GMN TV Saude e Educação Universidade 3 hasoru malu iha Belu, Koalia koalia jestaun hydrolozika no seguransa alimentar

Universidade 3 hasoru malu iha Belu, Koalia koalia jestaun hydrolozika no seguransa alimentar

0 views

[:pt]

Dosente no estudante Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL)  hamutuk nain 20-resin halo vizita ba Kabupaten Belun, Atanbua, Timor Osidental, hodi hasoru malu ho perseiru husi Universidade Nusa Cendana-Kupaung ho Universidade Charles-Darwin, Australia, hodi koalia kona-ba jestaun dydrolozika ho seguransa alimentar nian.

Iha tinan 2016, universidade 3, kompostu husi UNTL, Universitas Nusa Cendana-Kupaung ho Universidade Charles-Darwin, estabelese ona konsorsiu ho objetivu atu haree liu ba sustentabilidade dezenvolvimentu seguransa ai-han nian ho mos agrikultura.

“Konsorsiu ne’e ninia objetivu atu haree liu ba sustentabilidade dezenvolvimentu seguransa ai-han nian no mos agrikultura área seca nian. Liu huis konsorsiu ne’e maka ita iha planu hodi organiza worshop ne’e internasional ne’ebe halao ihga Belu-Atmbua,” hateten Pro-reitor Koperasaun Internasional UNTL, Eduardo Aniceto Serão ba GMN, iha salaun Administrasuan Kabupaten Belu-Atambua, Kuarta (25/04/2018).

Enkontru Trilateral universidade husi nasuan tolu ne’e mos atu haforsa no hametin universidade parseiru sira ne’e atu bele produs graduadu ne’ebe iha kualidade hodi responde ba asuntus kritikus ne’ebe relasaun ho sustentabilidade agrikultura área reca nian.

“Liu husi konsorsiu ne’e hamutuk hodi oinsa fo oportunidade ba estudante sira atu hetan apredijajem ne’ebe liga dereitamente ho agrikultura área seca para hodi bele assegura segurança alimentar. No hamutuk ho Universidade tolu ne’e kria peskija sira bele hamosu centru informasaun no dadus hodi fahe ba área regional,” esplika Eduardo A. Serão.

Xefi delegasaun UNTL ne’e afirma, worshop internacional ida ne’e halibur hotu pessoal eminenti sira hanesan Indonesia halibur entidade husi Governu no autoridade lokais, nune’e mos Governu husi Timor-Leste liu husi Ministeriu Agrikultura no Peskas, husi UNTL mai husi dosente sira ne’ebe halibur an iha Centru Mudansa Klimatiku no Biodiversidade.

“Asuntu ne’ebe UNTL hodi ba debate iha fórum ne’e maka hare liu ba pesqiza, ensinu, tanba ne’e maka hodi estudante husi UNTL no mos Universidade Nusa Cendana Kupang mai hotu partisipa hodi sira komesa aprende fahe informasaun, li-liu relasaun ho seguransa alimentar no mos jestaun bazeia ba hydrologikas ne’e,” esplika Eduardo Serão.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP), Cesar da Cruz, hateten enkontru Trilateral ne’e hala’o ba dala lima ona ne’ebe hahu iha tinan 2015 no iha planu barak maka hala’o no implementa ona tuir politiku Governu nian.

“Tuir politiku Governu nian katak ita halo tiha ona Pesqiza bazeia ba geografikas hamutuk 15 iha Timor-Leste, husi sira ne’e hotu tuir politiku Governu nian oinsa atu hasa’e produtividade mota sira ne’e, tanba dala barak dezenvolvimentu agrikultura iha área sira ne’eba ladun fo impaktu pozitivu, hanesan mudança klimatika, desastre naturais no mos kapasitasaun ba agrikultores no komunidade,” hateten Cesar da Cruz.

Nia hatutan, Koperasaun Trilateral ne’e li-liu ho Indonesia, tanba Timor-Leste baliza hamutuk ho Indonesia no mota ne’ebe iha baliza entre TL ho Ri sai mota internacional, tanba ne’e nasaun vizinho rua ne’e tenke uja masimu hotu, tanba bee mota kuandu udan bee barak mak estraga, tanba komunidade hela besik mota ladun uja bee ho masimu hodi produs aihan.

Administrador Belu-Atambua, Willi Brodus Lay, senti kontenti tebes, tanba seminariu internasional ne’e bele realiza iha sira nia rain.

“Ha’u kontenti tebes, tanba seremonia internasional ne’e bele halo iha ami nia rain Belu-Atambua, espera katak liu husi workshop ne’e bele fo rezultadu ne’ebe diak entre Indonesia especialmente kabupaten Belu no mos Timor-Leste li-liu komunidade Maliana,” afirma Administrador Willy Lay.

Estudante UNTL, Fakuldade Ekonomia no Jestaun, Dapartamentu Comersio e Tirismu, Digna Serão, hateten katak, nudar estudante senti kontenti tebes, tanba bele amenta liu tan nia kapasidade.

“Nudar estudante ha’u nia hare ba komferensia ida ne’e importante tebes, tanba bele hakle;na liu tan ha’u nia konhesementu hodi halo jestaun ba bee iha ita nia rain rasik, hodi ajuda ita ho ita nia produsaun lokal,” hateten Digna Serão.

Lerti Mentari nudar estudante Universidade Nusa Cendana Kupang, senti orgulho tebes, tanba bele partisipa iha komferensia internasional ne’e, maske ho kapasidade minimu, mas ho komferensia ne’e bele dezenvolve diak liu tan peskija ne’ebe sira halo ona durante ne’e.

“Ne’e hanesan esperinsia foun mai ha’u nudar estudante, ha’u foin primeira vez partisipa serminario internarional hanesan ne’e, maibe ha’u senti kontenti tebes, tanba hamutuk ho kolega estudante sira husi Timor-Leste ninian, seminário ne’e importante maia mi atu amenta tan ami nia konhesementu,” hateten Lerti Mentari.

iha parte primeiru seminário Trilateral ne’e, peskizador internasional husi Universidade tolu halo aprejentasaun kona ba peskiza ne’ebe sira halo durante ne’e relasiona ho Jestaun Hydrologika no segurança ambiental ninian.

Peskizador sira ne’e Dosente Universidade Nacional Timor Lorosa’e, Universidade Nusa Cendana Kupang ho Universidade Charles Darwin-Australia. Aleinde Dosente sira, iha mos sesaun ida ba estudante husi Universidade TL no Indonesia nian halo aprejantasaun ba sira nia estudu durante ne’e.

Reuniaun Trilateral ne’e partisipa husi peskijador hamutuk nain 50, mai husi Universidade UNTL, Nusa Cendana Kupang no Universidade Charles Darwin-Australia. Enkontru refere hala’o durante loron tolu, loron primeiru halo aprejentasaun, loron segundu tun ba terenu no loron terceiru diskute hamutuk,  partispa iha enkontru entre nasaun tolu ne’e mai husi Bupati Belu, Willi Brodus Lay.  Iha viizta ne’e fahe ba grupu rua, grupu ida hala’o vizita ba iha Nunura, no Malibaka, Municipiu Bobonaro, no grupu seluk vizita ba iha área balu iha Nusa Tengara Timur-Kupang (NTT) ne’ebe fronteira ho Australia. mia

[:id]

Dosente no estudante Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL)  hamutuk nain 20-resin halo vizita ba Kabupaten Belun, Atanbua, Timor Osidental, hodi hasoru malu ho perseiru husi Universidade Nusa Cendana-Kupaung ho Universidade Charles-Darwin, Australia, hodi koalia kona-ba jestaun dydrolozika ho seguransa alimentar nian.

Iha tinan 2016, universidade 3, kompostu husi UNTL, Universitas Nusa Cendana-Kupaung ho Universidade Charles-Darwin, estabelese ona konsorsiu ho objetivu atu haree liu ba sustentabilidade dezenvolvimentu seguransa ai-han nian ho mos agrikultura.

“Konsorsiu ne’e ninia objetivu atu haree liu ba sustentabilidade dezenvolvimentu seguransa ai-han nian no mos agrikultura área seca nian. Liu huis konsorsiu ne’e maka ita iha planu hodi organiza worshop ne’e internasional ne’ebe halao ihga Belu-Atmbua,” hateten Pro-reitor Koperasaun Internasional UNTL, Eduardo Aniceto Serão ba GMN, iha salaun Administrasuan Kabupaten Belu-Atambua, Kuarta (25/04/2018).

Enkontru Trilateral universidade husi nasuan tolu ne’e mos atu haforsa no hametin universidade parseiru sira ne’e atu bele produs graduadu ne’ebe iha kualidade hodi responde ba asuntus kritikus ne’ebe relasaun ho sustentabilidade agrikultura área reca nian.

“Liu husi konsorsiu ne’e hamutuk hodi oinsa fo oportunidade ba estudante sira atu hetan apredijajem ne’ebe liga dereitamente ho agrikultura área seca para hodi bele assegura segurança alimentar. No hamutuk ho Universidade tolu ne’e kria peskija sira bele hamosu centru informasaun no dadus hodi fahe ba área regional,” esplika Eduardo A. Serão.

Xefi delegasaun UNTL ne’e afirma, worshop internacional ida ne’e halibur hotu pessoal eminenti sira hanesan Indonesia halibur entidade husi Governu no autoridade lokais, nune’e mos Governu husi Timor-Leste liu husi Ministeriu Agrikultura no Peskas, husi UNTL mai husi dosente sira ne’ebe halibur an iha Centru Mudansa Klimatiku no Biodiversidade.

“Asuntu ne’ebe UNTL hodi ba debate iha fórum ne’e maka hare liu ba pesqiza, ensinu, tanba ne’e maka hodi estudante husi UNTL no mos Universidade Nusa Cendana Kupang mai hotu partisipa hodi sira komesa aprende fahe informasaun, li-liu relasaun ho seguransa alimentar no mos jestaun bazeia ba hydrologikas ne’e,” esplika Eduardo Serão.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP), Cesar da Cruz, hateten enkontru Trilateral ne’e hala’o ba dala lima ona ne’ebe hahu iha tinan 2015 no iha planu barak maka hala’o no implementa ona tuir politiku Governu nian.

“Tuir politiku Governu nian katak ita halo tiha ona Pesqiza bazeia ba geografikas hamutuk 15 iha Timor-Leste, husi sira ne’e hotu tuir politiku Governu nian oinsa atu hasa’e produtividade mota sira ne’e, tanba dala barak dezenvolvimentu agrikultura iha área sira ne’eba ladun fo impaktu pozitivu, hanesan mudança klimatika, desastre naturais no mos kapasitasaun ba agrikultores no komunidade,” hateten Cesar da Cruz.

Nia hatutan, Koperasaun Trilateral ne’e li-liu ho Indonesia, tanba Timor-Leste baliza hamutuk ho Indonesia no mota ne’ebe iha baliza entre TL ho Ri sai mota internacional, tanba ne’e nasaun vizinho rua ne’e tenke uja masimu hotu, tanba bee mota kuandu udan bee barak mak estraga, tanba komunidade hela besik mota ladun uja bee ho masimu hodi produs aihan.

Administrador Belu-Atambua, Willi Brodus Lay, senti kontenti tebes, tanba seminariu internasional ne’e bele realiza iha sira nia rain.

“Ha’u kontenti tebes, tanba seremonia internasional ne’e bele halo iha ami nia rain Belu-Atambua, espera katak liu husi workshop ne’e bele fo rezultadu ne’ebe diak entre Indonesia especialmente kabupaten Belu no mos Timor-Leste li-liu komunidade Maliana,” afirma Administrador Willy Lay.

Estudante UNTL, Fakuldade Ekonomia no Jestaun, Dapartamentu Comersio e Tirismu, Digna Serão, hateten katak, nudar estudante senti kontenti tebes, tanba bele amenta liu tan nia kapasidade.

“Nudar estudante ha’u nia hare ba komferensia ida ne’e importante tebes, tanba bele hakle;na liu tan ha’u nia konhesementu hodi halo jestaun ba bee iha ita nia rain rasik, hodi ajuda ita ho ita nia produsaun lokal,” hateten Digna Serão.

Lerti Mentari nudar estudante Universidade Nusa Cendana Kupang, senti orgulho tebes, tanba bele partisipa iha komferensia internasional ne’e, maske ho kapasidade minimu, mas ho komferensia ne’e bele dezenvolve diak liu tan peskija ne’ebe sira halo ona durante ne’e.

“Ne’e hanesan esperinsia foun mai ha’u nudar estudante, ha’u foin primeira vez partisipa serminario internarional hanesan ne’e, maibe ha’u senti kontenti tebes, tanba hamutuk ho kolega estudante sira husi Timor-Leste ninian, seminário ne’e importante maia mi atu amenta tan ami nia konhesementu,” hateten Lerti Mentari.

iha parte primeiru seminário Trilateral ne’e, peskizador internasional husi Universidade tolu halo aprejentasaun kona ba peskiza ne’ebe sira halo durante ne’e relasiona ho Jestaun Hydrologika no segurança ambiental ninian.

Peskizador sira ne’e Dosente Universidade Nacional Timor Lorosa’e, Universidade Nusa Cendana Kupang ho Universidade Charles Darwin-Australia. Aleinde Dosente sira, iha mos sesaun ida ba estudante husi Universidade TL no Indonesia nian halo aprejantasaun ba sira nia estudu durante ne’e.

Reuniaun Trilateral ne’e partisipa husi peskijador hamutuk nain 50, mai husi Universidade UNTL, Nusa Cendana Kupang no Universidade Charles Darwin-Australia. Enkontru refere hala’o durante loron tolu, loron primeiru halo aprejentasaun, loron segundu tun ba terenu no loron terceiru diskute hamutuk,  partispa iha enkontru entre nasaun tolu ne’e mai husi Bupati Belu, Willi Brodus Lay.  Iha viizta ne’e fahe ba grupu rua, grupu ida hala’o vizita ba iha Nunura, no Malibaka, Municipiu Bobonaro, no grupu seluk vizita ba iha área balu iha Nusa Tengara Timur-Kupang (NTT) ne’ebe fronteira ho Australia. mia

[:en]

Dosente no estudante Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL)  hamutuk nain 20-resin halo vizita ba Kabupaten Belun, Atanbua, Timor Osidental, hodi hasoru malu ho perseiru husi Universidade Nusa Cendana-Kupaung ho Universidade Charles-Darwin, Australia, hodi koalia kona-ba jestaun dydrolozika ho seguransa alimentar nian.

Iha tinan 2016, universidade 3, kompostu husi UNTL, Universitas Nusa Cendana-Kupaung ho Universidade Charles-Darwin, estabelese ona konsorsiu ho objetivu atu haree liu ba sustentabilidade dezenvolvimentu seguransa ai-han nian ho mos agrikultura.

“Konsorsiu ne’e ninia objetivu atu haree liu ba sustentabilidade dezenvolvimentu seguransa ai-han nian no mos agrikultura área seca nian. Liu huis konsorsiu ne’e maka ita iha planu hodi organiza worshop ne’e internasional ne’ebe halao ihga Belu-Atmbua,” hateten Pro-reitor Koperasaun Internasional UNTL, Eduardo Aniceto Serão ba GMN, iha salaun Administrasuan Kabupaten Belu-Atambua, Kuarta (25/04/2018).

Enkontru Trilateral universidade husi nasuan tolu ne’e mos atu haforsa no hametin universidade parseiru sira ne’e atu bele produs graduadu ne’ebe iha kualidade hodi responde ba asuntus kritikus ne’ebe relasaun ho sustentabilidade agrikultura área reca nian.

“Liu husi konsorsiu ne’e hamutuk hodi oinsa fo oportunidade ba estudante sira atu hetan apredijajem ne’ebe liga dereitamente ho agrikultura área seca para hodi bele assegura segurança alimentar. No hamutuk ho Universidade tolu ne’e kria peskija sira bele hamosu centru informasaun no dadus hodi fahe ba área regional,” esplika Eduardo A. Serão.

Xefi delegasaun UNTL ne’e afirma, worshop internacional ida ne’e halibur hotu pessoal eminenti sira hanesan Indonesia halibur entidade husi Governu no autoridade lokais, nune’e mos Governu husi Timor-Leste liu husi Ministeriu Agrikultura no Peskas, husi UNTL mai husi dosente sira ne’ebe halibur an iha Centru Mudansa Klimatiku no Biodiversidade.

“Asuntu ne’ebe UNTL hodi ba debate iha fórum ne’e maka hare liu ba pesqiza, ensinu, tanba ne’e maka hodi estudante husi UNTL no mos Universidade Nusa Cendana Kupang mai hotu partisipa hodi sira komesa aprende fahe informasaun, li-liu relasaun ho seguransa alimentar no mos jestaun bazeia ba hydrologikas ne’e,” esplika Eduardo Serão.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP), Cesar da Cruz, hateten enkontru Trilateral ne’e hala’o ba dala lima ona ne’ebe hahu iha tinan 2015 no iha planu barak maka hala’o no implementa ona tuir politiku Governu nian.

“Tuir politiku Governu nian katak ita halo tiha ona Pesqiza bazeia ba geografikas hamutuk 15 iha Timor-Leste, husi sira ne’e hotu tuir politiku Governu nian oinsa atu hasa’e produtividade mota sira ne’e, tanba dala barak dezenvolvimentu agrikultura iha área sira ne’eba ladun fo impaktu pozitivu, hanesan mudança klimatika, desastre naturais no mos kapasitasaun ba agrikultores no komunidade,” hateten Cesar da Cruz.

Nia hatutan, Koperasaun Trilateral ne’e li-liu ho Indonesia, tanba Timor-Leste baliza hamutuk ho Indonesia no mota ne’ebe iha baliza entre TL ho Ri sai mota internacional, tanba ne’e nasaun vizinho rua ne’e tenke uja masimu hotu, tanba bee mota kuandu udan bee barak mak estraga, tanba komunidade hela besik mota ladun uja bee ho masimu hodi produs aihan.

Administrador Belu-Atambua, Willi Brodus Lay, senti kontenti tebes, tanba seminariu internasional ne’e bele realiza iha sira nia rain.

“Ha’u kontenti tebes, tanba seremonia internasional ne’e bele halo iha ami nia rain Belu-Atambua, espera katak liu husi workshop ne’e bele fo rezultadu ne’ebe diak entre Indonesia especialmente kabupaten Belu no mos Timor-Leste li-liu komunidade Maliana,” afirma Administrador Willy Lay.

Estudante UNTL, Fakuldade Ekonomia no Jestaun, Dapartamentu Comersio e Tirismu, Digna Serão, hateten katak, nudar estudante senti kontenti tebes, tanba bele amenta liu tan nia kapasidade.

“Nudar estudante ha’u nia hare ba komferensia ida ne’e importante tebes, tanba bele hakle;na liu tan ha’u nia konhesementu hodi halo jestaun ba bee iha ita nia rain rasik, hodi ajuda ita ho ita nia produsaun lokal,” hateten Digna Serão.

Lerti Mentari nudar estudante Universidade Nusa Cendana Kupang, senti orgulho tebes, tanba bele partisipa iha komferensia internasional ne’e, maske ho kapasidade minimu, mas ho komferensia ne’e bele dezenvolve diak liu tan peskija ne’ebe sira halo ona durante ne’e.

“Ne’e hanesan esperinsia foun mai ha’u nudar estudante, ha’u foin primeira vez partisipa serminario internarional hanesan ne’e, maibe ha’u senti kontenti tebes, tanba hamutuk ho kolega estudante sira husi Timor-Leste ninian, seminário ne’e importante maia mi atu amenta tan ami nia konhesementu,” hateten Lerti Mentari.

iha parte primeiru seminário Trilateral ne’e, peskizador internasional husi Universidade tolu halo aprejentasaun kona ba peskiza ne’ebe sira halo durante ne’e relasiona ho Jestaun Hydrologika no segurança ambiental ninian.

Peskizador sira ne’e Dosente Universidade Nacional Timor Lorosa’e, Universidade Nusa Cendana Kupang ho Universidade Charles Darwin-Australia. Aleinde Dosente sira, iha mos sesaun ida ba estudante husi Universidade TL no Indonesia nian halo aprejantasaun ba sira nia estudu durante ne’e.

Reuniaun Trilateral ne’e partisipa husi peskijador hamutuk nain 50, mai husi Universidade UNTL, Nusa Cendana Kupang no Universidade Charles Darwin-Australia. Enkontru refere hala’o durante loron tolu, loron primeiru halo aprejentasaun, loron segundu tun ba terenu no loron terceiru diskute hamutuk,  partispa iha enkontru entre nasaun tolu ne’e mai husi Bupati Belu, Willi Brodus Lay.  Iha viizta ne’e fahe ba grupu rua, grupu ida hala’o vizita ba iha Nunura, no Malibaka, Municipiu Bobonaro, no grupu seluk vizita ba iha área balu iha Nusa Tengara Timur-Kupang (NTT) ne’ebe fronteira ho Australia. mia

[:tl]

Dosente no estudante Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL)  hamutuk nain 20-resin halo vizita ba Kabupaten Belun, Atanbua, Timor Osidental, hodi hasoru malu ho perseiru husi Universidade Nusa Cendana-Kupaung ho Universidade Charles-Darwin, Australia, hodi koalia kona-ba jestaun dydrolozika ho seguransa alimentar nian.

Iha tinan 2016, universidade 3, kompostu husi UNTL, Universitas Nusa Cendana-Kupaung ho Universidade Charles-Darwin, estabelese ona konsorsiu ho objetivu atu haree liu ba sustentabilidade dezenvolvimentu seguransa ai-han nian ho mos agrikultura.

“Konsorsiu ne’e ninia objetivu atu haree liu ba sustentabilidade dezenvolvimentu seguransa ai-han nian no mos agrikultura área seca nian. Liu huis konsorsiu ne’e maka ita iha planu hodi organiza worshop ne’e internasional ne’ebe halao ihga Belu-Atmbua,” hateten Pro-reitor Koperasaun Internasional UNTL, Eduardo Aniceto Serão ba GMN, iha salaun Administrasuan Kabupaten Belu-Atambua, Kuarta (25/04/2018).

Enkontru Trilateral universidade husi nasuan tolu ne’e mos atu haforsa no hametin universidade parseiru sira ne’e atu bele produs graduadu ne’ebe iha kualidade hodi responde ba asuntus kritikus ne’ebe relasaun ho sustentabilidade agrikultura área reca nian.

“Liu husi konsorsiu ne’e hamutuk hodi oinsa fo oportunidade ba estudante sira atu hetan apredijajem ne’ebe liga dereitamente ho agrikultura área seca para hodi bele assegura segurança alimentar. No hamutuk ho Universidade tolu ne’e kria peskija sira bele hamosu centru informasaun no dadus hodi fahe ba área regional,” esplika Eduardo A. Serão.

Xefi delegasaun UNTL ne’e afirma, worshop internacional ida ne’e halibur hotu pessoal eminenti sira hanesan Indonesia halibur entidade husi Governu no autoridade lokais, nune’e mos Governu husi Timor-Leste liu husi Ministeriu Agrikultura no Peskas, husi UNTL mai husi dosente sira ne’ebe halibur an iha Centru Mudansa Klimatiku no Biodiversidade.

“Asuntu ne’ebe UNTL hodi ba debate iha fórum ne’e maka hare liu ba pesqiza, ensinu, tanba ne’e maka hodi estudante husi UNTL no mos Universidade Nusa Cendana Kupang mai hotu partisipa hodi sira komesa aprende fahe informasaun, li-liu relasaun ho seguransa alimentar no mos jestaun bazeia ba hydrologikas ne’e,” esplika Eduardo Serão.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP), Cesar da Cruz, hateten enkontru Trilateral ne’e hala’o ba dala lima ona ne’ebe hahu iha tinan 2015 no iha planu barak maka hala’o no implementa ona tuir politiku Governu nian.

“Tuir politiku Governu nian katak ita halo tiha ona Pesqiza bazeia ba geografikas hamutuk 15 iha Timor-Leste, husi sira ne’e hotu tuir politiku Governu nian oinsa atu hasa’e produtividade mota sira ne’e, tanba dala barak dezenvolvimentu agrikultura iha área sira ne’eba ladun fo impaktu pozitivu, hanesan mudança klimatika, desastre naturais no mos kapasitasaun ba agrikultores no komunidade,” hateten Cesar da Cruz.

Nia hatutan, Koperasaun Trilateral ne’e li-liu ho Indonesia, tanba Timor-Leste baliza hamutuk ho Indonesia no mota ne’ebe iha baliza entre TL ho Ri sai mota internacional, tanba ne’e nasaun vizinho rua ne’e tenke uja masimu hotu, tanba bee mota kuandu udan bee barak mak estraga, tanba komunidade hela besik mota ladun uja bee ho masimu hodi produs aihan.

Administrador Belu-Atambua, Willi Brodus Lay, senti kontenti tebes, tanba seminariu internasional ne’e bele realiza iha sira nia rain.

“Ha’u kontenti tebes, tanba seremonia internasional ne’e bele halo iha ami nia rain Belu-Atambua, espera katak liu husi workshop ne’e bele fo rezultadu ne’ebe diak entre Indonesia especialmente kabupaten Belu no mos Timor-Leste li-liu komunidade Maliana,” afirma Administrador Willy Lay.

Estudante UNTL, Fakuldade Ekonomia no Jestaun, Dapartamentu Comersio e Tirismu, Digna Serão, hateten katak, nudar estudante senti kontenti tebes, tanba bele amenta liu tan nia kapasidade.

“Nudar estudante ha’u nia hare ba komferensia ida ne’e importante tebes, tanba bele hakle;na liu tan ha’u nia konhesementu hodi halo jestaun ba bee iha ita nia rain rasik, hodi ajuda ita ho ita nia produsaun lokal,” hateten Digna Serão.

Lerti Mentari nudar estudante Universidade Nusa Cendana Kupang, senti orgulho tebes, tanba bele partisipa iha komferensia internasional ne’e, maske ho kapasidade minimu, mas ho komferensia ne’e bele dezenvolve diak liu tan peskija ne’ebe sira halo ona durante ne’e.

“Ne’e hanesan esperinsia foun mai ha’u nudar estudante, ha’u foin primeira vez partisipa serminario internarional hanesan ne’e, maibe ha’u senti kontenti tebes, tanba hamutuk ho kolega estudante sira husi Timor-Leste ninian, seminário ne’e importante maia mi atu amenta tan ami nia konhesementu,” hateten Lerti Mentari.

iha parte primeiru seminário Trilateral ne’e, peskizador internasional husi Universidade tolu halo aprejentasaun kona ba peskiza ne’ebe sira halo durante ne’e relasiona ho Jestaun Hydrologika no segurança ambiental ninian.

Peskizador sira ne’e Dosente Universidade Nacional Timor Lorosa’e, Universidade Nusa Cendana Kupang ho Universidade Charles Darwin-Australia. Aleinde Dosente sira, iha mos sesaun ida ba estudante husi Universidade TL no Indonesia nian halo aprejantasaun ba sira nia estudu durante ne’e.

Reuniaun Trilateral ne’e partisipa husi peskijador hamutuk nain 50, mai husi Universidade UNTL, Nusa Cendana Kupang no Universidade Charles Darwin-Australia. Enkontru refere hala’o durante loron tolu, loron primeiru halo aprejentasaun, loron segundu tun ba terenu no loron terceiru diskute hamutuk,  partispa iha enkontru entre nasaun tolu ne’e mai husi Bupati Belu, Willi Brodus Lay.  Iha viizta ne’e fahe ba grupu rua, grupu ida hala’o vizita ba iha Nunura, no Malibaka, Municipiu Bobonaro, no grupu seluk vizita ba iha área balu iha Nusa Tengara Timur-Kupang (NTT) ne’ebe fronteira ho Australia. mia

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Lere hato’o ona karta reforma ba Governu

January 18, 2022
Xefe Estadu Maior Jenerál, FALINTIL-Forsa Defez...

CNRT Husu PR Lú Olo di’ak liu halo suspensaun ba kargu

January 18, 2022
[caption id="attachment_53193" align="aligncenter"...

PM Taur husu sidadun hotu tenke kria paz durante kampaña eleitorál

January 17, 2022
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak apela ba ...

Lú Olo Rekandidata–an ba Prezidente Repúblika

January 17, 2022
[caption id="attachment_58994" align="aligncenter"...

Eleisaun ba PR Sei Realiza iha Loron 19 Marsu

January 17, 2022
[caption id="attachment_58989" align="aligncenter"...
1 2 3 681

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker