JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

TL deteta tan kazu konfirmadu COVID-19 foun na’in hitu

TL deteta tan kazu konfirmadu COVID-19 foun na’in hitu

Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19, Rui Maria de Araújo, hatete, Ekipa Konjunta Munisípiu Díli no Viqueque deteta tan kazu konfirmadu COVID-19 foun hamutuk na’in 7, hosi númeru ne’e na’in 5 lima hosi Díli, na’in 2 hosi Munisípiu Viqueque. Nune’e númeru kazu ne’ebé ativu hamutuk 99.

“ Dadus Jeral Kazu foun ohin 7. Kazu rekuperadu  5. Kazu ativu 99. Kazu na’in 7 ohin, iha mane na’in 5, feto na’in 2. Sira nia idade hosi 14 to’o 43 hotu-hotu asintomátiku, ka la hatudu sintomas. Hosi 1 de Janeiru to’o 14 de Marsu 2021 total kazu detetadu pozitivu iha 143, 54% feto no idade média varia entre tinan 22-44. 38% diagnostikadu iha kuarentena, no 62% diagnostikadu iha komunidade, ka la’os iha kuarentena nia laran. Hosi kazu hirak ne’ebé diagnostikadu iha komunidade nia le’et, 67% rezidente iha Díli, 24% iha Covalima, 8% iha Baucau, 1% iha Viqueque,”

Rui hatete, evolusaun surtu Covid-19 iha Munisípiu Díli hosi total kazu foun iha leten, sira na’in 5, iha Munisípiu Díli, ho detalles hanesan tuir mai Kazu pozitivu 1,iha kuarentena Carla Mansion. Kazu pozitivu 1, hosi Aldeia Hura, Suku Motael, Postu Administrativu Vera Cruz. Pozitivu ida ne’e kontaktu-besik ho kazu konfirmadu ida hosi Cluster Aldeia 4 Setembru, ne’ebé mós hetan transmisaun hosi nia la’en hosi Cluster MTC. Kazu pozitivu 1, hosi Aldeia Terra Santa, Suku Madohi, Postu Administrativu Dom Aleixo. Kazu ida ne’e, hosi restreiu aleatóriu.Kazu pozitivu 1, hosi Aldeia Fomento III, Suku Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo. Pozitivu ida ne’e kontaktu-besik ho kazu konfirmadu ida hosi Cluster Aldeia Fomento III. Kazu pozitivu 1, hosi Aldeia 5 de Outubro, Suku Bairro-Pité, Postu Administrativu Dom Aleixo. Pozitivu ida ne’e deteta hosi amostra vijilánsia sentinela iha HNGV. Ho nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisípiu Díli hosi dia 7 de Marsu to’o ohin,hamutuk hotu 72.

Lee hotu :   Bispo Virgílio do Carmo: MUTL halo asaun kontra buat nebe lao lalos

“Kazu detetadu 72 iha Díli ne’e fahe ba cluster 22, namkari iha instituisaun3, eventu 1 no Suku 7 iha Postu Administrativu Dom Aleixo, no mos Postu Administrativu Vera Cruz. Evolusaun surtu Covid-19 iha Munisípiu Baucau Amostra hirak ne’ebé foti iha dia 10 no 11 de Marsu iha Baucau, hamutuk hotu 132. Horiseik relata ona katak 37 maka sei hein rezultadu hosi laboratoriu, maibé ohin hakarak relata katak 37ne’e negativu hotu. Hosi kazu konfirmadu 2 ne’ebé horiseik ralata, no mós  vigilánsia sentinel, ekipa konjunta saúde rekolle amostra hamutuk 119. Hosi 119 amostras na’in 4 maka pozitivu no sira ne’e hotu profisionál saúde iha Sentru Saúde Wailili. Ho nune’e iha Munisípiu Baucau, iha Cluster rua, Cluster Baucau Vila, kazu detetadu 3 (ida iha 2 Marsu, na’in 2 iha dia 13 de Marsu), Cluster Sentru Saúde Wailili, Kazu detetadu 3 (profisionais saúde hotu) Autoridade saúde Munisípiu Baucau deside taka temporariamente Sentru Saúde Wailili, halo ona dezinfesaun, hafoin sei organiza prestasaun kuidadus primaries saúde ba populasaun iha área ida ne’ebá, Atividade buka-tuir kontaktu besik iha Munisípiu Baucau, kompleta ona. Hahú ohin, amostra sira laboratoriu nian hahú halo análize iha Hospital Referénsia Eduardo Ximenes, Baucau. Waihira volume análize bo’ot liu mak sei lori mós mai Laboratoriu Nasional iha Díli”,afirma Rui Araújo.

Rui informa, Governu deside ona atu impoin Serka Sanitária ba Munisípiu Baucau durante 14 dias. Iha periodu ida ne’e ekipa konjunta saúde nian sei buka-tuir kontaktu besik hosi kazu pozitivu sira hotu, no identifika grupu de risku sira hodi halo análize laboratóriu.

Iha biban ne’e Rui Relata, surtu Covid-19 iha Munisípiu Viqueque, Laboratoriu Nasional Saúde simu 158 amostras horiseik hosi Munisípiu Viqueque. Hafoin halo análize deteta kazu pozitivu 2. Ida hosi Aldeia Umane Iku, Ossu de Cima, Postu Administrativu Ossú, ida seluk hosi Aldeia Lari, Suku Afaloikai, Postu Administrativu Uatu-Lari. Na’in rua ne’e hotu hosi Díli, ida primeiru iha dia 12 de Marsu, ho autorizasaun CIGC atu ba hakoi mate, ida segundu ida dia 8 de marsu ekipa konjunta saúde hala’o ona atividade buka-tuir kontaktu-besik hosi kazu pozitivu na’in 2 ne’e.

Lee hotu :   Regra EE bandu ema barak halibur malu, Governu sei komunika ho entidade relijioza sira

“Hakarak halo apelu espesiál ida ba profisionais saúde sira, ho mós kolega sira hosi profisaun seluk ne’ebé hamrik iha liña oin kedas, hosi kombate hasoru surtu Covid-19, ne’ebé naklekar dadaun iha Timor-Leste nia laran. Ita nia dezafiu importante mak buka identifika kontaktu-besik hosi kazu pozitivu sira hotu, foti amostra, impoin kuarentena ba sira ne’ebé iha risku, izola sira ne’ebé pozitivu, maske asimtomatiku, atu nune’e labele hada’et tutan ba ema seluk. Ema balun seidauk bele,ka seidauk hakarak kompriende saida mak ita halo, sei insulta, sei habelar lia falsu, sei tuda ita ho fatuk nafatin. Ingratidaun ka falta gratidaun, halo fuan moras, maibé fuan moras labele sai obstákulu atu kumpri ita nia misaun importante hodi proteje ita nia komunidade, ita nia Povu, liu-liu sira ne’ebé vulnerável liu,”Rui apela.

Rui mos kontinua apela ba populasaun Timor-Leste tomak, liu-liu iha Munisípiu Díli, Baucau ho Viqueque atu nafatin hakmatek. Maski kazu konfirmadu aumenta ba beibeik, no naklekar mós ona ba Munisípiu Baucau no Viqueque, husu atu tuur hakmatek nafatin, atu nafatin matan-moris neon na’in, lalika sé tilun ba lia-anin ka rumores, prátika nafatin medida sira ne’ebé hotu  hotu hatene ona. Eni

 

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
Ekipa voluntáriu COVID-19 dezinfeta edifísiu GMN-TV

Ekipa voluntáriu prevensaun COVID-19 ho naran...

PN kondena aktu komunidade tuda Ambulánsia

Deputadu bankada Uniaun Demokrátika Timor (UDT),...

Governu estende serka sanitária iha Díli ba semana tolu

Reuniaun Konsellu Ministru iha Segunda (15/03),...

Close