GMN TV Sosiedade Antisipa mosu manipulasaun iha EA, Kada sentru votasaun sei monta Vi-sat

Antisipa mosu manipulasaun iha EA, Kada sentru votasaun sei monta Vi-sat

0 views

[:pt]

Atu antisipa mosu manipulasaun iha Eleisaun Antisipada (EA), Governu liu husi Ministeriu Obras Públika Transporte no Komunikasaun (MOPTK), sei servisu hamutuk ho operador telekomunikasaun tolu, TT, Telemor no Telkomcel, hodi monta Vi-sat iha kada sentru votasaun hotu iha teritoriu nasional.

Vise Ministru Obras Públika Transporte no Komunikasaun (MOPTK), Inacio Moreira, hateten, objetivu husi monta vi-sat ne'e atu entidade hotu bele akompaña diretamente prosesu kontajen hahú husi inisiu to’o remata ho honestu no transparansia liu husi satelit husi operador 3 refere ne’ebé sei monta iha sentru votasaun hotu.

"Intensaun atu monta Vi-sat ne'e, atu ita bele akompaña direta, votus lolos ne'e hira, ema hira mak mai vota, sura los ne'e hira, hatama iha baze de dadus ne'e hira. Ne'ebé ami mos koordena ona ho operador tolu ne'e, nomos ho Diretor Jeral STAE hodi tau atensaun ba kestaun ne'e tanba iha sentru votasuan balun iha teritoriu Timor laran balun la asesu ba komunikasaun entaun ita presija tau ida ne'e iha atensaun,"Inacio Moreira, informa ba jornalista sira iha nia servisu fatin Caicoli, DIli, Tersa (24/4/2018).

Inacio haktuir, planu estabelsimentu Vi-sat ne'e atu fasilita diak liu tan sentru votasuan sira ne’ebé difisil asesu komunikasaun nune'e partidu politiku hotu bele asesu prosesu kontajen de votus.

"Ohin (Horiseik) trasportasaun ikus ba urnas, no Gabineti Vise Ministru MOPTK mos hetan ona orientasaun husi Primeiru Ministru, atu hala’o kooperasaun servisu ho operador tolu ne’ebé iha, nune'e sira sei ajuda instala sira nia Vi-sat temporariu iha fatin hotu-hotu ne’ebé sai hanesan sentru votasaun para partidu polítika hotu ne’ebé sei reprezenta iha sentru votasaun, para bainhira kuandu prosesu kontajen de votus ou prosesu eleisaun ne'e hahú to’o remata no to’o kontajen ne'e hotu, bele halo komunikasaun direta, formalmente ba iha STAE, ka ba iha nia partidu ne’ebé karik presija informasaun,"Inacio afirma.

Alende atu entidade hotu bele akompaña direta prosesu hahú eleisaun to’o kontajen, instalasaun Vi-sat ne'e mos atu fasilita orgaun eleitoral sira la presija lori sai urnas sai husi sentru votasaun ida-idak.

"Ho maneira ida ne'e para ita bele organiza, tanba importante mak transparansia lolos ne'e halo oinsa para labele deskonfia malu, ita hein povu sei ezerse sira-nia direitu,"dehan nia.

Inacio subliña, instalasaun refere nu’udar maneira ida ne’ebé diak, tanba bele garante honestidade no tranasparansia prosesu eleisaun, nune'e tenki asegura.

Tuir Planu instalasaun ba Vi-sat ne'e sei hala’o molok eleisaun antisipada, nune'e, hahú inisiu bele akapta prosesu eleisaun hotu hahú husi eleisaun to’o prosesu kontajen remata.

Wainhira husu montante orsamentu ba instalasaun refere, Inacio hateten, ne'e parte investimentu operador hirak ne'e nian, nune'e sei la tau orsamentu espesifiku ba asuntu ne'e.

"Impaktu ba despeza públika mak ami koalia oituan, mas sira hateten ida ne'e parte investimentu sira nian, tanba normalmente investimentu balun bele kontinua to'o rohan laek, no balun tinan balun maibe ba operador tolu ne’ebé dadauk estabelese iha TL ne'e sei permanente,"dehan nia.Ola

[:id]

Atu antisipa mosu manipulasaun iha Eleisaun Antisipada (EA), Governu liu husi Ministeriu Obras Públika Transporte no Komunikasaun (MOPTK), sei servisu hamutuk ho operador telekomunikasaun tolu, TT, Telemor no Telkomcel, hodi monta Vi-sat iha kada sentru votasaun hotu iha teritoriu nasional.

Vise Ministru Obras Públika Transporte no Komunikasaun (MOPTK), Inacio Moreira, hateten, objetivu husi monta vi-sat ne'e atu entidade hotu bele akompaña diretamente prosesu kontajen hahú husi inisiu to’o remata ho honestu no transparansia liu husi satelit husi operador 3 refere ne’ebé sei monta iha sentru votasaun hotu.

"Intensaun atu monta Vi-sat ne'e, atu ita bele akompaña direta, votus lolos ne'e hira, ema hira mak mai vota, sura los ne'e hira, hatama iha baze de dadus ne'e hira. Ne'ebé ami mos koordena ona ho operador tolu ne'e, nomos ho Diretor Jeral STAE hodi tau atensaun ba kestaun ne'e tanba iha sentru votasuan balun iha teritoriu Timor laran balun la asesu ba komunikasaun entaun ita presija tau ida ne'e iha atensaun,"Inacio Moreira, informa ba jornalista sira iha nia servisu fatin Caicoli, DIli, Tersa (24/4/2018).

Inacio haktuir, planu estabelsimentu Vi-sat ne'e atu fasilita diak liu tan sentru votasuan sira ne’ebé difisil asesu komunikasaun nune'e partidu politiku hotu bele asesu prosesu kontajen de votus.

"Ohin (Horiseik) trasportasaun ikus ba urnas, no Gabineti Vise Ministru MOPTK mos hetan ona orientasaun husi Primeiru Ministru, atu hala’o kooperasaun servisu ho operador tolu ne’ebé iha, nune'e sira sei ajuda instala sira nia Vi-sat temporariu iha fatin hotu-hotu ne’ebé sai hanesan sentru votasaun para partidu polítika hotu ne’ebé sei reprezenta iha sentru votasaun, para bainhira kuandu prosesu kontajen de votus ou prosesu eleisaun ne'e hahú to’o remata no to’o kontajen ne'e hotu, bele halo komunikasaun direta, formalmente ba iha STAE, ka ba iha nia partidu ne’ebé karik presija informasaun,"Inacio afirma.

Alende atu entidade hotu bele akompaña direta prosesu hahú eleisaun to’o kontajen, instalasaun Vi-sat ne'e mos atu fasilita orgaun eleitoral sira la presija lori sai urnas sai husi sentru votasaun ida-idak.

"Ho maneira ida ne'e para ita bele organiza, tanba importante mak transparansia lolos ne'e halo oinsa para labele deskonfia malu, ita hein povu sei ezerse sira-nia direitu,"dehan nia.

Inacio subliña, instalasaun refere nu’udar maneira ida ne’ebé diak, tanba bele garante honestidade no tranasparansia prosesu eleisaun, nune'e tenki asegura.

Tuir Planu instalasaun ba Vi-sat ne'e sei hala’o molok eleisaun antisipada, nune'e, hahú inisiu bele akapta prosesu eleisaun hotu hahú husi eleisaun to’o prosesu kontajen remata.

Wainhira husu montante orsamentu ba instalasaun refere, Inacio hateten, ne'e parte investimentu operador hirak ne'e nian, nune'e sei la tau orsamentu espesifiku ba asuntu ne'e.

"Impaktu ba despeza públika mak ami koalia oituan, mas sira hateten ida ne'e parte investimentu sira nian, tanba normalmente investimentu balun bele kontinua to'o rohan laek, no balun tinan balun maibe ba operador tolu ne’ebé dadauk estabelese iha TL ne'e sei permanente,"dehan nia.Ola

[:en]

Atu antisipa mosu manipulasaun iha Eleisaun Antisipada (EA), Governu liu husi Ministeriu Obras Públika Transporte no Komunikasaun (MOPTK), sei servisu hamutuk ho operador telekomunikasaun tolu, TT, Telemor no Telkomcel, hodi monta Vi-sat iha kada sentru votasaun hotu iha teritoriu nasional.

Vise Ministru Obras Públika Transporte no Komunikasaun (MOPTK), Inacio Moreira, hateten, objetivu husi monta vi-sat ne'e atu entidade hotu bele akompaña diretamente prosesu kontajen hahú husi inisiu to’o remata ho honestu no transparansia liu husi satelit husi operador 3 refere ne’ebé sei monta iha sentru votasaun hotu.

"Intensaun atu monta Vi-sat ne'e, atu ita bele akompaña direta, votus lolos ne'e hira, ema hira mak mai vota, sura los ne'e hira, hatama iha baze de dadus ne'e hira. Ne'ebé ami mos koordena ona ho operador tolu ne'e, nomos ho Diretor Jeral STAE hodi tau atensaun ba kestaun ne'e tanba iha sentru votasuan balun iha teritoriu Timor laran balun la asesu ba komunikasaun entaun ita presija tau ida ne'e iha atensaun,"Inacio Moreira, informa ba jornalista sira iha nia servisu fatin Caicoli, DIli, Tersa (24/4/2018).

Inacio haktuir, planu estabelsimentu Vi-sat ne'e atu fasilita diak liu tan sentru votasuan sira ne’ebé difisil asesu komunikasaun nune'e partidu politiku hotu bele asesu prosesu kontajen de votus.

"Ohin (Horiseik) trasportasaun ikus ba urnas, no Gabineti Vise Ministru MOPTK mos hetan ona orientasaun husi Primeiru Ministru, atu hala’o kooperasaun servisu ho operador tolu ne’ebé iha, nune'e sira sei ajuda instala sira nia Vi-sat temporariu iha fatin hotu-hotu ne’ebé sai hanesan sentru votasaun para partidu polítika hotu ne’ebé sei reprezenta iha sentru votasaun, para bainhira kuandu prosesu kontajen de votus ou prosesu eleisaun ne'e hahú to’o remata no to’o kontajen ne'e hotu, bele halo komunikasaun direta, formalmente ba iha STAE, ka ba iha nia partidu ne’ebé karik presija informasaun,"Inacio afirma.

Alende atu entidade hotu bele akompaña direta prosesu hahú eleisaun to’o kontajen, instalasaun Vi-sat ne'e mos atu fasilita orgaun eleitoral sira la presija lori sai urnas sai husi sentru votasaun ida-idak.

"Ho maneira ida ne'e para ita bele organiza, tanba importante mak transparansia lolos ne'e halo oinsa para labele deskonfia malu, ita hein povu sei ezerse sira-nia direitu,"dehan nia.

Inacio subliña, instalasaun refere nu’udar maneira ida ne’ebé diak, tanba bele garante honestidade no tranasparansia prosesu eleisaun, nune'e tenki asegura.

Tuir Planu instalasaun ba Vi-sat ne'e sei hala’o molok eleisaun antisipada, nune'e, hahú inisiu bele akapta prosesu eleisaun hotu hahú husi eleisaun to’o prosesu kontajen remata.

Wainhira husu montante orsamentu ba instalasaun refere, Inacio hateten, ne'e parte investimentu operador hirak ne'e nian, nune'e sei la tau orsamentu espesifiku ba asuntu ne'e.

"Impaktu ba despeza públika mak ami koalia oituan, mas sira hateten ida ne'e parte investimentu sira nian, tanba normalmente investimentu balun bele kontinua to'o rohan laek, no balun tinan balun maibe ba operador tolu ne’ebé dadauk estabelese iha TL ne'e sei permanente,"dehan nia.Ola

[:tl]

Atu antisipa mosu manipulasaun iha Eleisaun Antisipada (EA), Governu liu husi Ministeriu Obras Públika Transporte no Komunikasaun (MOPTK), sei servisu hamutuk ho operador telekomunikasaun tolu, TT, Telemor no Telkomcel, hodi monta Vi-sat iha kada sentru votasaun hotu iha teritoriu nasional.

Vise Ministru Obras Públika Transporte no Komunikasaun (MOPTK), Inacio Moreira, hateten, objetivu husi monta vi-sat ne'e atu entidade hotu bele akompaña diretamente prosesu kontajen hahú husi inisiu to’o remata ho honestu no transparansia liu husi satelit husi operador 3 refere ne’ebé sei monta iha sentru votasaun hotu.

"Intensaun atu monta Vi-sat ne'e, atu ita bele akompaña direta, votus lolos ne'e hira, ema hira mak mai vota, sura los ne'e hira, hatama iha baze de dadus ne'e hira. Ne'ebé ami mos koordena ona ho operador tolu ne'e, nomos ho Diretor Jeral STAE hodi tau atensaun ba kestaun ne'e tanba iha sentru votasuan balun iha teritoriu Timor laran balun la asesu ba komunikasaun entaun ita presija tau ida ne'e iha atensaun,"Inacio Moreira, informa ba jornalista sira iha nia servisu fatin Caicoli, DIli, Tersa (24/4/2018).

Inacio haktuir, planu estabelsimentu Vi-sat ne'e atu fasilita diak liu tan sentru votasuan sira ne’ebé difisil asesu komunikasaun nune'e partidu politiku hotu bele asesu prosesu kontajen de votus.

"Ohin (Horiseik) trasportasaun ikus ba urnas, no Gabineti Vise Ministru MOPTK mos hetan ona orientasaun husi Primeiru Ministru, atu hala’o kooperasaun servisu ho operador tolu ne’ebé iha, nune'e sira sei ajuda instala sira nia Vi-sat temporariu iha fatin hotu-hotu ne’ebé sai hanesan sentru votasaun para partidu polítika hotu ne’ebé sei reprezenta iha sentru votasaun, para bainhira kuandu prosesu kontajen de votus ou prosesu eleisaun ne'e hahú to’o remata no to’o kontajen ne'e hotu, bele halo komunikasaun direta, formalmente ba iha STAE, ka ba iha nia partidu ne’ebé karik presija informasaun,"Inacio afirma.

Alende atu entidade hotu bele akompaña direta prosesu hahú eleisaun to’o kontajen, instalasaun Vi-sat ne'e mos atu fasilita orgaun eleitoral sira la presija lori sai urnas sai husi sentru votasaun ida-idak.

"Ho maneira ida ne'e para ita bele organiza, tanba importante mak transparansia lolos ne'e halo oinsa para labele deskonfia malu, ita hein povu sei ezerse sira-nia direitu,"dehan nia.

Inacio subliña, instalasaun refere nu’udar maneira ida ne’ebé diak, tanba bele garante honestidade no tranasparansia prosesu eleisaun, nune'e tenki asegura.

Tuir Planu instalasaun ba Vi-sat ne'e sei hala’o molok eleisaun antisipada, nune'e, hahú inisiu bele akapta prosesu eleisaun hotu hahú husi eleisaun to’o prosesu kontajen remata.

Wainhira husu montante orsamentu ba instalasaun refere, Inacio hateten, ne'e parte investimentu operador hirak ne'e nian, nune'e sei la tau orsamentu espesifiku ba asuntu ne'e.

"Impaktu ba despeza públika mak ami koalia oituan, mas sira hateten ida ne'e parte investimentu sira nian, tanba normalmente investimentu balun bele kontinua to'o rohan laek, no balun tinan balun maibe ba operador tolu ne’ebé dadauk estabelese iha TL ne'e sei permanente,"dehan nia.Ola

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker