Kazu COVID-19 foun 55, atuál baixa 206

[:pt]

Ekipa Konjunta Saúde Munisípiu Díli, Baucau no Viqueque deteta tan kazu konfirmadu foun 55. Hosi númeru ne’e, 43 iha Díli, 11 iha Baucau no na’in ida (1) iha Viqueque, nune’e númeru atuál baixa hamutuk 206 no  moderadu na’in ida (1).  

“Evolusaun surtu Covid-19 iha munisípiu Díli ohin, iha munisípiu Díli iha kazu foun 43, ho detalles hanesan tuir mai, Kazu pozitivu 1, hela iha Aldeia Berbidu, Suku Becora, Posto Administrativu Cristo Rei. Pozitivu ida ne’e kontaktu-besik ho kazu konfirmadu iha cluster HNGV. Kazu pozitivu 9, hela iha Aldeia Bidau Toko baru 2, Suku Kulu-hun, Postu Administrativu Cristo Rei. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster hanesan, ne’ebé anunsía horiseik, dia 20 de Marsu, Kazu pozitivu 26, hela iha Aldeia 20 de Setembro, Suku Bebonuk, Postu Administrativu Dom Aleixo. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster hanesan.  Kazu pozitivu 7, hela iha Aldeia Grilos, Suku Gricenfor, Postu Administrativu Nain-Feto. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu hosi cluster hanesan, ho nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisípiu Díli hosi dia 7 de Marsu 2021, to’o ohin 21de Marsu de 2021, hamutuk hotu 179”,Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19, Rui Maria de Araújo, hato’o informasaun ne’e liuhosi Konferénsia ba  Imprensa, iha Sala Situasaun Jestaun Krize CCD (21-02-2021).

Rui hatete, kazu detetadu 179 iha Díli ne’e, fahe ba cluster 34, namkari iha instituisaun 4, eventu 1 no Suku 10, no fatin kuarentena 1, iha Postu Administrativu Dom Aleixo, Vera Cruz, Nain Feto no Cristo Rei. Hosi cluster 34 ne’ebé iha, iha cluster 14 maka kazu la aumenta iha semana ida nia laran ona. 

“Evolusaun Surtu Covid-19 iha munisípiu Baucau,  iha munisípiu Baucau, ohin ita iha kazu foun 11. Hamutuk hotu munisípiu Baucau deteta ona kazu konfirmadu na’in 19. Kazu foun hirak ne’e, hela iha Aldeia Builai, Suku Buibau, Baucau Vila. Kazu konfirmadu hirak kontaktu-besik ho kazu hosi Aldeia Lamegua ne’ebé anunsia iha dia 19 de Marsu”.

“Evolusaun surtu Covid-19 iha munisípiu Viqueque, iha munisípiu Viquque, ohin iha kazu foun 1, hamutuk hotu Munisípiu Viqueque deteta ona kazu konfirmadu na’in 4. Kazu foun ida ne’e, hela iha Aldeia Mamaluk (Beloi), Suku Karau-balu, Viqueque. Kazu konfirmadu ida ne’e kontaktu-besik ho profisionál saúde ne’ebé halo kursu pós-laboral iha UNTL no fila hosi Díli ba Viqueque iha dia 8 de Março”,haklean Rui.

Iha oportunidade ne’e, Rui afirma, Timor-Leste kompleta tinan 1, sura hosi momentu hahú deteta kazu Covid-19, iha 21 de Marsu 2020. Dadus ne’ebé iha hatudu katak, hosi 21 Marsu 2020 to’o 22 Fevereiru 2021, kazu Covid-19 ne’ebé deteta iha Timor-Leste, importadu, no esporádiku.

“Hahú 22 de Fevereiru 2021, hafoin deteta kazu iha Aldeia Klauhalek, Suku Belulik Leten, Postu Administrativu Fatumea, Munisípiu Covalima, Timor-Leste hahú tama iha faze transmisaun cluster ka transmisaun lokál, tuir definisaun OMS nian. Iha fulan ida ikus nia laran, fenómenu transmisaun kluster espalla mós iha Kapitál Díli, Munisípiu Baucau no Munisípiu Viqueque,” haktuir Rui.

Atividade Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 iha munsípiu sira seluk no  RAEOA, aktividade la’o hanesan bai-bain. No Tuir Planu Kontinjénsia Governu nian, TL  iha faze Alerta 3, ka iha Faze Mitigasaun.

Rui kontinua apela ba populasaun ne’ebé saí hosi Díli ba munisípiu sira seluk, entre loron 05 to’o 09 fulan marsu madrugada, molok serka sanitária hahú tama iha vigor iha Díli, husu atu aprezenta-an ba autoridade saúde sira ne’ebé besik-liu, ou iha hela fatin, hodi bele hetan atendimentu.

“Apela mós ba komunidade iha munisípiu sira hotu, wainhira hatene kona-ba ema ruma ne’ebé sai hosi Díli molok serka sanitária hahú iha Díli, halo favor informa hela autoridade sira atu bele halo atendimentu ba sira”,tenik Rui.

Dadus jerál kazu foun 55.  kazu rekuperadu 3. kazu ativu 206. kazu na’in 55, iha mane na’in 23, feto na’in 32. Ema ho idade tinan 0-14:13,  ema ho idade entre tinan 16-67:42, ema sintomátiku 9, ema asintomátiku 46. Hosi horiseik mai ohin hamutuk hotu halo 425 testes PCR. eni

[:id]

Ekipa Konjunta Saúde Munisípiu Díli, Baucau no Viqueque deteta tan kazu konfirmadu foun 55. Hosi númeru ne’e, 43 iha Díli, 11 iha Baucau no na’in ida (1) iha Viqueque, nune’e númeru atuál baixa hamutuk 206 no  moderadu na’in ida (1).  

“Evolusaun surtu Covid-19 iha munisípiu Díli ohin, iha munisípiu Díli iha kazu foun 43, ho detalles hanesan tuir mai, Kazu pozitivu 1, hela iha Aldeia Berbidu, Suku Becora, Posto Administrativu Cristo Rei. Pozitivu ida ne’e kontaktu-besik ho kazu konfirmadu iha cluster HNGV. Kazu pozitivu 9, hela iha Aldeia Bidau Toko baru 2, Suku Kulu-hun, Postu Administrativu Cristo Rei. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster hanesan, ne’ebé anunsía horiseik, dia 20 de Marsu, Kazu pozitivu 26, hela iha Aldeia 20 de Setembro, Suku Bebonuk, Postu Administrativu Dom Aleixo. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster hanesan.  Kazu pozitivu 7, hela iha Aldeia Grilos, Suku Gricenfor, Postu Administrativu Nain-Feto. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu hosi cluster hanesan, ho nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisípiu Díli hosi dia 7 de Marsu 2021, to’o ohin 21de Marsu de 2021, hamutuk hotu 179”,Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19, Rui Maria de Araújo, hato’o informasaun ne’e liuhosi Konferénsia ba  Imprensa, iha Sala Situasaun Jestaun Krize CCD (21-02-2021).

Rui hatete, kazu detetadu 179 iha Díli ne’e, fahe ba cluster 34, namkari iha instituisaun 4, eventu 1 no Suku 10, no fatin kuarentena 1, iha Postu Administrativu Dom Aleixo, Vera Cruz, Nain Feto no Cristo Rei. Hosi cluster 34 ne’ebé iha, iha cluster 14 maka kazu la aumenta iha semana ida nia laran ona. 

“Evolusaun Surtu Covid-19 iha munisípiu Baucau,  iha munisípiu Baucau, ohin ita iha kazu foun 11. Hamutuk hotu munisípiu Baucau deteta ona kazu konfirmadu na’in 19. Kazu foun hirak ne’e, hela iha Aldeia Builai, Suku Buibau, Baucau Vila. Kazu konfirmadu hirak kontaktu-besik ho kazu hosi Aldeia Lamegua ne’ebé anunsia iha dia 19 de Marsu”.

“Evolusaun surtu Covid-19 iha munisípiu Viqueque, iha munisípiu Viquque, ohin iha kazu foun 1, hamutuk hotu Munisípiu Viqueque deteta ona kazu konfirmadu na’in 4. Kazu foun ida ne’e, hela iha Aldeia Mamaluk (Beloi), Suku Karau-balu, Viqueque. Kazu konfirmadu ida ne’e kontaktu-besik ho profisionál saúde ne’ebé halo kursu pós-laboral iha UNTL no fila hosi Díli ba Viqueque iha dia 8 de Março”,haklean Rui.

Iha oportunidade ne’e, Rui afirma, Timor-Leste kompleta tinan 1, sura hosi momentu hahú deteta kazu Covid-19, iha 21 de Marsu 2020. Dadus ne’ebé iha hatudu katak, hosi 21 Marsu 2020 to’o 22 Fevereiru 2021, kazu Covid-19 ne’ebé deteta iha Timor-Leste, importadu, no esporádiku.

“Hahú 22 de Fevereiru 2021, hafoin deteta kazu iha Aldeia Klauhalek, Suku Belulik Leten, Postu Administrativu Fatumea, Munisípiu Covalima, Timor-Leste hahú tama iha faze transmisaun cluster ka transmisaun lokál, tuir definisaun OMS nian. Iha fulan ida ikus nia laran, fenómenu transmisaun kluster espalla mós iha Kapitál Díli, Munisípiu Baucau no Munisípiu Viqueque,” haktuir Rui.

Atividade Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 iha munsípiu sira seluk no  RAEOA, aktividade la’o hanesan bai-bain. No Tuir Planu Kontinjénsia Governu nian, TL  iha faze Alerta 3, ka iha Faze Mitigasaun.

Rui kontinua apela ba populasaun ne’ebé saí hosi Díli ba munisípiu sira seluk, entre loron 05 to’o 09 fulan marsu madrugada, molok serka sanitária hahú tama iha vigor iha Díli, husu atu aprezenta-an ba autoridade saúde sira ne’ebé besik-liu, ou iha hela fatin, hodi bele hetan atendimentu.

“Apela mós ba komunidade iha munisípiu sira hotu, wainhira hatene kona-ba ema ruma ne’ebé sai hosi Díli molok serka sanitária hahú iha Díli, halo favor informa hela autoridade sira atu bele halo atendimentu ba sira”,tenik Rui.

Dadus jerál kazu foun 55.  kazu rekuperadu 3. kazu ativu 206. kazu na’in 55, iha mane na’in 23, feto na’in 32. Ema ho idade tinan 0-14:13,  ema ho idade entre tinan 16-67:42, ema sintomátiku 9, ema asintomátiku 46. Hosi horiseik mai ohin hamutuk hotu halo 425 testes PCR. eni

[:en]

Ekipa Konjunta Saúde Munisípiu Díli, Baucau no Viqueque deteta tan kazu konfirmadu foun 55. Hosi númeru ne’e, 43 iha Díli, 11 iha Baucau no na’in ida (1) iha Viqueque, nune’e númeru atuál baixa hamutuk 206 no  moderadu na’in ida (1).  

“Evolusaun surtu Covid-19 iha munisípiu Díli ohin, iha munisípiu Díli iha kazu foun 43, ho detalles hanesan tuir mai, Kazu pozitivu 1, hela iha Aldeia Berbidu, Suku Becora, Posto Administrativu Cristo Rei. Pozitivu ida ne’e kontaktu-besik ho kazu konfirmadu iha cluster HNGV. Kazu pozitivu 9, hela iha Aldeia Bidau Toko baru 2, Suku Kulu-hun, Postu Administrativu Cristo Rei. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster hanesan, ne’ebé anunsía horiseik, dia 20 de Marsu, Kazu pozitivu 26, hela iha Aldeia 20 de Setembro, Suku Bebonuk, Postu Administrativu Dom Aleixo. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster hanesan.  Kazu pozitivu 7, hela iha Aldeia Grilos, Suku Gricenfor, Postu Administrativu Nain-Feto. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu hosi cluster hanesan, ho nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisípiu Díli hosi dia 7 de Marsu 2021, to’o ohin 21de Marsu de 2021, hamutuk hotu 179”,Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19, Rui Maria de Araújo, hato’o informasaun ne’e liuhosi Konferénsia ba  Imprensa, iha Sala Situasaun Jestaun Krize CCD (21-02-2021).

Rui hatete, kazu detetadu 179 iha Díli ne’e, fahe ba cluster 34, namkari iha instituisaun 4, eventu 1 no Suku 10, no fatin kuarentena 1, iha Postu Administrativu Dom Aleixo, Vera Cruz, Nain Feto no Cristo Rei. Hosi cluster 34 ne’ebé iha, iha cluster 14 maka kazu la aumenta iha semana ida nia laran ona. 

“Evolusaun Surtu Covid-19 iha munisípiu Baucau,  iha munisípiu Baucau, ohin ita iha kazu foun 11. Hamutuk hotu munisípiu Baucau deteta ona kazu konfirmadu na’in 19. Kazu foun hirak ne’e, hela iha Aldeia Builai, Suku Buibau, Baucau Vila. Kazu konfirmadu hirak kontaktu-besik ho kazu hosi Aldeia Lamegua ne’ebé anunsia iha dia 19 de Marsu”.

“Evolusaun surtu Covid-19 iha munisípiu Viqueque, iha munisípiu Viquque, ohin iha kazu foun 1, hamutuk hotu Munisípiu Viqueque deteta ona kazu konfirmadu na’in 4. Kazu foun ida ne’e, hela iha Aldeia Mamaluk (Beloi), Suku Karau-balu, Viqueque. Kazu konfirmadu ida ne’e kontaktu-besik ho profisionál saúde ne’ebé halo kursu pós-laboral iha UNTL no fila hosi Díli ba Viqueque iha dia 8 de Março”,haklean Rui.

Iha oportunidade ne’e, Rui afirma, Timor-Leste kompleta tinan 1, sura hosi momentu hahú deteta kazu Covid-19, iha 21 de Marsu 2020. Dadus ne’ebé iha hatudu katak, hosi 21 Marsu 2020 to’o 22 Fevereiru 2021, kazu Covid-19 ne’ebé deteta iha Timor-Leste, importadu, no esporádiku.

“Hahú 22 de Fevereiru 2021, hafoin deteta kazu iha Aldeia Klauhalek, Suku Belulik Leten, Postu Administrativu Fatumea, Munisípiu Covalima, Timor-Leste hahú tama iha faze transmisaun cluster ka transmisaun lokál, tuir definisaun OMS nian. Iha fulan ida ikus nia laran, fenómenu transmisaun kluster espalla mós iha Kapitál Díli, Munisípiu Baucau no Munisípiu Viqueque,” haktuir Rui.

Atividade Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 iha munsípiu sira seluk no  RAEOA, aktividade la’o hanesan bai-bain. No Tuir Planu Kontinjénsia Governu nian, TL  iha faze Alerta 3, ka iha Faze Mitigasaun.

Rui kontinua apela ba populasaun ne’ebé saí hosi Díli ba munisípiu sira seluk, entre loron 05 to’o 09 fulan marsu madrugada, molok serka sanitária hahú tama iha vigor iha Díli, husu atu aprezenta-an ba autoridade saúde sira ne’ebé besik-liu, ou iha hela fatin, hodi bele hetan atendimentu.

“Apela mós ba komunidade iha munisípiu sira hotu, wainhira hatene kona-ba ema ruma ne’ebé sai hosi Díli molok serka sanitária hahú iha Díli, halo favor informa hela autoridade sira atu bele halo atendimentu ba sira”,tenik Rui.

Dadus jerál kazu foun 55.  kazu rekuperadu 3. kazu ativu 206. kazu na’in 55, iha mane na’in 23, feto na’in 32. Ema ho idade tinan 0-14:13,  ema ho idade entre tinan 16-67:42, ema sintomátiku 9, ema asintomátiku 46. Hosi horiseik mai ohin hamutuk hotu halo 425 testes PCR. eni

[:tl]

Ekipa Konjunta Saúde Munisípiu Díli, Baucau no Viqueque deteta tan kazu konfirmadu foun 55. Hosi númeru ne’e, 43 iha Díli, 11 iha Baucau no na’in ida (1) iha Viqueque, nune’e númeru atuál baixa hamutuk 206 no  moderadu na’in ida (1).  

“Evolusaun surtu Covid-19 iha munisípiu Díli ohin, iha munisípiu Díli iha kazu foun 43, ho detalles hanesan tuir mai, Kazu pozitivu 1, hela iha Aldeia Berbidu, Suku Becora, Posto Administrativu Cristo Rei. Pozitivu ida ne’e kontaktu-besik ho kazu konfirmadu iha cluster HNGV. Kazu pozitivu 9, hela iha Aldeia Bidau Toko baru 2, Suku Kulu-hun, Postu Administrativu Cristo Rei. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster hanesan, ne’ebé anunsía horiseik, dia 20 de Marsu, Kazu pozitivu 26, hela iha Aldeia 20 de Setembro, Suku Bebonuk, Postu Administrativu Dom Aleixo. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster hanesan.  Kazu pozitivu 7, hela iha Aldeia Grilos, Suku Gricenfor, Postu Administrativu Nain-Feto. Pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu hosi cluster hanesan, ho nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisípiu Díli hosi dia 7 de Marsu 2021, to’o ohin 21de Marsu de 2021, hamutuk hotu 179”,Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19, Rui Maria de Araújo, hato’o informasaun ne’e liuhosi Konferénsia ba  Imprensa, iha Sala Situasaun Jestaun Krize CCD (21-02-2021).

Rui hatete, kazu detetadu 179 iha Díli ne’e, fahe ba cluster 34, namkari iha instituisaun 4, eventu 1 no Suku 10, no fatin kuarentena 1, iha Postu Administrativu Dom Aleixo, Vera Cruz, Nain Feto no Cristo Rei. Hosi cluster 34 ne’ebé iha, iha cluster 14 maka kazu la aumenta iha semana ida nia laran ona. 

“Evolusaun Surtu Covid-19 iha munisípiu Baucau,  iha munisípiu Baucau, ohin ita iha kazu foun 11. Hamutuk hotu munisípiu Baucau deteta ona kazu konfirmadu na’in 19. Kazu foun hirak ne’e, hela iha Aldeia Builai, Suku Buibau, Baucau Vila. Kazu konfirmadu hirak kontaktu-besik ho kazu hosi Aldeia Lamegua ne’ebé anunsia iha dia 19 de Marsu”.

“Evolusaun surtu Covid-19 iha munisípiu Viqueque, iha munisípiu Viquque, ohin iha kazu foun 1, hamutuk hotu Munisípiu Viqueque deteta ona kazu konfirmadu na’in 4. Kazu foun ida ne’e, hela iha Aldeia Mamaluk (Beloi), Suku Karau-balu, Viqueque. Kazu konfirmadu ida ne’e kontaktu-besik ho profisionál saúde ne’ebé halo kursu pós-laboral iha UNTL no fila hosi Díli ba Viqueque iha dia 8 de Março”,haklean Rui.

Iha oportunidade ne’e, Rui afirma, Timor-Leste kompleta tinan 1, sura hosi momentu hahú deteta kazu Covid-19, iha 21 de Marsu 2020. Dadus ne’ebé iha hatudu katak, hosi 21 Marsu 2020 to’o 22 Fevereiru 2021, kazu Covid-19 ne’ebé deteta iha Timor-Leste, importadu, no esporádiku.

“Hahú 22 de Fevereiru 2021, hafoin deteta kazu iha Aldeia Klauhalek, Suku Belulik Leten, Postu Administrativu Fatumea, Munisípiu Covalima, Timor-Leste hahú tama iha faze transmisaun cluster ka transmisaun lokál, tuir definisaun OMS nian. Iha fulan ida ikus nia laran, fenómenu transmisaun kluster espalla mós iha Kapitál Díli, Munisípiu Baucau no Munisípiu Viqueque,” haktuir Rui.

Atividade Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 iha munsípiu sira seluk no  RAEOA, aktividade la’o hanesan bai-bain. No Tuir Planu Kontinjénsia Governu nian, TL  iha faze Alerta 3, ka iha Faze Mitigasaun.

Rui kontinua apela ba populasaun ne’ebé saí hosi Díli ba munisípiu sira seluk, entre loron 05 to’o 09 fulan marsu madrugada, molok serka sanitária hahú tama iha vigor iha Díli, husu atu aprezenta-an ba autoridade saúde sira ne’ebé besik-liu, ou iha hela fatin, hodi bele hetan atendimentu.

“Apela mós ba komunidade iha munisípiu sira hotu, wainhira hatene kona-ba ema ruma ne’ebé sai hosi Díli molok serka sanitária hahú iha Díli, halo favor informa hela autoridade sira atu bele halo atendimentu ba sira”,tenik Rui.

Dadus jerál kazu foun 55.  kazu rekuperadu 3. kazu ativu 206. kazu na’in 55, iha mane na’in 23, feto na’in 32. Ema ho idade tinan 0-14:13,  ema ho idade entre tinan 16-67:42, ema sintomátiku 9, ema asintomátiku 46. Hosi horiseik mai ohin hamutuk hotu halo 425 testes PCR. eni

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *