GMN TV Saude e Educação Aniceto Cardoso diretor foun HNGV

Aniceto Cardoso diretor foun HNGV

0 views

[:pt]

Ministru Saude, Rui Maria Araujo no Vice Ministru Saude, Luis Maria Lobato, fo posse ba Diretor Ezekutivu Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) foun dr. Aniceto Cardoso Barreto hodi troka Diretor sesante Jóse Antonio Guterres, ba tinan 3 mai.

" Ita hotu hatene katak kompetesia atu nomeia Diretor foun ba Hospital ida ne´e husi Ministériu Saúde tanba haree ba servsiu ne´ebe halo ona iha HNGV”, dehan Ministu Saude Rui Maria Araujo, ba Jornalista sira Tersa (03/04/ 2018) iha HNGV Bidau Toko Baru, Dili.

Ministu Saude, haktuir Diretor sesante halo ona servisu lubuk ida maibe ita presiza reforsa liu tan, tanba ne´e Ministériu foti desizaun hodi nomeia Diretor foun, no ita hein katak ho nomeiasaun ida ne´e servisu iha Hospital bele lao diak tan.

" Iha dekretu lei ne´ebe regula funsionamento hospital sira nian iha ne´ebe difine kriteriu ne´ebe tenke priense ba ema ne´ebe iha esperensia servisu iha area klinika no esperensia iha area gestaun, entaun haree ba esperensia servisu ne´ebe Dr Aniceto halo ona durante tinan 10 hanesan espesialista iha Hospital, tanba ne´e Ministériu deside hodi nomeia Dr Aniceto ba iha perido ida ne´e”, realsa Rui Maria de Araújo.

Governante nee hatete katak Ministériu Saude nia observasaun durante nee servisu ekipa iha Hospital ladun metin, tanba ida ne´e Ministériu foti desizaun katak to tempu ona atu buka fali Diretor foun atu lori fali dinamika servisu ekipa ne´e diak liu tama iha Hospital, no Hospital nia planu iha ona no hein katak ho ekipa ne´ebe iha hamutuk ho pesoal saude sira sei servisu hodi aumenta liu tan kualidade no prestasaun saude ba populasaun.

Iha fatin hanesan, Diretor sesante, Jóse Antonio Guterres, hatete nia parte agradese ba desizaun Ministériu Saude nian tanba bele ezoneira ona nia husi kargu Diretor hodi troka fali Diretor foun, no nia rekoñese katak desizaun halo ezoneirasaun ne´e tanba falta kapasidade no limitasaun hodi sai razaun ba Ministériu Saude hodi ezoneira.

" Hau simu ho orgulho hodi tau iha hanoin no fuan hodi buka hadia diak liu tan hau nia kapasidade atendimento nudar médiko liu-liu iha hau nia karreira tuir mai, hau kontente tanba bele fila-fali ba hau nia Espesialista iha Departamento Obstetria Ginekologya hodi halo servisu atu salva inan no oan sira nia vida, no hau buka atu eduka mediko junior sira oinsa bele halo tratamento ne´ebe diak no kualidade a´as”, dehan Diretor sesante, Jóse Antonio Guterres.

Iha uporunindade nee, Diretor Ezekutivo HNGV Dr Aniceto Cardoso Barreto, promete sei hadia asistensia ne´ebe apropriado, adekuado no prontidaun ba kualker pessoal saude hotu ne´ebe iha HNGV,atu nune´e populasaun bele sente katak HNGV sai fatin keixa ba sira atu hato´o sira nia preokupasaun relasiona ho servisu pessoal saude sira nian iha HNGV.

“ Hau agradese ba konfiansa ne´ebe Ministériu Saude fo mai hanesan responsabilidade bo´ot ida , no ba oin sei reorganiza no reestrutura fali buat balun ne´ebe Diretor sesante seidauk halo, hau sei kontinua ida ne´e hodi dezenvolve buat hotu ne´ebe seidauk iha, maibe klaru sei presiza ajuda husi Ministériu ne´ebe totela ba”dehan Aniceto Cardoso.

Nia hatutan Hospital Nasional tuir lolos iha funsaun 2 deit hanesan funsaun nudar Admistrasaun Saude nian no sai motor ba mobilizasaun servisu hotu ba iha Hospital, no segundo funsaun ba intervensaun Kliniku ou Intervensaun Medis, tamba ida nee sei hadia liu tan atu nune´e bele sai padraun ida diak lori ita ba intervensaun ne´ebe mak melhor liu.Fel

[:id]

Ministru Saude, Rui Maria Araujo no Vice Ministru Saude, Luis Maria Lobato, fo posse ba Diretor Ezekutivu Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) foun dr. Aniceto Cardoso Barreto hodi troka Diretor sesante Jóse Antonio Guterres, ba tinan 3 mai.

" Ita hotu hatene katak kompetesia atu nomeia Diretor foun ba Hospital ida ne´e husi Ministériu Saúde tanba haree ba servsiu ne´ebe halo ona iha HNGV”, dehan Ministu Saude Rui Maria Araujo, ba Jornalista sira Tersa (03/04/ 2018) iha HNGV Bidau Toko Baru, Dili.

Ministu Saude, haktuir Diretor sesante halo ona servisu lubuk ida maibe ita presiza reforsa liu tan, tanba ne´e Ministériu foti desizaun hodi nomeia Diretor foun, no ita hein katak ho nomeiasaun ida ne´e servisu iha Hospital bele lao diak tan.

" Iha dekretu lei ne´ebe regula funsionamento hospital sira nian iha ne´ebe difine kriteriu ne´ebe tenke priense ba ema ne´ebe iha esperensia servisu iha area klinika no esperensia iha area gestaun, entaun haree ba esperensia servisu ne´ebe Dr Aniceto halo ona durante tinan 10 hanesan espesialista iha Hospital, tanba ne´e Ministériu deside hodi nomeia Dr Aniceto ba iha perido ida ne´e”, realsa Rui Maria de Araújo.

Governante nee hatete katak Ministériu Saude nia observasaun durante nee servisu ekipa iha Hospital ladun metin, tanba ida ne´e Ministériu foti desizaun katak to tempu ona atu buka fali Diretor foun atu lori fali dinamika servisu ekipa ne´e diak liu tama iha Hospital, no Hospital nia planu iha ona no hein katak ho ekipa ne´ebe iha hamutuk ho pesoal saude sira sei servisu hodi aumenta liu tan kualidade no prestasaun saude ba populasaun.

Iha fatin hanesan, Diretor sesante, Jóse Antonio Guterres, hatete nia parte agradese ba desizaun Ministériu Saude nian tanba bele ezoneira ona nia husi kargu Diretor hodi troka fali Diretor foun, no nia rekoñese katak desizaun halo ezoneirasaun ne´e tanba falta kapasidade no limitasaun hodi sai razaun ba Ministériu Saude hodi ezoneira.

" Hau simu ho orgulho hodi tau iha hanoin no fuan hodi buka hadia diak liu tan hau nia kapasidade atendimento nudar médiko liu-liu iha hau nia karreira tuir mai, hau kontente tanba bele fila-fali ba hau nia Espesialista iha Departamento Obstetria Ginekologya hodi halo servisu atu salva inan no oan sira nia vida, no hau buka atu eduka mediko junior sira oinsa bele halo tratamento ne´ebe diak no kualidade a´as”, dehan Diretor sesante, Jóse Antonio Guterres.

Iha uporunindade nee, Diretor Ezekutivo HNGV Dr Aniceto Cardoso Barreto, promete sei hadia asistensia ne´ebe apropriado, adekuado no prontidaun ba kualker pessoal saude hotu ne´ebe iha HNGV,atu nune´e populasaun bele sente katak HNGV sai fatin keixa ba sira atu hato´o sira nia preokupasaun relasiona ho servisu pessoal saude sira nian iha HNGV.

“ Hau agradese ba konfiansa ne´ebe Ministériu Saude fo mai hanesan responsabilidade bo´ot ida , no ba oin sei reorganiza no reestrutura fali buat balun ne´ebe Diretor sesante seidauk halo, hau sei kontinua ida ne´e hodi dezenvolve buat hotu ne´ebe seidauk iha, maibe klaru sei presiza ajuda husi Ministériu ne´ebe totela ba”dehan Aniceto Cardoso.

Nia hatutan Hospital Nasional tuir lolos iha funsaun 2 deit hanesan funsaun nudar Admistrasaun Saude nian no sai motor ba mobilizasaun servisu hotu ba iha Hospital, no segundo funsaun ba intervensaun Kliniku ou Intervensaun Medis, tamba ida nee sei hadia liu tan atu nune´e bele sai padraun ida diak lori ita ba intervensaun ne´ebe mak melhor liu.Fel

[:en]

Ministru Saude, Rui Maria Araujo no Vice Ministru Saude, Luis Maria Lobato, fo posse ba Diretor Ezekutivu Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) foun dr. Aniceto Cardoso Barreto hodi troka Diretor sesante Jóse Antonio Guterres, ba tinan 3 mai.

" Ita hotu hatene katak kompetesia atu nomeia Diretor foun ba Hospital ida ne´e husi Ministériu Saúde tanba haree ba servsiu ne´ebe halo ona iha HNGV”, dehan Ministu Saude Rui Maria Araujo, ba Jornalista sira Tersa (03/04/ 2018) iha HNGV Bidau Toko Baru, Dili.

Ministu Saude, haktuir Diretor sesante halo ona servisu lubuk ida maibe ita presiza reforsa liu tan, tanba ne´e Ministériu foti desizaun hodi nomeia Diretor foun, no ita hein katak ho nomeiasaun ida ne´e servisu iha Hospital bele lao diak tan.

" Iha dekretu lei ne´ebe regula funsionamento hospital sira nian iha ne´ebe difine kriteriu ne´ebe tenke priense ba ema ne´ebe iha esperensia servisu iha area klinika no esperensia iha area gestaun, entaun haree ba esperensia servisu ne´ebe Dr Aniceto halo ona durante tinan 10 hanesan espesialista iha Hospital, tanba ne´e Ministériu deside hodi nomeia Dr Aniceto ba iha perido ida ne´e”, realsa Rui Maria de Araújo.

Governante nee hatete katak Ministériu Saude nia observasaun durante nee servisu ekipa iha Hospital ladun metin, tanba ida ne´e Ministériu foti desizaun katak to tempu ona atu buka fali Diretor foun atu lori fali dinamika servisu ekipa ne´e diak liu tama iha Hospital, no Hospital nia planu iha ona no hein katak ho ekipa ne´ebe iha hamutuk ho pesoal saude sira sei servisu hodi aumenta liu tan kualidade no prestasaun saude ba populasaun.

Iha fatin hanesan, Diretor sesante, Jóse Antonio Guterres, hatete nia parte agradese ba desizaun Ministériu Saude nian tanba bele ezoneira ona nia husi kargu Diretor hodi troka fali Diretor foun, no nia rekoñese katak desizaun halo ezoneirasaun ne´e tanba falta kapasidade no limitasaun hodi sai razaun ba Ministériu Saude hodi ezoneira.

" Hau simu ho orgulho hodi tau iha hanoin no fuan hodi buka hadia diak liu tan hau nia kapasidade atendimento nudar médiko liu-liu iha hau nia karreira tuir mai, hau kontente tanba bele fila-fali ba hau nia Espesialista iha Departamento Obstetria Ginekologya hodi halo servisu atu salva inan no oan sira nia vida, no hau buka atu eduka mediko junior sira oinsa bele halo tratamento ne´ebe diak no kualidade a´as”, dehan Diretor sesante, Jóse Antonio Guterres.

Iha uporunindade nee, Diretor Ezekutivo HNGV Dr Aniceto Cardoso Barreto, promete sei hadia asistensia ne´ebe apropriado, adekuado no prontidaun ba kualker pessoal saude hotu ne´ebe iha HNGV,atu nune´e populasaun bele sente katak HNGV sai fatin keixa ba sira atu hato´o sira nia preokupasaun relasiona ho servisu pessoal saude sira nian iha HNGV.

“ Hau agradese ba konfiansa ne´ebe Ministériu Saude fo mai hanesan responsabilidade bo´ot ida , no ba oin sei reorganiza no reestrutura fali buat balun ne´ebe Diretor sesante seidauk halo, hau sei kontinua ida ne´e hodi dezenvolve buat hotu ne´ebe seidauk iha, maibe klaru sei presiza ajuda husi Ministériu ne´ebe totela ba”dehan Aniceto Cardoso.

Nia hatutan Hospital Nasional tuir lolos iha funsaun 2 deit hanesan funsaun nudar Admistrasaun Saude nian no sai motor ba mobilizasaun servisu hotu ba iha Hospital, no segundo funsaun ba intervensaun Kliniku ou Intervensaun Medis, tamba ida nee sei hadia liu tan atu nune´e bele sai padraun ida diak lori ita ba intervensaun ne´ebe mak melhor liu.Fel

[:tl]

Ministru Saude, Rui Maria Araujo no Vice Ministru Saude, Luis Maria Lobato, fo posse ba Diretor Ezekutivu Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) foun dr. Aniceto Cardoso Barreto hodi troka Diretor sesante Jóse Antonio Guterres, ba tinan 3 mai.

" Ita hotu hatene katak kompetesia atu nomeia Diretor foun ba Hospital ida ne´e husi Ministériu Saúde tanba haree ba servsiu ne´ebe halo ona iha HNGV”, dehan Ministu Saude Rui Maria Araujo, ba Jornalista sira Tersa (03/04/ 2018) iha HNGV Bidau Toko Baru, Dili.

Ministu Saude, haktuir Diretor sesante halo ona servisu lubuk ida maibe ita presiza reforsa liu tan, tanba ne´e Ministériu foti desizaun hodi nomeia Diretor foun, no ita hein katak ho nomeiasaun ida ne´e servisu iha Hospital bele lao diak tan.

" Iha dekretu lei ne´ebe regula funsionamento hospital sira nian iha ne´ebe difine kriteriu ne´ebe tenke priense ba ema ne´ebe iha esperensia servisu iha area klinika no esperensia iha area gestaun, entaun haree ba esperensia servisu ne´ebe Dr Aniceto halo ona durante tinan 10 hanesan espesialista iha Hospital, tanba ne´e Ministériu deside hodi nomeia Dr Aniceto ba iha perido ida ne´e”, realsa Rui Maria de Araújo.

Governante nee hatete katak Ministériu Saude nia observasaun durante nee servisu ekipa iha Hospital ladun metin, tanba ida ne´e Ministériu foti desizaun katak to tempu ona atu buka fali Diretor foun atu lori fali dinamika servisu ekipa ne´e diak liu tama iha Hospital, no Hospital nia planu iha ona no hein katak ho ekipa ne´ebe iha hamutuk ho pesoal saude sira sei servisu hodi aumenta liu tan kualidade no prestasaun saude ba populasaun.

Iha fatin hanesan, Diretor sesante, Jóse Antonio Guterres, hatete nia parte agradese ba desizaun Ministériu Saude nian tanba bele ezoneira ona nia husi kargu Diretor hodi troka fali Diretor foun, no nia rekoñese katak desizaun halo ezoneirasaun ne´e tanba falta kapasidade no limitasaun hodi sai razaun ba Ministériu Saude hodi ezoneira.

" Hau simu ho orgulho hodi tau iha hanoin no fuan hodi buka hadia diak liu tan hau nia kapasidade atendimento nudar médiko liu-liu iha hau nia karreira tuir mai, hau kontente tanba bele fila-fali ba hau nia Espesialista iha Departamento Obstetria Ginekologya hodi halo servisu atu salva inan no oan sira nia vida, no hau buka atu eduka mediko junior sira oinsa bele halo tratamento ne´ebe diak no kualidade a´as”, dehan Diretor sesante, Jóse Antonio Guterres.

Iha uporunindade nee, Diretor Ezekutivo HNGV Dr Aniceto Cardoso Barreto, promete sei hadia asistensia ne´ebe apropriado, adekuado no prontidaun ba kualker pessoal saude hotu ne´ebe iha HNGV,atu nune´e populasaun bele sente katak HNGV sai fatin keixa ba sira atu hato´o sira nia preokupasaun relasiona ho servisu pessoal saude sira nian iha HNGV.

“ Hau agradese ba konfiansa ne´ebe Ministériu Saude fo mai hanesan responsabilidade bo´ot ida , no ba oin sei reorganiza no reestrutura fali buat balun ne´ebe Diretor sesante seidauk halo, hau sei kontinua ida ne´e hodi dezenvolve buat hotu ne´ebe seidauk iha, maibe klaru sei presiza ajuda husi Ministériu ne´ebe totela ba”dehan Aniceto Cardoso.

Nia hatutan Hospital Nasional tuir lolos iha funsaun 2 deit hanesan funsaun nudar Admistrasaun Saude nian no sai motor ba mobilizasaun servisu hotu ba iha Hospital, no segundo funsaun ba intervensaun Kliniku ou Intervensaun Medis, tamba ida nee sei hadia liu tan atu nune´e bele sai padraun ida diak lori ita ba intervensaun ne´ebe mak melhor liu.Fel

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Militante partidu haat afilia ba CNRT

September 28, 2021
Juventude no Veteranu husi partidu haat iha Suku...

Kongresu nasionál FRETILIN, adia ba 2022

September 28, 2021
Partidu Frente Revolusionáriu Timor-Leste Indep...

PR dekreta Ma’Huno halo’ot iha JHPM

September 28, 2021
Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres L...

Governu adia aprovasaun ba realojamentu vítima DN

September 27, 2021
Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru (KM)...

PM Taur: TL lakon fundadór ida

September 27, 2021
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hamutuk...
1 2 3 645

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker