Komunidade hala’o asaun solidariedade salva klínika Bairo Pite

[:pt]

Komunidade iha kapital Dili, ne’ebé kompostu husi juventude universitáriu, ativista direitus humanus no inan aman sira halo asaun solidariedade hodi fó apoiu ba klínika Bairo Pite ne’ebé ameasadu taka, tanba osan laiha atu sosa aimoruk ba pasiente sira.

Portavoz Movimentu Solidariedade,  Faustino Soares, hateten, sira halo asaun solidariedade ne’e, tanba pasiente barak mak dadaun ne’e halo hela tratamentu iha klínika Bairo Pite ne’e.

“Objetivu movimentu halo asaun solidariedade ne’e, tanba atu salva klínika Bairo Pite, tanba agora dadun klínika ne’e laiha osan atu sosa aimoruk no selu ba dutor ne’ebé mak atende pasiente sira iha klínika ne’e, tanba ne’e mak ami halo asaun ne’e ita labele depende deit Governante sira,” hateten Faustino dos Santos ba GMN iha Palacio Governu nia oin, Kinta (05/04).

Asaun ne’e, sira halo iha estrada bo’ot hodi husi esmola ba kualker ema ne’ebé mak hakarak fó solidariedade atu salva pasiente sira iha klínika Bairo Pite. Tuir planu, asaun solidariedade ne’e, sira sei hala’o durante semana ida.

“Ami sei halo asaun solidariedade ne’e to’o semana ida, husu solidariedade ba maluk sira, liu-liu Timoroan, no ami garantia katak, tanba krize ida ne’e fó ameasa ba klínika Bairo Pite.  Wainhira osan laiha, dalaruma bele taka, maibé klínika Bairo Pite ne’e, desde iha situasaun krize nia laran ka Indonesia nia tempu, to’o ita ukun an ne’e klínika ezisti nafatin to’o ohin loron, nia atendimentu ba pasiente ne’e diak tebes, tanba konsege salva ema barak nia vida,” relata Faustino.

Tanba ne’e, Faustino dehan,  nu’udar Timoroan, nia husu fuan ba fuan atu fó solidariedade ba malu, tanba klínika Bairo Pite ne’e halo tratamentu gratuita ba povu durante tinan barak ona, diferente ho klínika privadu sira seluk, povu tenki selu osan bo’ot mak foin bele halo tratamentu.

“Tanba ne’e mak movimentu ida ne’e organiza halo asaun solidariedade ba klínika Bairo Pite para bele kontinua atende ita nia populasaun iha kapital Dili, tanba ita haree katak, klinika ida ne’e konsege produs aimoruk kona ba TBC no HIV/SIDA, atu  bele atende povu ho diak. Mai ita hotu fó kontribuisaun uituan ka barak ba klínika refere, para bele sosa aimoruk nomós selu dutor sira ne’ebé atende ita nia inan aman sira, ita tenki kontribui para hodi salva klínika ne’e,”relata Faustino.aba     

[:id]

Komunidade iha kapital Dili, ne’ebé kompostu husi juventude universitáriu, ativista direitus humanus no inan aman sira halo asaun solidariedade hodi fó apoiu ba klínika Bairo Pite ne’ebé ameasadu taka, tanba osan laiha atu sosa aimoruk ba pasiente sira.

Portavoz Movimentu Solidariedade,  Faustino Soares, hateten, sira halo asaun solidariedade ne’e, tanba pasiente barak mak dadaun ne’e halo hela tratamentu iha klínika Bairo Pite ne’e.

“Objetivu movimentu halo asaun solidariedade ne’e, tanba atu salva klínika Bairo Pite, tanba agora dadun klínika ne’e laiha osan atu sosa aimoruk no selu ba dutor ne’ebé mak atende pasiente sira iha klínika ne’e, tanba ne’e mak ami halo asaun ne’e ita labele depende deit Governante sira,” hateten Faustino dos Santos ba GMN iha Palacio Governu nia oin, Kinta (05/04).

Asaun ne’e, sira halo iha estrada bo’ot hodi husi esmola ba kualker ema ne’ebé mak hakarak fó solidariedade atu salva pasiente sira iha klínika Bairo Pite. Tuir planu, asaun solidariedade ne’e, sira sei hala’o durante semana ida.

“Ami sei halo asaun solidariedade ne’e to’o semana ida, husu solidariedade ba maluk sira, liu-liu Timoroan, no ami garantia katak, tanba krize ida ne’e fó ameasa ba klínika Bairo Pite.  Wainhira osan laiha, dalaruma bele taka, maibé klínika Bairo Pite ne’e, desde iha situasaun krize nia laran ka Indonesia nia tempu, to’o ita ukun an ne’e klínika ezisti nafatin to’o ohin loron, nia atendimentu ba pasiente ne’e diak tebes, tanba konsege salva ema barak nia vida,” relata Faustino.

Tanba ne’e, Faustino dehan,  nu’udar Timoroan, nia husu fuan ba fuan atu fó solidariedade ba malu, tanba klínika Bairo Pite ne’e halo tratamentu gratuita ba povu durante tinan barak ona, diferente ho klínika privadu sira seluk, povu tenki selu osan bo’ot mak foin bele halo tratamentu.

“Tanba ne’e mak movimentu ida ne’e organiza halo asaun solidariedade ba klínika Bairo Pite para bele kontinua atende ita nia populasaun iha kapital Dili, tanba ita haree katak, klinika ida ne’e konsege produs aimoruk kona ba TBC no HIV/SIDA, atu  bele atende povu ho diak. Mai ita hotu fó kontribuisaun uituan ka barak ba klínika refere, para bele sosa aimoruk nomós selu dutor sira ne’ebé atende ita nia inan aman sira, ita tenki kontribui para hodi salva klínika ne’e,”relata Faustino.aba     

[:en]

Komunidade iha kapital Dili, ne’ebé kompostu husi juventude universitáriu, ativista direitus humanus no inan aman sira halo asaun solidariedade hodi fó apoiu ba klínika Bairo Pite ne’ebé ameasadu taka, tanba osan laiha atu sosa aimoruk ba pasiente sira.

Portavoz Movimentu Solidariedade,  Faustino Soares, hateten, sira halo asaun solidariedade ne’e, tanba pasiente barak mak dadaun ne’e halo hela tratamentu iha klínika Bairo Pite ne’e.

“Objetivu movimentu halo asaun solidariedade ne’e, tanba atu salva klínika Bairo Pite, tanba agora dadun klínika ne’e laiha osan atu sosa aimoruk no selu ba dutor ne’ebé mak atende pasiente sira iha klínika ne’e, tanba ne’e mak ami halo asaun ne’e ita labele depende deit Governante sira,” hateten Faustino dos Santos ba GMN iha Palacio Governu nia oin, Kinta (05/04).

Asaun ne’e, sira halo iha estrada bo’ot hodi husi esmola ba kualker ema ne’ebé mak hakarak fó solidariedade atu salva pasiente sira iha klínika Bairo Pite. Tuir planu, asaun solidariedade ne’e, sira sei hala’o durante semana ida.

“Ami sei halo asaun solidariedade ne’e to’o semana ida, husu solidariedade ba maluk sira, liu-liu Timoroan, no ami garantia katak, tanba krize ida ne’e fó ameasa ba klínika Bairo Pite.  Wainhira osan laiha, dalaruma bele taka, maibé klínika Bairo Pite ne’e, desde iha situasaun krize nia laran ka Indonesia nia tempu, to’o ita ukun an ne’e klínika ezisti nafatin to’o ohin loron, nia atendimentu ba pasiente ne’e diak tebes, tanba konsege salva ema barak nia vida,” relata Faustino.

Tanba ne’e, Faustino dehan,  nu’udar Timoroan, nia husu fuan ba fuan atu fó solidariedade ba malu, tanba klínika Bairo Pite ne’e halo tratamentu gratuita ba povu durante tinan barak ona, diferente ho klínika privadu sira seluk, povu tenki selu osan bo’ot mak foin bele halo tratamentu.

“Tanba ne’e mak movimentu ida ne’e organiza halo asaun solidariedade ba klínika Bairo Pite para bele kontinua atende ita nia populasaun iha kapital Dili, tanba ita haree katak, klinika ida ne’e konsege produs aimoruk kona ba TBC no HIV/SIDA, atu  bele atende povu ho diak. Mai ita hotu fó kontribuisaun uituan ka barak ba klínika refere, para bele sosa aimoruk nomós selu dutor sira ne’ebé atende ita nia inan aman sira, ita tenki kontribui para hodi salva klínika ne’e,”relata Faustino.aba     

[:tl]

Komunidade iha kapital Dili, ne’ebé kompostu husi juventude universitáriu, ativista direitus humanus no inan aman sira halo asaun solidariedade hodi fó apoiu ba klínika Bairo Pite ne’ebé ameasadu taka, tanba osan laiha atu sosa aimoruk ba pasiente sira.

Portavoz Movimentu Solidariedade,  Faustino Soares, hateten, sira halo asaun solidariedade ne’e, tanba pasiente barak mak dadaun ne’e halo hela tratamentu iha klínika Bairo Pite ne’e.

“Objetivu movimentu halo asaun solidariedade ne’e, tanba atu salva klínika Bairo Pite, tanba agora dadun klínika ne’e laiha osan atu sosa aimoruk no selu ba dutor ne’ebé mak atende pasiente sira iha klínika ne’e, tanba ne’e mak ami halo asaun ne’e ita labele depende deit Governante sira,” hateten Faustino dos Santos ba GMN iha Palacio Governu nia oin, Kinta (05/04).

Asaun ne’e, sira halo iha estrada bo’ot hodi husi esmola ba kualker ema ne’ebé mak hakarak fó solidariedade atu salva pasiente sira iha klínika Bairo Pite. Tuir planu, asaun solidariedade ne’e, sira sei hala’o durante semana ida.

“Ami sei halo asaun solidariedade ne’e to’o semana ida, husu solidariedade ba maluk sira, liu-liu Timoroan, no ami garantia katak, tanba krize ida ne’e fó ameasa ba klínika Bairo Pite.  Wainhira osan laiha, dalaruma bele taka, maibé klínika Bairo Pite ne’e, desde iha situasaun krize nia laran ka Indonesia nia tempu, to’o ita ukun an ne’e klínika ezisti nafatin to’o ohin loron, nia atendimentu ba pasiente ne’e diak tebes, tanba konsege salva ema barak nia vida,” relata Faustino.

Tanba ne’e, Faustino dehan,  nu’udar Timoroan, nia husu fuan ba fuan atu fó solidariedade ba malu, tanba klínika Bairo Pite ne’e halo tratamentu gratuita ba povu durante tinan barak ona, diferente ho klínika privadu sira seluk, povu tenki selu osan bo’ot mak foin bele halo tratamentu.

“Tanba ne’e mak movimentu ida ne’e organiza halo asaun solidariedade ba klínika Bairo Pite para bele kontinua atende ita nia populasaun iha kapital Dili, tanba ita haree katak, klinika ida ne’e konsege produs aimoruk kona ba TBC no HIV/SIDA, atu  bele atende povu ho diak. Mai ita hotu fó kontribuisaun uituan ka barak ba klínika refere, para bele sosa aimoruk nomós selu dutor sira ne’ebé atende ita nia inan aman sira, ita tenki kontribui para hodi salva klínika ne’e,”relata Faustino.aba     

 [:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *