GMN TV Saude e Educação Ema 343 hein rezultadu teste laboratóriu

Ema 343 hein rezultadu teste laboratóriu

0 views

[:pt]

Porta voz Sentru Integrado Jestaun Krize(SIJK), Rui Maria de Araújo hatete, númeru kazu konfirmadu iha Timor-Leste to’o oras ne’e sei mantein 24, husi númeru ne’e ema 343 maka hein hela rezultadu teste no ema 23 maka rekopera ona.

Eis ministru saúde hatutan katak, uluk  nanain ita hahu husi dadus, total komulativu kazu konfirmadu laiha mundansa nafatin 24, total kazu konfirmadu foun mós laiha mantein nafatin zero durante semana tolu ona.

Totál  kazu rekoperadu mós laiha mundansa kompara ho horiseik hamutuk hotu iha 23, husi 23 ne’e, iha 19 maka husi kazu konfirmadu nain 4 husi kazu provavel, ida ne’e signifika mós katak total kazu ne’ebé ativu ka oras ne’e dadaun sei nafatin.

Baixa iha fatin izolamentu iha Vera-Cruz hamutuk hotu nain 5, exame laboratorium ne’ebé halo durante fulan hirak ne’e nia laran total komulativu to’o ona 1220 horseik iha 1120, ne’e to’o iha 12:00 oras meiudia ohin.

“Husi  tuku 12:00 mai oin sei iha tan dadus lubuk bo’ot ida, total akulumativu husi amostra ne’ebé hein hela rezultadu hamutuk hotu 343, total komulativu rezultadu laboratorium ne’ebé negativu hamutuk hotu 855, total amostra husi vijilansia sintinela  ne’ebé halo iha munisipiu sira hotu mós iha óspitais hotu hamutu hotu iha 637, Tuir dadus husi sentru integrado jestaun krize iha loron sanulu resin hat, fulan ne’e, total ema iha kuarentena ka konfinamentu obrigatóriu 85, nain 3 auto kuarentena iha Díli 56 iha fasilidade Governu nian iha Díli no 26 iha fasilidade Governu nian iha munisipiu seluk”. Tenik, Rui Maria de Araújo.

Eis ministru saúde ne’e mós informa, ba komunidade, atu kontinua hakbesik-an ba sentru saúde sira, liu-liu ba pasiente hirak ne’ebé maka tuir hela programa tratamentu.

“Informa mós ba populasaun tomak katak fasilidade saúde sira iha Timor-Leste nian laran tomak, funsiona hanesan bai-bain, ne’e duni sira ne’ebé presiza halo tratamentu keta reseiu, tauk atu ba fasilidade saúde sira, liu-liu sira ne’ebé presiza simu ai-moruk hanesan tuberkulozu, ipertensaun no seluk-seluk tan, nune’e mós kuidadu saúde inan isin rua, vazsina ba labarik no seluk tan nafatin hala’o, halo favor hakbesik a’an ba fasilidade saúde sira wainhira presiza no proteje-an nafatin ho mascara”.husu, Rui Maria de Araújo.

Enkuantu tuir dadus atuál husi Sentru Integrado Jestaun Krize (SIJK), total ema ne’ebé liu ona periodu kuarentena ka konfinamentu obrigatóriu, hamutuk rihun rua atus ida resin, husi númeru ne’e atus haat resin husi munisípiu, iha Dili rihun ida atus hitu resin.Jen

Dadus COVID-19 Timor-Leste 14/05/2020

Suspeitu Konfirmadu Rekopera Ativu Provável Hein Rezultadu   Mate
1.220 24 23 5 0 343 0

 [:id]

Porta voz Sentru Integrado Jestaun Krize(SIJK), Rui Maria de Araújo hatete, númeru kazu konfirmadu iha Timor-Leste to’o oras ne’e sei mantein 24, husi númeru ne’e ema 343 maka hein hela rezultadu teste no ema 23 maka rekopera ona.

Eis ministru saúde hatutan katak, uluk  nanain ita hahu husi dadus, total komulativu kazu konfirmadu laiha mundansa nafatin 24, total kazu konfirmadu foun mós laiha mantein nafatin zero durante semana tolu ona.

Totál  kazu rekoperadu mós laiha mundansa kompara ho horiseik hamutuk hotu iha 23, husi 23 ne’e, iha 19 maka husi kazu konfirmadu nain 4 husi kazu provavel, ida ne’e signifika mós katak total kazu ne’ebé ativu ka oras ne’e dadaun sei nafatin.

Baixa iha fatin izolamentu iha Vera-Cruz hamutuk hotu nain 5, exame laboratorium ne’ebé halo durante fulan hirak ne’e nia laran total komulativu to’o ona 1220 horseik iha 1120, ne’e to’o iha 12:00 oras meiudia ohin.

“Husi  tuku 12:00 mai oin sei iha tan dadus lubuk bo’ot ida, total akulumativu husi amostra ne’ebé hein hela rezultadu hamutuk hotu 343, total komulativu rezultadu laboratorium ne’ebé negativu hamutuk hotu 855, total amostra husi vijilansia sintinela  ne’ebé halo iha munisipiu sira hotu mós iha óspitais hotu hamutu hotu iha 637, Tuir dadus husi sentru integrado jestaun krize iha loron sanulu resin hat, fulan ne’e, total ema iha kuarentena ka konfinamentu obrigatóriu 85, nain 3 auto kuarentena iha Díli 56 iha fasilidade Governu nian iha Díli no 26 iha fasilidade Governu nian iha munisipiu seluk”. Tenik, Rui Maria de Araújo.

Eis ministru saúde ne’e mós informa, ba komunidade, atu kontinua hakbesik-an ba sentru saúde sira, liu-liu ba pasiente hirak ne’ebé maka tuir hela programa tratamentu.

“Informa mós ba populasaun tomak katak fasilidade saúde sira iha Timor-Leste nian laran tomak, funsiona hanesan bai-bain, ne’e duni sira ne’ebé presiza halo tratamentu keta reseiu, tauk atu ba fasilidade saúde sira, liu-liu sira ne’ebé presiza simu ai-moruk hanesan tuberkulozu, ipertensaun no seluk-seluk tan, nune’e mós kuidadu saúde inan isin rua, vazsina ba labarik no seluk tan nafatin hala’o, halo favor hakbesik a’an ba fasilidade saúde sira wainhira presiza no proteje-an nafatin ho mascara”.husu, Rui Maria de Araújo.

Enkuantu tuir dadus atuál husi Sentru Integrado Jestaun Krize (SIJK), total ema ne’ebé liu ona periodu kuarentena ka konfinamentu obrigatóriu, hamutuk rihun rua atus ida resin, husi númeru ne’e atus haat resin husi munisípiu, iha Dili rihun ida atus hitu resin.Jen

Dadus COVID-19 Timor-Leste 14/05/2020

Suspeitu Konfirmadu Rekopera Ativu Provável Hein Rezultadu   Mate
1.220 24 23 5 0 343 0

 [:en]

Porta voz Sentru Integrado Jestaun Krize(SIJK), Rui Maria de Araújo hatete, númeru kazu konfirmadu iha Timor-Leste to’o oras ne’e sei mantein 24, husi númeru ne’e ema 343 maka hein hela rezultadu teste no ema 23 maka rekopera ona.

Eis ministru saúde hatutan katak, uluk  nanain ita hahu husi dadus, total komulativu kazu konfirmadu laiha mundansa nafatin 24, total kazu konfirmadu foun mós laiha mantein nafatin zero durante semana tolu ona.

Totál  kazu rekoperadu mós laiha mundansa kompara ho horiseik hamutuk hotu iha 23, husi 23 ne’e, iha 19 maka husi kazu konfirmadu nain 4 husi kazu provavel, ida ne’e signifika mós katak total kazu ne’ebé ativu ka oras ne’e dadaun sei nafatin.

Baixa iha fatin izolamentu iha Vera-Cruz hamutuk hotu nain 5, exame laboratorium ne’ebé halo durante fulan hirak ne’e nia laran total komulativu to’o ona 1220 horseik iha 1120, ne’e to’o iha 12:00 oras meiudia ohin.

“Husi  tuku 12:00 mai oin sei iha tan dadus lubuk bo’ot ida, total akulumativu husi amostra ne’ebé hein hela rezultadu hamutuk hotu 343, total komulativu rezultadu laboratorium ne’ebé negativu hamutuk hotu 855, total amostra husi vijilansia sintinela  ne’ebé halo iha munisipiu sira hotu mós iha óspitais hotu hamutu hotu iha 637, Tuir dadus husi sentru integrado jestaun krize iha loron sanulu resin hat, fulan ne’e, total ema iha kuarentena ka konfinamentu obrigatóriu 85, nain 3 auto kuarentena iha Díli 56 iha fasilidade Governu nian iha Díli no 26 iha fasilidade Governu nian iha munisipiu seluk”. Tenik, Rui Maria de Araújo.

Eis ministru saúde ne’e mós informa, ba komunidade, atu kontinua hakbesik-an ba sentru saúde sira, liu-liu ba pasiente hirak ne’ebé maka tuir hela programa tratamentu.

“Informa mós ba populasaun tomak katak fasilidade saúde sira iha Timor-Leste nian laran tomak, funsiona hanesan bai-bain, ne’e duni sira ne’ebé presiza halo tratamentu keta reseiu, tauk atu ba fasilidade saúde sira, liu-liu sira ne’ebé presiza simu ai-moruk hanesan tuberkulozu, ipertensaun no seluk-seluk tan, nune’e mós kuidadu saúde inan isin rua, vazsina ba labarik no seluk tan nafatin hala’o, halo favor hakbesik a’an ba fasilidade saúde sira wainhira presiza no proteje-an nafatin ho mascara”.husu, Rui Maria de Araújo.

Enkuantu tuir dadus atuál husi Sentru Integrado Jestaun Krize (SIJK), total ema ne’ebé liu ona periodu kuarentena ka konfinamentu obrigatóriu, hamutuk rihun rua atus ida resin, husi númeru ne’e atus haat resin husi munisípiu, iha Dili rihun ida atus hitu resin.Jen

Dadus COVID-19 Timor-Leste 14/05/2020

Suspeitu Konfirmadu Rekopera Ativu Provável Hein Rezultadu   Mate
1.220 24 23 5 0 343 0

 [:tl]

Porta voz Sentru Integrado Jestaun Krize(SIJK), Rui Maria de Araújo hatete, númeru kazu konfirmadu iha Timor-Leste to’o oras ne’e sei mantein 24, husi númeru ne’e ema 343 maka hein hela rezultadu teste no ema 23 maka rekopera ona.

Eis ministru saúde hatutan katak, uluk  nanain ita hahu husi dadus, total komulativu kazu konfirmadu laiha mundansa nafatin 24, total kazu konfirmadu foun mós laiha mantein nafatin zero durante semana tolu ona.

Totál  kazu rekoperadu mós laiha mundansa kompara ho horiseik hamutuk hotu iha 23, husi 23 ne’e, iha 19 maka husi kazu konfirmadu nain 4 husi kazu provavel, ida ne’e signifika mós katak total kazu ne’ebé ativu ka oras ne’e dadaun sei nafatin.

Baixa iha fatin izolamentu iha Vera-Cruz hamutuk hotu nain 5, exame laboratorium ne’ebé halo durante fulan hirak ne’e nia laran total komulativu to’o ona 1220 horseik iha 1120, ne’e to’o iha 12:00 oras meiudia ohin.

“Husi  tuku 12:00 mai oin sei iha tan dadus lubuk bo’ot ida, total akulumativu husi amostra ne’ebé hein hela rezultadu hamutuk hotu 343, total komulativu rezultadu laboratorium ne’ebé negativu hamutuk hotu 855, total amostra husi vijilansia sintinela  ne’ebé halo iha munisipiu sira hotu mós iha óspitais hotu hamutu hotu iha 637, Tuir dadus husi sentru integrado jestaun krize iha loron sanulu resin hat, fulan ne’e, total ema iha kuarentena ka konfinamentu obrigatóriu 85, nain 3 auto kuarentena iha Díli 56 iha fasilidade Governu nian iha Díli no 26 iha fasilidade Governu nian iha munisipiu seluk”. Tenik, Rui Maria de Araújo.

Eis ministru saúde ne’e mós informa, ba komunidade, atu kontinua hakbesik-an ba sentru saúde sira, liu-liu ba pasiente hirak ne’ebé maka tuir hela programa tratamentu.

“Informa mós ba populasaun tomak katak fasilidade saúde sira iha Timor-Leste nian laran tomak, funsiona hanesan bai-bain, ne’e duni sira ne’ebé presiza halo tratamentu keta reseiu, tauk atu ba fasilidade saúde sira, liu-liu sira ne’ebé presiza simu ai-moruk hanesan tuberkulozu, ipertensaun no seluk-seluk tan, nune’e mós kuidadu saúde inan isin rua, vazsina ba labarik no seluk tan nafatin hala’o, halo favor hakbesik a’an ba fasilidade saúde sira wainhira presiza no proteje-an nafatin ho mascara”.husu, Rui Maria de Araújo.

Enkuantu tuir dadus atuál husi Sentru Integrado Jestaun Krize (SIJK), total ema ne’ebé liu ona periodu kuarentena ka konfinamentu obrigatóriu, hamutuk rihun rua atus ida resin, husi númeru ne’e atus haat resin husi munisípiu, iha Dili rihun ida atus hitu resin.Jen

Dadus COVID-19 Timor-Leste 14/05/2020

Suspeitu Konfirmadu Rekopera Ativu Provável Hein Rezultadu   Mate
1.220 24 23 5 0 343 0

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

SEFOPE compromete-se a aplicar sanções a traballadóres ilegais na Austrália e Coreia do Sul

June 25, 2022
O Diretór Nacional do Emprego no Exterior (DNEE...

MOP compromete-se a requalificar autoestrada de Covalima

June 25, 2022
O Ministério das Obras Públicas (MOP) comprome...

PR Ramos Horta sei halakon LPV iha tinan 2023

June 24, 2022
Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, h...

To’o agora deputadu barak la hatene ko’alia Portugés

June 23, 2022
Maske Timor-Leste ukun-an tinan 20 ona, maibé p...
1 2 3 739

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker