GMN TV Saude e Educação IPDS IDENTIFIKA ESTUDANTE SIRA UZA TEMPU BARAK LIU HALIMAR FACEBOOK

IPDS IDENTIFIKA ESTUDANTE SIRA UZA TEMPU BARAK LIU HALIMAR FACEBOOK

0 views

[:pt]

Reitora Centro Peskiza Institutu Profesional Canossa–IPDS, Feliciana Maria Vaz, hateten, rezultadu peskiza IPDS hatudu, estudante sira uza tempu barak liu ba halimar média sosial liu-liu ‘Facebook (FB)’ hodi la uza tempu estuda materia eskola nian.

Rezultadu ne’e IPDS fo sai iha seminariu ho tema “Influensia intensidade utiliza media social ba atividade estudu estudante sira”, ba Departamentu Engenharia Informatika iha Ensinu Superior, Segunda - feira horseik iha Insitutu Canossa Has-laran, Dili.Peskiza ne’ebé IPDS halo durante ba iha estudante Ensinu Supirior ne’ebe uza media sosial, no rezultadu husi peskiza identifika 100% estudante uza media sosial. Reitora Centru Peskiza Institutu Profesional Canossa –IPDS, Feliciana Maria Vaz, hatete, Media Social iha parte ida bele ajuda estudante sira, maibe bele mos fo  impaktu ba estudante sira tamba taka estudante sira nia hanoin atu asesu ba estuda ho diak. Reitora Centru Peskiza Institutu Profesional Canossa –IPDS nee mos dehan liu husi peskiza ida ne’ebe Dosente IPDS halo, bele deskobre vantagen no desvantagen husi uza Media Social. “ Peskiza ida ne’e mos atu kapasita liu tan Professor no Dosente sira, hodi bele hatene saida mak akontese iha ita nia rai, no meus oinsa mak estudante sira uza Media Social ba sira nia estudu”, dehan  Reitora IPDS, Feliciana Maria Vaz. Iha fatin hanesan Peskizador , Tomas da Costa Alves, hatete rezultadu husi peskiza ne’e identifika problema boot iha media sosial, barak  mai husi estudante sira, husi respondente ema 400, mak uza tempu barak liu uza Media Social duke sira estuda, ida ne’e rezultadu husi peskiza fo sai katak estudante barak mak asesu ba media sosial, hodi halo sira baruk atu estuda. Iha peskiza ne’e mos, idenfika estudante uza Media Social barak liu mak facebook no instrumentu ne’ebe sira uza atu asesu ba media sosial mak telemovel, durante peskiza foka liu ba iha estudante Universitariu iha Departamentu Engenharia Informatika, tanba hare ba limitasaun tempu fulan 6 ne’ebe Ministeriu Edukasaun Fo, hatete Peskizador Tomas.  Instituisaun sira ne’ebe, IPDS halo peskiza ba mak, Univercidade Nasional Timor-Lorosãe (UNTL), Univercidade Oriental Timor-Lorosãe (UNITAL), Dili Institute of Teknology (DIT),  Institiute Of Bussines (IOB) no Institutu Profesional Canossa (IPDS).  Total sampel responden estudante Ensinu Superior 400, nebe 100 % uza  Media Sosial. Fel

[:id]

Reitora Centro Peskiza Institutu Profesional Canossa–IPDS, Feliciana Maria Vaz, hateten, rezultadu peskiza IPDS hatudu, estudante sira uza tempu barak liu ba halimar média sosial liu-liu ‘Facebook (FB)’ hodi la uza tempu estuda materia eskola nian.

Rezultadu ne’e IPDS fo sai iha seminariu ho tema “Influensia intensidade utiliza media social ba atividade estudu estudante sira”, ba Departamentu Engenharia Informatika iha Ensinu Superior, Segunda - feira horseik iha Insitutu Canossa Has-laran, Dili.Peskiza ne’ebé IPDS halo durante ba iha estudante Ensinu Supirior ne’ebe uza media sosial, no rezultadu husi peskiza identifika 100% estudante uza media sosial. Reitora Centru Peskiza Institutu Profesional Canossa –IPDS, Feliciana Maria Vaz, hatete, Media Social iha parte ida bele ajuda estudante sira, maibe bele mos fo  impaktu ba estudante sira tamba taka estudante sira nia hanoin atu asesu ba estuda ho diak. Reitora Centru Peskiza Institutu Profesional Canossa –IPDS nee mos dehan liu husi peskiza ida ne’ebe Dosente IPDS halo, bele deskobre vantagen no desvantagen husi uza Media Social. “ Peskiza ida ne’e mos atu kapasita liu tan Professor no Dosente sira, hodi bele hatene saida mak akontese iha ita nia rai, no meus oinsa mak estudante sira uza Media Social ba sira nia estudu”, dehan  Reitora IPDS, Feliciana Maria Vaz. Iha fatin hanesan Peskizador , Tomas da Costa Alves, hatete rezultadu husi peskiza ne’e identifika problema boot iha media sosial, barak  mai husi estudante sira, husi respondente ema 400, mak uza tempu barak liu uza Media Social duke sira estuda, ida ne’e rezultadu husi peskiza fo sai katak estudante barak mak asesu ba media sosial, hodi halo sira baruk atu estuda. Iha peskiza ne’e mos, idenfika estudante uza Media Social barak liu mak facebook no instrumentu ne’ebe sira uza atu asesu ba media sosial mak telemovel, durante peskiza foka liu ba iha estudante Universitariu iha Departamentu Engenharia Informatika, tanba hare ba limitasaun tempu fulan 6 ne’ebe Ministeriu Edukasaun Fo, hatete Peskizador Tomas.  Instituisaun sira ne’ebe, IPDS halo peskiza ba mak, Univercidade Nasional Timor-Lorosãe (UNTL), Univercidade Oriental Timor-Lorosãe (UNITAL), Dili Institute of Teknology (DIT),  Institiute Of Bussines (IOB) no Institutu Profesional Canossa (IPDS).  Total sampel responden estudante Ensinu Superior 400, nebe 100 % uza  Media Sosial. Fel

[:en]

Reitora Centro Peskiza Institutu Profesional Canossa–IPDS, Feliciana Maria Vaz, hateten, rezultadu peskiza IPDS hatudu, estudante sira uza tempu barak liu ba halimar média sosial liu-liu ‘Facebook (FB)’ hodi la uza tempu estuda materia eskola nian.

Rezultadu ne’e IPDS fo sai iha seminariu ho tema “Influensia intensidade utiliza media social ba atividade estudu estudante sira”, ba Departamentu Engenharia Informatika iha Ensinu Superior, Segunda - feira horseik iha Insitutu Canossa Has-laran, Dili.Peskiza ne’ebé IPDS halo durante ba iha estudante Ensinu Supirior ne’ebe uza media sosial, no rezultadu husi peskiza identifika 100% estudante uza media sosial. Reitora Centru Peskiza Institutu Profesional Canossa –IPDS, Feliciana Maria Vaz, hatete, Media Social iha parte ida bele ajuda estudante sira, maibe bele mos fo  impaktu ba estudante sira tamba taka estudante sira nia hanoin atu asesu ba estuda ho diak. Reitora Centru Peskiza Institutu Profesional Canossa –IPDS nee mos dehan liu husi peskiza ida ne’ebe Dosente IPDS halo, bele deskobre vantagen no desvantagen husi uza Media Social. “ Peskiza ida ne’e mos atu kapasita liu tan Professor no Dosente sira, hodi bele hatene saida mak akontese iha ita nia rai, no meus oinsa mak estudante sira uza Media Social ba sira nia estudu”, dehan  Reitora IPDS, Feliciana Maria Vaz. Iha fatin hanesan Peskizador , Tomas da Costa Alves, hatete rezultadu husi peskiza ne’e identifika problema boot iha media sosial, barak  mai husi estudante sira, husi respondente ema 400, mak uza tempu barak liu uza Media Social duke sira estuda, ida ne’e rezultadu husi peskiza fo sai katak estudante barak mak asesu ba media sosial, hodi halo sira baruk atu estuda. Iha peskiza ne’e mos, idenfika estudante uza Media Social barak liu mak facebook no instrumentu ne’ebe sira uza atu asesu ba media sosial mak telemovel, durante peskiza foka liu ba iha estudante Universitariu iha Departamentu Engenharia Informatika, tanba hare ba limitasaun tempu fulan 6 ne’ebe Ministeriu Edukasaun Fo, hatete Peskizador Tomas.  Instituisaun sira ne’ebe, IPDS halo peskiza ba mak, Univercidade Nasional Timor-Lorosãe (UNTL), Univercidade Oriental Timor-Lorosãe (UNITAL), Dili Institute of Teknology (DIT),  Institiute Of Bussines (IOB) no Institutu Profesional Canossa (IPDS).  Total sampel responden estudante Ensinu Superior 400, nebe 100 % uza  Media Sosial. Fel

[:tl]

Reitora Centro Peskiza Institutu Profesional Canossa–IPDS, Feliciana Maria Vaz, hateten, rezultadu peskiza IPDS hatudu, estudante sira uza tempu barak liu ba halimar média sosial liu-liu ‘Facebook (FB)’ hodi la uza tempu estuda materia eskola nian.

Rezultadu ne’e IPDS fo sai iha seminariu ho tema “Influensia intensidade utiliza media social ba atividade estudu estudante sira”, ba Departamentu Engenharia Informatika iha Ensinu Superior, Segunda - feira horseik iha Insitutu Canossa Has-laran, Dili.Peskiza ne’ebé IPDS halo durante ba iha estudante Ensinu Supirior ne’ebe uza media sosial, no rezultadu husi peskiza identifika 100% estudante uza media sosial. Reitora Centru Peskiza Institutu Profesional Canossa –IPDS, Feliciana Maria Vaz, hatete, Media Social iha parte ida bele ajuda estudante sira, maibe bele mos fo  impaktu ba estudante sira tamba taka estudante sira nia hanoin atu asesu ba estuda ho diak. Reitora Centru Peskiza Institutu Profesional Canossa –IPDS nee mos dehan liu husi peskiza ida ne’ebe Dosente IPDS halo, bele deskobre vantagen no desvantagen husi uza Media Social. “ Peskiza ida ne’e mos atu kapasita liu tan Professor no Dosente sira, hodi bele hatene saida mak akontese iha ita nia rai, no meus oinsa mak estudante sira uza Media Social ba sira nia estudu”, dehan  Reitora IPDS, Feliciana Maria Vaz. Iha fatin hanesan Peskizador , Tomas da Costa Alves, hatete rezultadu husi peskiza ne’e identifika problema boot iha media sosial, barak  mai husi estudante sira, husi respondente ema 400, mak uza tempu barak liu uza Media Social duke sira estuda, ida ne’e rezultadu husi peskiza fo sai katak estudante barak mak asesu ba media sosial, hodi halo sira baruk atu estuda. Iha peskiza ne’e mos, idenfika estudante uza Media Social barak liu mak facebook no instrumentu ne’ebe sira uza atu asesu ba media sosial mak telemovel, durante peskiza foka liu ba iha estudante Universitariu iha Departamentu Engenharia Informatika, tanba hare ba limitasaun tempu fulan 6 ne’ebe Ministeriu Edukasaun Fo, hatete Peskizador Tomas.  Instituisaun sira ne’ebe, IPDS halo peskiza ba mak, Univercidade Nasional Timor-Lorosãe (UNTL), Univercidade Oriental Timor-Lorosãe (UNITAL), Dili Institute of Teknology (DIT),  Institiute Of Bussines (IOB) no Institutu Profesional Canossa (IPDS).  Total sampel responden estudante Ensinu Superior 400, nebe 100 % uza  Media Sosial. Fel

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker