GMN TV Saude e Educação AIMORUK ESENSIAL IHA HNGV STOCK OUT

AIMORUK ESENSIAL IHA HNGV STOCK OUT

0 views

[:pt]

Diretor Klínika Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV), Flávio Brandão, preokupa aimoruk esensial no vital balun iha Hospital Nasional Guido Valadares stock out katak laiha ona.

Diretor Klínika HNGV Dotor Flavio Brandão, hateten, situasaun polítika rai laran dadauk ne’e afeta problema barak mosu iha HNGV liu-liu kona-ba atendimentu saúde iha HNGV ladun la’o diak tanba aimoruk barak mak laiha ona

"Situasaun polítika rai laran agora dadauk ne’e afeta servisu atendimentu saúde ba komunidade tanba saida? ita iha ne’e ita hahú husi Diretor, médiku to’o Cleaner ita halo esforsu hotu atu asegura situasaun balun ne’ebé agora ita infrenta tanba ita iha ne’e aimoruk barak mak nia stock mamuk, liu-liu aimoruk esensial kuaje hanesan, amoxilin, paracetamol no sira seluk, inklui aimoruk importante (vital), balun ne’ebé mak oras ne’e dadauk ita laiha ona. Ida ne’e situasaun ida ne’ebé lolos tenki responde urjenti,"Diretor Klínika HNGV, Flavio Brandão, hateten ba Jornalista sira iha nia servisu fatin HNGV Bidau Dili Kuarta (12/7/2018).

Flavio haktuir, problema stock out hanesan ne’e la’os foin akontese, maibe bebeik ona iha HNGV, maibe sempre halo meius oi-oin liu-liu halo kompras urjenti no kiikoan iha klínika privadu sira hodi responde. Maibe nu’udar médiku no kargu sefia iha HNGV, husu ba parte ne’ebé kompetenti inklui Estadu atu labele husik situasaun refere akontese bebeik tanba bele prejudika ema nia vida.

"Ida ne’e ita labele husik hanesan ne’e bebeik tanba nia impaktu ba ita-nia pasiente sira, se sira mai ita fo reseita hela deit mak sira sei la konfia hodi mai ou aat liu tan mak sira mai atu hetan aimoruk ne’e maibe aimoruk ne’e laiha ne’e, labele,"Flavio koalia.

Diretora Ezekutivu Servisu Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES), Odete Maria Freitas Belo, hatete, aimoruk ne’ebé hotu ne’e tanba stock aimoruk tinan 2017 nian no tinan 2018 nian sosa tiha ona maibé seidauk haruka mai.

“Ha’u simu relatoriu ida husi Diretor Farmasia HNGV katak sira presiza duni aimoruk importante balun liu-liu ba aimoruk operasaun nian, no sira seluk tanba sira nia stock laiha duni, no sira tenki husu mai iha ne’e tanba aimoruk ne’e so ami deit mak bele sosa, tanba ida ne’e narkotika oituan entaun so ita deit mak bele sosa, entaun foin lalais ami sosa RAEOA nian kuaje ampola lubuk ida entaun ami husu sira nian oituan pois ajuda ba HNGV to’o ita-nia aimoruk foun to’o mai. Total stock aimoruk ne'ebé dadauk iha armajen SAMES hamutuk item 400,”dehan nia.Ola

[:id]

Diretor Klínika Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV), Flávio Brandão, preokupa aimoruk esensial no vital balun iha Hospital Nasional Guido Valadares stock out katak laiha ona.

Diretor Klínika HNGV Dotor Flavio Brandão, hateten, situasaun polítika rai laran dadauk ne’e afeta problema barak mosu iha HNGV liu-liu kona-ba atendimentu saúde iha HNGV ladun la’o diak tanba aimoruk barak mak laiha ona

"Situasaun polítika rai laran agora dadauk ne’e afeta servisu atendimentu saúde ba komunidade tanba saida? ita iha ne’e ita hahú husi Diretor, médiku to’o Cleaner ita halo esforsu hotu atu asegura situasaun balun ne’ebé agora ita infrenta tanba ita iha ne’e aimoruk barak mak nia stock mamuk, liu-liu aimoruk esensial kuaje hanesan, amoxilin, paracetamol no sira seluk, inklui aimoruk importante (vital), balun ne’ebé mak oras ne’e dadauk ita laiha ona. Ida ne’e situasaun ida ne’ebé lolos tenki responde urjenti,"Diretor Klínika HNGV, Flavio Brandão, hateten ba Jornalista sira iha nia servisu fatin HNGV Bidau Dili Kuarta (12/7/2018).

Flavio haktuir, problema stock out hanesan ne’e la’os foin akontese, maibe bebeik ona iha HNGV, maibe sempre halo meius oi-oin liu-liu halo kompras urjenti no kiikoan iha klínika privadu sira hodi responde. Maibe nu’udar médiku no kargu sefia iha HNGV, husu ba parte ne’ebé kompetenti inklui Estadu atu labele husik situasaun refere akontese bebeik tanba bele prejudika ema nia vida.

"Ida ne’e ita labele husik hanesan ne’e bebeik tanba nia impaktu ba ita-nia pasiente sira, se sira mai ita fo reseita hela deit mak sira sei la konfia hodi mai ou aat liu tan mak sira mai atu hetan aimoruk ne’e maibe aimoruk ne’e laiha ne’e, labele,"Flavio koalia.

Diretora Ezekutivu Servisu Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES), Odete Maria Freitas Belo, hatete, aimoruk ne’ebé hotu ne’e tanba stock aimoruk tinan 2017 nian no tinan 2018 nian sosa tiha ona maibé seidauk haruka mai.

“Ha’u simu relatoriu ida husi Diretor Farmasia HNGV katak sira presiza duni aimoruk importante balun liu-liu ba aimoruk operasaun nian, no sira seluk tanba sira nia stock laiha duni, no sira tenki husu mai iha ne’e tanba aimoruk ne’e so ami deit mak bele sosa, tanba ida ne’e narkotika oituan entaun so ita deit mak bele sosa, entaun foin lalais ami sosa RAEOA nian kuaje ampola lubuk ida entaun ami husu sira nian oituan pois ajuda ba HNGV to’o ita-nia aimoruk foun to’o mai. Total stock aimoruk ne'ebé dadauk iha armajen SAMES hamutuk item 400,”dehan nia.Ola

[:en]

Diretor Klínika Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV), Flávio Brandão, preokupa aimoruk esensial no vital balun iha Hospital Nasional Guido Valadares stock out katak laiha ona.

Diretor Klínika HNGV Dotor Flavio Brandão, hateten, situasaun polítika rai laran dadauk ne’e afeta problema barak mosu iha HNGV liu-liu kona-ba atendimentu saúde iha HNGV ladun la’o diak tanba aimoruk barak mak laiha ona

"Situasaun polítika rai laran agora dadauk ne’e afeta servisu atendimentu saúde ba komunidade tanba saida? ita iha ne’e ita hahú husi Diretor, médiku to’o Cleaner ita halo esforsu hotu atu asegura situasaun balun ne’ebé agora ita infrenta tanba ita iha ne’e aimoruk barak mak nia stock mamuk, liu-liu aimoruk esensial kuaje hanesan, amoxilin, paracetamol no sira seluk, inklui aimoruk importante (vital), balun ne’ebé mak oras ne’e dadauk ita laiha ona. Ida ne’e situasaun ida ne’ebé lolos tenki responde urjenti,"Diretor Klínika HNGV, Flavio Brandão, hateten ba Jornalista sira iha nia servisu fatin HNGV Bidau Dili Kuarta (12/7/2018).

Flavio haktuir, problema stock out hanesan ne’e la’os foin akontese, maibe bebeik ona iha HNGV, maibe sempre halo meius oi-oin liu-liu halo kompras urjenti no kiikoan iha klínika privadu sira hodi responde. Maibe nu’udar médiku no kargu sefia iha HNGV, husu ba parte ne’ebé kompetenti inklui Estadu atu labele husik situasaun refere akontese bebeik tanba bele prejudika ema nia vida.

"Ida ne’e ita labele husik hanesan ne’e bebeik tanba nia impaktu ba ita-nia pasiente sira, se sira mai ita fo reseita hela deit mak sira sei la konfia hodi mai ou aat liu tan mak sira mai atu hetan aimoruk ne’e maibe aimoruk ne’e laiha ne’e, labele,"Flavio koalia.

Diretora Ezekutivu Servisu Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES), Odete Maria Freitas Belo, hatete, aimoruk ne’ebé hotu ne’e tanba stock aimoruk tinan 2017 nian no tinan 2018 nian sosa tiha ona maibé seidauk haruka mai.

“Ha’u simu relatoriu ida husi Diretor Farmasia HNGV katak sira presiza duni aimoruk importante balun liu-liu ba aimoruk operasaun nian, no sira seluk tanba sira nia stock laiha duni, no sira tenki husu mai iha ne’e tanba aimoruk ne’e so ami deit mak bele sosa, tanba ida ne’e narkotika oituan entaun so ita deit mak bele sosa, entaun foin lalais ami sosa RAEOA nian kuaje ampola lubuk ida entaun ami husu sira nian oituan pois ajuda ba HNGV to’o ita-nia aimoruk foun to’o mai. Total stock aimoruk ne'ebé dadauk iha armajen SAMES hamutuk item 400,”dehan nia.Ola

[:tl]

Diretor Klínika Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV), Flávio Brandão, preokupa aimoruk esensial no vital balun iha Hospital Nasional Guido Valadares stock out katak laiha ona.

Diretor Klínika HNGV Dotor Flavio Brandão, hateten, situasaun polítika rai laran dadauk ne’e afeta problema barak mosu iha HNGV liu-liu kona-ba atendimentu saúde iha HNGV ladun la’o diak tanba aimoruk barak mak laiha ona

"Situasaun polítika rai laran agora dadauk ne’e afeta servisu atendimentu saúde ba komunidade tanba saida? ita iha ne’e ita hahú husi Diretor, médiku to’o Cleaner ita halo esforsu hotu atu asegura situasaun balun ne’ebé agora ita infrenta tanba ita iha ne’e aimoruk barak mak nia stock mamuk, liu-liu aimoruk esensial kuaje hanesan, amoxilin, paracetamol no sira seluk, inklui aimoruk importante (vital), balun ne’ebé mak oras ne’e dadauk ita laiha ona. Ida ne’e situasaun ida ne’ebé lolos tenki responde urjenti,"Diretor Klínika HNGV, Flavio Brandão, hateten ba Jornalista sira iha nia servisu fatin HNGV Bidau Dili Kuarta (12/7/2018).

Flavio haktuir, problema stock out hanesan ne’e la’os foin akontese, maibe bebeik ona iha HNGV, maibe sempre halo meius oi-oin liu-liu halo kompras urjenti no kiikoan iha klínika privadu sira hodi responde. Maibe nu’udar médiku no kargu sefia iha HNGV, husu ba parte ne’ebé kompetenti inklui Estadu atu labele husik situasaun refere akontese bebeik tanba bele prejudika ema nia vida.

"Ida ne’e ita labele husik hanesan ne’e bebeik tanba nia impaktu ba ita-nia pasiente sira, se sira mai ita fo reseita hela deit mak sira sei la konfia hodi mai ou aat liu tan mak sira mai atu hetan aimoruk ne’e maibe aimoruk ne’e laiha ne’e, labele,"Flavio koalia.

Diretora Ezekutivu Servisu Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES), Odete Maria Freitas Belo, hatete, aimoruk ne’ebé hotu ne’e tanba stock aimoruk tinan 2017 nian no tinan 2018 nian sosa tiha ona maibé seidauk haruka mai.

“Ha’u simu relatoriu ida husi Diretor Farmasia HNGV katak sira presiza duni aimoruk importante balun liu-liu ba aimoruk operasaun nian, no sira seluk tanba sira nia stock laiha duni, no sira tenki husu mai iha ne’e tanba aimoruk ne’e so ami deit mak bele sosa, tanba ida ne’e narkotika oituan entaun so ita deit mak bele sosa, entaun foin lalais ami sosa RAEOA nian kuaje ampola lubuk ida entaun ami husu sira nian oituan pois ajuda ba HNGV to’o ita-nia aimoruk foun to’o mai. Total stock aimoruk ne'ebé dadauk iha armajen SAMES hamutuk item 400,”dehan nia.Ola

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PM Taur husu sidadun hotu tenke kria paz durante kampaña eleitorál

January 17, 2022
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak apela ba ...

Lú Olo Rekandidata–an ba Prezidente Repúblika

January 17, 2022
[caption id="attachment_58994" align="aligncenter"...

Eleisaun ba PR Sei Realiza iha Loron 19 Marsu

January 17, 2022
[caption id="attachment_58989" align="aligncenter"...

Ema na’in 10 hatudu prontidaun kandidata-an ba PR

January 16, 2022
[caption id="attachment_58967" align="aligncenter"...

Lere sei deklara ninia kandidatura ba PR iha Ainaro

January 15, 2022
Xefe Estadu Maiór Jenerál F-FDTL, Tenente Jene...
1 2 3 681

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker