GMN TV Sosiedade Komemora loron traballador, KSTL husu salariu minimu US $200,00

Komemora loron traballador, KSTL husu salariu minimu US $200,00

0 views

[:pt]

Selebrasaun loron mundial traballador iha loron 1 fulan Maiu tinan ne’e  Konfederasaun Sindikatu Timor Leste (KSTL) husu atu salariu minimu  ba traballador sira husi US $115, hasae ba US $200,00, tanba haree ba vida karun.

“Relasiona ho problema trabalhador nian iha tinan 2012, KSTL aprezenta ona proposta salariu minimu ba Governu, hodi halo revizaun ba salariu minimu husi US $115 ba US $200,00, ho razaun kustu de vida karun, maibe soke malu ho kampaña no eleisaun parlamentar 2017 mak to’o agora seidauk iha solusaun, maibe husi parte KSTL kontinua ejize ba Governu wainhira formasaun Governu los ona,”deklara sekretariu jeral KSTL, José da Costa, ba jornalista sira hafoin realiza marsa iha Palacio Governu, Tersa (01/5/2018).

Nia dehan, atu rezolve problema traballador sira parte inspeksaun jeral do trabalhao mak tenki halo inspeksaun ba empreza sira atu bele hatene klean trabalhador sira ninia problema ne’ebe mak infrenta.

“Protesaun ba direitu trabalhador tenki halo liu husi inspeksaun jeral do trabalho, maibe inspeksaun jeral do trabalho nia servisu ladun masimu tanba dalabarak sira ba halo inspeksaun hasoru deit nain ba empreja maibe la hasoru direitamente trabalhador sira tanba ne’e violasaun direitu trabalhador kontinua lao no buras,”hateten José da Costa.

Tuir dadus husi KSTL iha tinan ne’e iha keixa hamutuk 70 husi trabalhador sira konaba hapara trabalhador nia servisu la ho razaun, problema salariu no hapara kontratu.

Iha fatin hanesan trabalhador hein loza, Virginia da Silva hatutan, problema ne’ebe durante ne’e hasoru iha servisu fatin mak laiha regra servisu ne’ebe klaru signifika tama tuir oras maibe wainhira tama liu oras empreja la aplika over time, kontratu la define klaru no loron feriadu laiha.

Komemora loron mundial trabalhador ne’e KSTL selebra liu husi lao ain husi Mandarin ba to’o Palacio do Governo, nudar jestu ezijensia ba Governu relasiona ho violasaun direitu ne’ebe akontese ba trabalhador iha Timor-Leste.

“Aproveita ho komemorasaun loron mundial trabalhador ne’ebe monu iha loron 1 fulan Maiu KSTL realiza marsa ida ne’e hodi hato’o ezijensia importante lima ba Governu no partidu politiku sira atu tau konsederasaun ba direitu trabalhador hanesan hasa’e salariu minimu, kria kampu servisu, hari institutu seguransa sosial, protesaun direitu no seguransa saude no hijiene iha servisu fatin, tanba trabalhador barak nafatin hasoru diskriminasaun to’o ohin loron,” afirma sekretariu jeral KSTL, José da Costa

Nia haktuir, violasaun ba direitu trabalhador dala barak mai husi empreza ne’ebe hala’o servisu iha area seguransa hanesan Guardamor, Maubere no area komersiu hanesan hospitalidade, turismu inklui mos husi funsaun publiku.

Sosiedade sivil detekta empreza balun viola lei traballador

Sosiedade sivil kontinua detekta  empreza Timor oan no internasionál balun viola  lei traballador iha Timor-Leste, hodi atende balun la ho dignu, hateten Adjuntu Diretor Fundasaun HAK, Xisto dos Santos, iha komemorasaun loron trabalhador horseik.

Nia dehan, komemorasaun loron mundial, la’os atu selebra de’it, maibe presija halo evolusaun empreza Nasionál no Internasionál balun ne’ebé to’o agora kontinua viola lei trabllador nian.

“Iha kompaña Timor oan balun hamutuk ho kompaña internasionál balun, sira nafatin seidauk iha korajen atu respeitu trabllador sira nia direitu ida ne’ebé mak fundamental tebes. Ami hanoin katak ita la’os selebra de’it, ka fo serimonial de’it, maibe importante traballador hotu-hotu iha korajen ida, bainhira nia sente katak nia servisu latuir dalan ida ne’ebé nia tenke kumpri, ami hanoin katak traballador ne’e mós bele mai keixa hela iha sindikato sira, ne’e momentum ida ne’ebé ita unifika ita nia forsa ka ita nia filleira ida ne’e atu bele insiste ita nia direitu, maibe ita ejize ita nia direitu lasignifika ita tenke lakon ita nia servisu mós lae, tanba traballador balun bainira ejize sira nia direitu tenke lakon servisu, ida ne’e hanesan dezafiu bo’ot ida ner’ebé sai pakote ida ita atu ko’alia,”haktuir adjuntu diretor fundasaun HAK.

Tuir sosiedade sivil ne’e, iha komemorasaun loron mundial ba traballador ne’e, nu’udar mós oportunidade hodi hato’o keixa ba parte relevante, bainhira detekta organizasaun ka sindikato balun halo exploitasaun haosru traballador ne’ebé iha problema iha nia servisu.

“Parte seluk ne’ebé ami haré katak, ita-nia organizasaun sindikatu balun mós halo konspirasaun ho kompaña sira, hanesan organizasaun direitus humanus ami halo alarma, se iha organizasaun ruma mak ba halo konspirasaun ho kompaña sira hodi exploita fali ita nia traballador sira, formalmente ita tenke keixa sira, nune’e sira bele hetan sansaun ida, para sira labele halo tan exploitasaun bai ta nia traballador sira, liu-liu ba ema kbi’it laek sira, Faktus balun mak, ezemplu iha loja ki’ik oan sira no mós servisu sira ne’ebé area domestik sira, bainhira sira hetan kaju ruma sira keixa bai ha sindikato sira, maibe nufim sindikato sira ne’e ba hamutuk fali ho kompaña sira hodi hanehan fali ita nia traballador sira, tanba ne’e iha tinan lima ba kotuk mosu forum traballador tanba sindikato sira halo fali konkalikon ho empreza ne’e,”subliña Xisto.

 Adjuntu diretor HAK ne’e afirma tan, injustisa bo’ot iha Timor-Leste mak, reprezentante povu nunka defende mak, salariu ba traballador sira ne’ebé servisu durante oras walu ou liu, maibe salariu ladignu, no balun ne’ebé servisu iha oras ida ou rua de’it, maibe salariu bo’ot tebes.

 “Injustisa bo’ot mak, ema ne’ebé servisu oras ida ou rua de’it, maibe nia semo ba mai, fulan nia bele to’o dollar rihun lima, maibe balun nia servisu oras walu nia laran nia servisu lapara, maibe nia salariu ne’e han de’it mós lato’o, sataan selu nia tusan mós lato’o, ne’e injustisa bo’ot ida, ne’e akontese tanba ita nia deputadu sira iha Parlamentu ne’e latau matan, no latau preokupasaun, se deputadu sira iha korajen bo’ot katak povu ida ne’e mak sira atu liberta, maibe nia mós nu’udar traballador ida, maibe deputadu sira prioritize sira nia an, agora lei pensaun vitalísia sira mak goja, direitu ida previlleiju ne’e sira goja hela de’it, maibe ida ne’ebé mak servisu mate an, maibe sira labele sustenta sira nia moris,”katak Xisto.

Elementu sosiedade sivil ne’e rekomenda ba kandidatu VIII Governu no kandidatu lejislador foun, atu luta halakon lei pensaun vitalísia, hodi hadía salariu ba povu maubere.

“Atu hadía ida ne’e, primeiru sira tenke hasai tiha lei pensaun vitalísia, tanba kuandu osan ne’e mak ita rai ba ita nia traballador sira, sira nia salariu bele aloka, hodi aumenta tan sira ne’ebé salariu mínimu liu, bazeia ba folin nessesidade nian, tanba ne’e salariu 150 ne’e lato’o, tanba ema balun agora oras ida nia laran de’it han to’o 250 ne’e ita imajina to’ok, ida ne’e mak injustisa sosial iha ita nia rain, liu-liu ba ita nia deputadu no ulun bo’ot sira ne’e labele hanoin de’it atu hola karreta prado foun ne’ebé ho folin rihun 60, serake ita nia povu maubere sira sa’e karte anguna tun sa’e foho maibe lamate, nusa tenke hanoin kareta ida luxu ne’e,  hau hanoin ida ne’e mós nu’udar solusaun ki’ik no alternativa ida ita atu atua ita nia hanoin,”sujere Xisto.

 Xisto mós hateten, sosiedade sivil sei kontinua luta hasoru problema injustisa iha Timor-Leste, hodi povu hotu moris ho dignu.

“Ita sei kontinua ejize, nu’udar luta ida, tanba ida ne’e la’os problema sosiedade sivil nian de’it, se problema nia povu Timor ne’e konsiente ona katak, ita nia votus ne’e iha folin bo’ot determina ema bo’ot sira atu asesu direitu ida previleiju liu, tanbasa mak ita fo ita nia votu ba sira, depois ita nonook de’it, tanba sira la’os maromak ita fo ita depois ita nonook ona lae, di’akliu”katak adjuntu diretor HAK.

Tuir element sosiedade sivil ne’e, tinan sanulu resin povu sei moris ho trauma, tanba ne’e, nia parte sujere ba líder partidu polítiku hotu, atu labele insulta malu de’it iha prosesu kampaña, maibe hato’o de’it programa ne’ebé di’ak ba povu nia moris, no implementa duni, tanba povu ne’e kolen ona no lakoi atu trauma tan ho situasaun tauk sira, no povu hakarak mori haksolok iha nia independensia.

Bainhira povu ne’e trauma bebeik, difisil atu asegura futuru nasaun ba tinan lima-nulu mai, ka rihun lima-nulu mai tan. Ita/Say

[:id]

Selebrasaun loron mundial traballador iha loron 1 fulan Maiu tinan ne’e  Konfederasaun Sindikatu Timor Leste (KSTL) husu atu salariu minimu  ba traballador sira husi US $115, hasae ba US $200,00, tanba haree ba vida karun.

“Relasiona ho problema trabalhador nian iha tinan 2012, KSTL aprezenta ona proposta salariu minimu ba Governu, hodi halo revizaun ba salariu minimu husi US $115 ba US $200,00, ho razaun kustu de vida karun, maibe soke malu ho kampaña no eleisaun parlamentar 2017 mak to’o agora seidauk iha solusaun, maibe husi parte KSTL kontinua ejize ba Governu wainhira formasaun Governu los ona,”deklara sekretariu jeral KSTL, José da Costa, ba jornalista sira hafoin realiza marsa iha Palacio Governu, Tersa (01/5/2018).

Nia dehan, atu rezolve problema traballador sira parte inspeksaun jeral do trabalhao mak tenki halo inspeksaun ba empreza sira atu bele hatene klean trabalhador sira ninia problema ne’ebe mak infrenta.

“Protesaun ba direitu trabalhador tenki halo liu husi inspeksaun jeral do trabalho, maibe inspeksaun jeral do trabalho nia servisu ladun masimu tanba dalabarak sira ba halo inspeksaun hasoru deit nain ba empreja maibe la hasoru direitamente trabalhador sira tanba ne’e violasaun direitu trabalhador kontinua lao no buras,”hateten José da Costa.

Tuir dadus husi KSTL iha tinan ne’e iha keixa hamutuk 70 husi trabalhador sira konaba hapara trabalhador nia servisu la ho razaun, problema salariu no hapara kontratu.

Iha fatin hanesan trabalhador hein loza, Virginia da Silva hatutan, problema ne’ebe durante ne’e hasoru iha servisu fatin mak laiha regra servisu ne’ebe klaru signifika tama tuir oras maibe wainhira tama liu oras empreja la aplika over time, kontratu la define klaru no loron feriadu laiha.

Komemora loron mundial trabalhador ne’e KSTL selebra liu husi lao ain husi Mandarin ba to’o Palacio do Governo, nudar jestu ezijensia ba Governu relasiona ho violasaun direitu ne’ebe akontese ba trabalhador iha Timor-Leste.

“Aproveita ho komemorasaun loron mundial trabalhador ne’ebe monu iha loron 1 fulan Maiu KSTL realiza marsa ida ne’e hodi hato’o ezijensia importante lima ba Governu no partidu politiku sira atu tau konsederasaun ba direitu trabalhador hanesan hasa’e salariu minimu, kria kampu servisu, hari institutu seguransa sosial, protesaun direitu no seguransa saude no hijiene iha servisu fatin, tanba trabalhador barak nafatin hasoru diskriminasaun to’o ohin loron,” afirma sekretariu jeral KSTL, José da Costa

Nia haktuir, violasaun ba direitu trabalhador dala barak mai husi empreza ne’ebe hala’o servisu iha area seguransa hanesan Guardamor, Maubere no area komersiu hanesan hospitalidade, turismu inklui mos husi funsaun publiku.

Sosiedade sivil detekta empreza balun viola lei traballador

Sosiedade sivil kontinua detekta  empreza Timor oan no internasionál balun viola  lei traballador iha Timor-Leste, hodi atende balun la ho dignu, hateten Adjuntu Diretor Fundasaun HAK, Xisto dos Santos, iha komemorasaun loron trabalhador horseik.

Nia dehan, komemorasaun loron mundial, la’os atu selebra de’it, maibe presija halo evolusaun empreza Nasionál no Internasionál balun ne’ebé to’o agora kontinua viola lei trabllador nian.

“Iha kompaña Timor oan balun hamutuk ho kompaña internasionál balun, sira nafatin seidauk iha korajen atu respeitu trabllador sira nia direitu ida ne’ebé mak fundamental tebes. Ami hanoin katak ita la’os selebra de’it, ka fo serimonial de’it, maibe importante traballador hotu-hotu iha korajen ida, bainhira nia sente katak nia servisu latuir dalan ida ne’ebé nia tenke kumpri, ami hanoin katak traballador ne’e mós bele mai keixa hela iha sindikato sira, ne’e momentum ida ne’ebé ita unifika ita nia forsa ka ita nia filleira ida ne’e atu bele insiste ita nia direitu, maibe ita ejize ita nia direitu lasignifika ita tenke lakon ita nia servisu mós lae, tanba traballador balun bainira ejize sira nia direitu tenke lakon servisu, ida ne’e hanesan dezafiu bo’ot ida ner’ebé sai pakote ida ita atu ko’alia,”haktuir adjuntu diretor fundasaun HAK.

Tuir sosiedade sivil ne’e, iha komemorasaun loron mundial ba traballador ne’e, nu’udar mós oportunidade hodi hato’o keixa ba parte relevante, bainhira detekta organizasaun ka sindikato balun halo exploitasaun haosru traballador ne’ebé iha problema iha nia servisu.

“Parte seluk ne’ebé ami haré katak, ita-nia organizasaun sindikatu balun mós halo konspirasaun ho kompaña sira, hanesan organizasaun direitus humanus ami halo alarma, se iha organizasaun ruma mak ba halo konspirasaun ho kompaña sira hodi exploita fali ita nia traballador sira, formalmente ita tenke keixa sira, nune’e sira bele hetan sansaun ida, para sira labele halo tan exploitasaun bai ta nia traballador sira, liu-liu ba ema kbi’it laek sira, Faktus balun mak, ezemplu iha loja ki’ik oan sira no mós servisu sira ne’ebé area domestik sira, bainhira sira hetan kaju ruma sira keixa bai ha sindikato sira, maibe nufim sindikato sira ne’e ba hamutuk fali ho kompaña sira hodi hanehan fali ita nia traballador sira, tanba ne’e iha tinan lima ba kotuk mosu forum traballador tanba sindikato sira halo fali konkalikon ho empreza ne’e,”subliña Xisto.

 Adjuntu diretor HAK ne’e afirma tan, injustisa bo’ot iha Timor-Leste mak, reprezentante povu nunka defende mak, salariu ba traballador sira ne’ebé servisu durante oras walu ou liu, maibe salariu ladignu, no balun ne’ebé servisu iha oras ida ou rua de’it, maibe salariu bo’ot tebes.

 “Injustisa bo’ot mak, ema ne’ebé servisu oras ida ou rua de’it, maibe nia semo ba mai, fulan nia bele to’o dollar rihun lima, maibe balun nia servisu oras walu nia laran nia servisu lapara, maibe nia salariu ne’e han de’it mós lato’o, sataan selu nia tusan mós lato’o, ne’e injustisa bo’ot ida, ne’e akontese tanba ita nia deputadu sira iha Parlamentu ne’e latau matan, no latau preokupasaun, se deputadu sira iha korajen bo’ot katak povu ida ne’e mak sira atu liberta, maibe nia mós nu’udar traballador ida, maibe deputadu sira prioritize sira nia an, agora lei pensaun vitalísia sira mak goja, direitu ida previlleiju ne’e sira goja hela de’it, maibe ida ne’ebé mak servisu mate an, maibe sira labele sustenta sira nia moris,”katak Xisto.

Elementu sosiedade sivil ne’e rekomenda ba kandidatu VIII Governu no kandidatu lejislador foun, atu luta halakon lei pensaun vitalísia, hodi hadía salariu ba povu maubere.

“Atu hadía ida ne’e, primeiru sira tenke hasai tiha lei pensaun vitalísia, tanba kuandu osan ne’e mak ita rai ba ita nia traballador sira, sira nia salariu bele aloka, hodi aumenta tan sira ne’ebé salariu mínimu liu, bazeia ba folin nessesidade nian, tanba ne’e salariu 150 ne’e lato’o, tanba ema balun agora oras ida nia laran de’it han to’o 250 ne’e ita imajina to’ok, ida ne’e mak injustisa sosial iha ita nia rain, liu-liu ba ita nia deputadu no ulun bo’ot sira ne’e labele hanoin de’it atu hola karreta prado foun ne’ebé ho folin rihun 60, serake ita nia povu maubere sira sa’e karte anguna tun sa’e foho maibe lamate, nusa tenke hanoin kareta ida luxu ne’e,  hau hanoin ida ne’e mós nu’udar solusaun ki’ik no alternativa ida ita atu atua ita nia hanoin,”sujere Xisto.

 Xisto mós hateten, sosiedade sivil sei kontinua luta hasoru problema injustisa iha Timor-Leste, hodi povu hotu moris ho dignu.

“Ita sei kontinua ejize, nu’udar luta ida, tanba ida ne’e la’os problema sosiedade sivil nian de’it, se problema nia povu Timor ne’e konsiente ona katak, ita nia votus ne’e iha folin bo’ot determina ema bo’ot sira atu asesu direitu ida previleiju liu, tanbasa mak ita fo ita nia votu ba sira, depois ita nonook de’it, tanba sira la’os maromak ita fo ita depois ita nonook ona lae, di’akliu”katak adjuntu diretor HAK.

Tuir element sosiedade sivil ne’e, tinan sanulu resin povu sei moris ho trauma, tanba ne’e, nia parte sujere ba líder partidu polítiku hotu, atu labele insulta malu de’it iha prosesu kampaña, maibe hato’o de’it programa ne’ebé di’ak ba povu nia moris, no implementa duni, tanba povu ne’e kolen ona no lakoi atu trauma tan ho situasaun tauk sira, no povu hakarak mori haksolok iha nia independensia.

Bainhira povu ne’e trauma bebeik, difisil atu asegura futuru nasaun ba tinan lima-nulu mai, ka rihun lima-nulu mai tan. Ita/Say

[:en]

Selebrasaun loron mundial traballador iha loron 1 fulan Maiu tinan ne’e  Konfederasaun Sindikatu Timor Leste (KSTL) husu atu salariu minimu  ba traballador sira husi US $115, hasae ba US $200,00, tanba haree ba vida karun.

“Relasiona ho problema trabalhador nian iha tinan 2012, KSTL aprezenta ona proposta salariu minimu ba Governu, hodi halo revizaun ba salariu minimu husi US $115 ba US $200,00, ho razaun kustu de vida karun, maibe soke malu ho kampaña no eleisaun parlamentar 2017 mak to’o agora seidauk iha solusaun, maibe husi parte KSTL kontinua ejize ba Governu wainhira formasaun Governu los ona,”deklara sekretariu jeral KSTL, José da Costa, ba jornalista sira hafoin realiza marsa iha Palacio Governu, Tersa (01/5/2018).

Nia dehan, atu rezolve problema traballador sira parte inspeksaun jeral do trabalhao mak tenki halo inspeksaun ba empreza sira atu bele hatene klean trabalhador sira ninia problema ne’ebe mak infrenta.

“Protesaun ba direitu trabalhador tenki halo liu husi inspeksaun jeral do trabalho, maibe inspeksaun jeral do trabalho nia servisu ladun masimu tanba dalabarak sira ba halo inspeksaun hasoru deit nain ba empreja maibe la hasoru direitamente trabalhador sira tanba ne’e violasaun direitu trabalhador kontinua lao no buras,”hateten José da Costa.

Tuir dadus husi KSTL iha tinan ne’e iha keixa hamutuk 70 husi trabalhador sira konaba hapara trabalhador nia servisu la ho razaun, problema salariu no hapara kontratu.

Iha fatin hanesan trabalhador hein loza, Virginia da Silva hatutan, problema ne’ebe durante ne’e hasoru iha servisu fatin mak laiha regra servisu ne’ebe klaru signifika tama tuir oras maibe wainhira tama liu oras empreja la aplika over time, kontratu la define klaru no loron feriadu laiha.

Komemora loron mundial trabalhador ne’e KSTL selebra liu husi lao ain husi Mandarin ba to’o Palacio do Governo, nudar jestu ezijensia ba Governu relasiona ho violasaun direitu ne’ebe akontese ba trabalhador iha Timor-Leste.

“Aproveita ho komemorasaun loron mundial trabalhador ne’ebe monu iha loron 1 fulan Maiu KSTL realiza marsa ida ne’e hodi hato’o ezijensia importante lima ba Governu no partidu politiku sira atu tau konsederasaun ba direitu trabalhador hanesan hasa’e salariu minimu, kria kampu servisu, hari institutu seguransa sosial, protesaun direitu no seguransa saude no hijiene iha servisu fatin, tanba trabalhador barak nafatin hasoru diskriminasaun to’o ohin loron,” afirma sekretariu jeral KSTL, José da Costa

Nia haktuir, violasaun ba direitu trabalhador dala barak mai husi empreza ne’ebe hala’o servisu iha area seguransa hanesan Guardamor, Maubere no area komersiu hanesan hospitalidade, turismu inklui mos husi funsaun publiku.

Sosiedade sivil detekta empreza balun viola lei traballador

Sosiedade sivil kontinua detekta  empreza Timor oan no internasionál balun viola  lei traballador iha Timor-Leste, hodi atende balun la ho dignu, hateten Adjuntu Diretor Fundasaun HAK, Xisto dos Santos, iha komemorasaun loron trabalhador horseik.

Nia dehan, komemorasaun loron mundial, la’os atu selebra de’it, maibe presija halo evolusaun empreza Nasionál no Internasionál balun ne’ebé to’o agora kontinua viola lei trabllador nian.

“Iha kompaña Timor oan balun hamutuk ho kompaña internasionál balun, sira nafatin seidauk iha korajen atu respeitu trabllador sira nia direitu ida ne’ebé mak fundamental tebes. Ami hanoin katak ita la’os selebra de’it, ka fo serimonial de’it, maibe importante traballador hotu-hotu iha korajen ida, bainhira nia sente katak nia servisu latuir dalan ida ne’ebé nia tenke kumpri, ami hanoin katak traballador ne’e mós bele mai keixa hela iha sindikato sira, ne’e momentum ida ne’ebé ita unifika ita nia forsa ka ita nia filleira ida ne’e atu bele insiste ita nia direitu, maibe ita ejize ita nia direitu lasignifika ita tenke lakon ita nia servisu mós lae, tanba traballador balun bainira ejize sira nia direitu tenke lakon servisu, ida ne’e hanesan dezafiu bo’ot ida ner’ebé sai pakote ida ita atu ko’alia,”haktuir adjuntu diretor fundasaun HAK.

Tuir sosiedade sivil ne’e, iha komemorasaun loron mundial ba traballador ne’e, nu’udar mós oportunidade hodi hato’o keixa ba parte relevante, bainhira detekta organizasaun ka sindikato balun halo exploitasaun haosru traballador ne’ebé iha problema iha nia servisu.

“Parte seluk ne’ebé ami haré katak, ita-nia organizasaun sindikatu balun mós halo konspirasaun ho kompaña sira, hanesan organizasaun direitus humanus ami halo alarma, se iha organizasaun ruma mak ba halo konspirasaun ho kompaña sira hodi exploita fali ita nia traballador sira, formalmente ita tenke keixa sira, nune’e sira bele hetan sansaun ida, para sira labele halo tan exploitasaun bai ta nia traballador sira, liu-liu ba ema kbi’it laek sira, Faktus balun mak, ezemplu iha loja ki’ik oan sira no mós servisu sira ne’ebé area domestik sira, bainhira sira hetan kaju ruma sira keixa bai ha sindikato sira, maibe nufim sindikato sira ne’e ba hamutuk fali ho kompaña sira hodi hanehan fali ita nia traballador sira, tanba ne’e iha tinan lima ba kotuk mosu forum traballador tanba sindikato sira halo fali konkalikon ho empreza ne’e,”subliña Xisto.

 Adjuntu diretor HAK ne’e afirma tan, injustisa bo’ot iha Timor-Leste mak, reprezentante povu nunka defende mak, salariu ba traballador sira ne’ebé servisu durante oras walu ou liu, maibe salariu ladignu, no balun ne’ebé servisu iha oras ida ou rua de’it, maibe salariu bo’ot tebes.

 “Injustisa bo’ot mak, ema ne’ebé servisu oras ida ou rua de’it, maibe nia semo ba mai, fulan nia bele to’o dollar rihun lima, maibe balun nia servisu oras walu nia laran nia servisu lapara, maibe nia salariu ne’e han de’it mós lato’o, sataan selu nia tusan mós lato’o, ne’e injustisa bo’ot ida, ne’e akontese tanba ita nia deputadu sira iha Parlamentu ne’e latau matan, no latau preokupasaun, se deputadu sira iha korajen bo’ot katak povu ida ne’e mak sira atu liberta, maibe nia mós nu’udar traballador ida, maibe deputadu sira prioritize sira nia an, agora lei pensaun vitalísia sira mak goja, direitu ida previlleiju ne’e sira goja hela de’it, maibe ida ne’ebé mak servisu mate an, maibe sira labele sustenta sira nia moris,”katak Xisto.

Elementu sosiedade sivil ne’e rekomenda ba kandidatu VIII Governu no kandidatu lejislador foun, atu luta halakon lei pensaun vitalísia, hodi hadía salariu ba povu maubere.

“Atu hadía ida ne’e, primeiru sira tenke hasai tiha lei pensaun vitalísia, tanba kuandu osan ne’e mak ita rai ba ita nia traballador sira, sira nia salariu bele aloka, hodi aumenta tan sira ne’ebé salariu mínimu liu, bazeia ba folin nessesidade nian, tanba ne’e salariu 150 ne’e lato’o, tanba ema balun agora oras ida nia laran de’it han to’o 250 ne’e ita imajina to’ok, ida ne’e mak injustisa sosial iha ita nia rain, liu-liu ba ita nia deputadu no ulun bo’ot sira ne’e labele hanoin de’it atu hola karreta prado foun ne’ebé ho folin rihun 60, serake ita nia povu maubere sira sa’e karte anguna tun sa’e foho maibe lamate, nusa tenke hanoin kareta ida luxu ne’e,  hau hanoin ida ne’e mós nu’udar solusaun ki’ik no alternativa ida ita atu atua ita nia hanoin,”sujere Xisto.

 Xisto mós hateten, sosiedade sivil sei kontinua luta hasoru problema injustisa iha Timor-Leste, hodi povu hotu moris ho dignu.

“Ita sei kontinua ejize, nu’udar luta ida, tanba ida ne’e la’os problema sosiedade sivil nian de’it, se problema nia povu Timor ne’e konsiente ona katak, ita nia votus ne’e iha folin bo’ot determina ema bo’ot sira atu asesu direitu ida previleiju liu, tanbasa mak ita fo ita nia votu ba sira, depois ita nonook de’it, tanba sira la’os maromak ita fo ita depois ita nonook ona lae, di’akliu”katak adjuntu diretor HAK.

Tuir element sosiedade sivil ne’e, tinan sanulu resin povu sei moris ho trauma, tanba ne’e, nia parte sujere ba líder partidu polítiku hotu, atu labele insulta malu de’it iha prosesu kampaña, maibe hato’o de’it programa ne’ebé di’ak ba povu nia moris, no implementa duni, tanba povu ne’e kolen ona no lakoi atu trauma tan ho situasaun tauk sira, no povu hakarak mori haksolok iha nia independensia.

Bainhira povu ne’e trauma bebeik, difisil atu asegura futuru nasaun ba tinan lima-nulu mai, ka rihun lima-nulu mai tan. Ita/Say

[:tl]

Selebrasaun loron mundial traballador iha loron 1 fulan Maiu tinan ne’e  Konfederasaun Sindikatu Timor Leste (KSTL) husu atu salariu minimu  ba traballador sira husi US $115, hasae ba US $200,00, tanba haree ba vida karun.

“Relasiona ho problema trabalhador nian iha tinan 2012, KSTL aprezenta ona proposta salariu minimu ba Governu, hodi halo revizaun ba salariu minimu husi US $115 ba US $200,00, ho razaun kustu de vida karun, maibe soke malu ho kampaña no eleisaun parlamentar 2017 mak to’o agora seidauk iha solusaun, maibe husi parte KSTL kontinua ejize ba Governu wainhira formasaun Governu los ona,”deklara sekretariu jeral KSTL, José da Costa, ba jornalista sira hafoin realiza marsa iha Palacio Governu, Tersa (01/5/2018).

Nia dehan, atu rezolve problema traballador sira parte inspeksaun jeral do trabalhao mak tenki halo inspeksaun ba empreza sira atu bele hatene klean trabalhador sira ninia problema ne’ebe mak infrenta.

“Protesaun ba direitu trabalhador tenki halo liu husi inspeksaun jeral do trabalho, maibe inspeksaun jeral do trabalho nia servisu ladun masimu tanba dalabarak sira ba halo inspeksaun hasoru deit nain ba empreja maibe la hasoru direitamente trabalhador sira tanba ne’e violasaun direitu trabalhador kontinua lao no buras,”hateten José da Costa.

Tuir dadus husi KSTL iha tinan ne’e iha keixa hamutuk 70 husi trabalhador sira konaba hapara trabalhador nia servisu la ho razaun, problema salariu no hapara kontratu.

Iha fatin hanesan trabalhador hein loza, Virginia da Silva hatutan, problema ne’ebe durante ne’e hasoru iha servisu fatin mak laiha regra servisu ne’ebe klaru signifika tama tuir oras maibe wainhira tama liu oras empreja la aplika over time, kontratu la define klaru no loron feriadu laiha.

Komemora loron mundial trabalhador ne’e KSTL selebra liu husi lao ain husi Mandarin ba to’o Palacio do Governo, nudar jestu ezijensia ba Governu relasiona ho violasaun direitu ne’ebe akontese ba trabalhador iha Timor-Leste.

“Aproveita ho komemorasaun loron mundial trabalhador ne’ebe monu iha loron 1 fulan Maiu KSTL realiza marsa ida ne’e hodi hato’o ezijensia importante lima ba Governu no partidu politiku sira atu tau konsederasaun ba direitu trabalhador hanesan hasa’e salariu minimu, kria kampu servisu, hari institutu seguransa sosial, protesaun direitu no seguransa saude no hijiene iha servisu fatin, tanba trabalhador barak nafatin hasoru diskriminasaun to’o ohin loron,” afirma sekretariu jeral KSTL, José da Costa

Nia haktuir, violasaun ba direitu trabalhador dala barak mai husi empreza ne’ebe hala’o servisu iha area seguransa hanesan Guardamor, Maubere no area komersiu hanesan hospitalidade, turismu inklui mos husi funsaun publiku.

Sosiedade sivil detekta empreza balun viola lei traballador

Sosiedade sivil kontinua detekta  empreza Timor oan no internasionál balun viola  lei traballador iha Timor-Leste, hodi atende balun la ho dignu, hateten Adjuntu Diretor Fundasaun HAK, Xisto dos Santos, iha komemorasaun loron trabalhador horseik.

Nia dehan, komemorasaun loron mundial, la’os atu selebra de’it, maibe presija halo evolusaun empreza Nasionál no Internasionál balun ne’ebé to’o agora kontinua viola lei trabllador nian.

“Iha kompaña Timor oan balun hamutuk ho kompaña internasionál balun, sira nafatin seidauk iha korajen atu respeitu trabllador sira nia direitu ida ne’ebé mak fundamental tebes. Ami hanoin katak ita la’os selebra de’it, ka fo serimonial de’it, maibe importante traballador hotu-hotu iha korajen ida, bainhira nia sente katak nia servisu latuir dalan ida ne’ebé nia tenke kumpri, ami hanoin katak traballador ne’e mós bele mai keixa hela iha sindikato sira, ne’e momentum ida ne’ebé ita unifika ita nia forsa ka ita nia filleira ida ne’e atu bele insiste ita nia direitu, maibe ita ejize ita nia direitu lasignifika ita tenke lakon ita nia servisu mós lae, tanba traballador balun bainira ejize sira nia direitu tenke lakon servisu, ida ne’e hanesan dezafiu bo’ot ida ner’ebé sai pakote ida ita atu ko’alia,”haktuir adjuntu diretor fundasaun HAK.

Tuir sosiedade sivil ne’e, iha komemorasaun loron mundial ba traballador ne’e, nu’udar mós oportunidade hodi hato’o keixa ba parte relevante, bainhira detekta organizasaun ka sindikato balun halo exploitasaun haosru traballador ne’ebé iha problema iha nia servisu.

“Parte seluk ne’ebé ami haré katak, ita-nia organizasaun sindikatu balun mós halo konspirasaun ho kompaña sira, hanesan organizasaun direitus humanus ami halo alarma, se iha organizasaun ruma mak ba halo konspirasaun ho kompaña sira hodi exploita fali ita nia traballador sira, formalmente ita tenke keixa sira, nune’e sira bele hetan sansaun ida, para sira labele halo tan exploitasaun bai ta nia traballador sira, liu-liu ba ema kbi’it laek sira, Faktus balun mak, ezemplu iha loja ki’ik oan sira no mós servisu sira ne’ebé area domestik sira, bainhira sira hetan kaju ruma sira keixa bai ha sindikato sira, maibe nufim sindikato sira ne’e ba hamutuk fali ho kompaña sira hodi hanehan fali ita nia traballador sira, tanba ne’e iha tinan lima ba kotuk mosu forum traballador tanba sindikato sira halo fali konkalikon ho empreza ne’e,”subliña Xisto.

 Adjuntu diretor HAK ne’e afirma tan, injustisa bo’ot iha Timor-Leste mak, reprezentante povu nunka defende mak, salariu ba traballador sira ne’ebé servisu durante oras walu ou liu, maibe salariu ladignu, no balun ne’ebé servisu iha oras ida ou rua de’it, maibe salariu bo’ot tebes.

 “Injustisa bo’ot mak, ema ne’ebé servisu oras ida ou rua de’it, maibe nia semo ba mai, fulan nia bele to’o dollar rihun lima, maibe balun nia servisu oras walu nia laran nia servisu lapara, maibe nia salariu ne’e han de’it mós lato’o, sataan selu nia tusan mós lato’o, ne’e injustisa bo’ot ida, ne’e akontese tanba ita nia deputadu sira iha Parlamentu ne’e latau matan, no latau preokupasaun, se deputadu sira iha korajen bo’ot katak povu ida ne’e mak sira atu liberta, maibe nia mós nu’udar traballador ida, maibe deputadu sira prioritize sira nia an, agora lei pensaun vitalísia sira mak goja, direitu ida previlleiju ne’e sira goja hela de’it, maibe ida ne’ebé mak servisu mate an, maibe sira labele sustenta sira nia moris,”katak Xisto.

Elementu sosiedade sivil ne’e rekomenda ba kandidatu VIII Governu no kandidatu lejislador foun, atu luta halakon lei pensaun vitalísia, hodi hadía salariu ba povu maubere.

“Atu hadía ida ne’e, primeiru sira tenke hasai tiha lei pensaun vitalísia, tanba kuandu osan ne’e mak ita rai ba ita nia traballador sira, sira nia salariu bele aloka, hodi aumenta tan sira ne’ebé salariu mínimu liu, bazeia ba folin nessesidade nian, tanba ne’e salariu 150 ne’e lato’o, tanba ema balun agora oras ida nia laran de’it han to’o 250 ne’e ita imajina to’ok, ida ne’e mak injustisa sosial iha ita nia rain, liu-liu ba ita nia deputadu no ulun bo’ot sira ne’e labele hanoin de’it atu hola karreta prado foun ne’ebé ho folin rihun 60, serake ita nia povu maubere sira sa’e karte anguna tun sa’e foho maibe lamate, nusa tenke hanoin kareta ida luxu ne’e,  hau hanoin ida ne’e mós nu’udar solusaun ki’ik no alternativa ida ita atu atua ita nia hanoin,”sujere Xisto.

 Xisto mós hateten, sosiedade sivil sei kontinua luta hasoru problema injustisa iha Timor-Leste, hodi povu hotu moris ho dignu.

“Ita sei kontinua ejize, nu’udar luta ida, tanba ida ne’e la’os problema sosiedade sivil nian de’it, se problema nia povu Timor ne’e konsiente ona katak, ita nia votus ne’e iha folin bo’ot determina ema bo’ot sira atu asesu direitu ida previleiju liu, tanbasa mak ita fo ita nia votu ba sira, depois ita nonook de’it, tanba sira la’os maromak ita fo ita depois ita nonook ona lae, di’akliu”katak adjuntu diretor HAK.

Tuir element sosiedade sivil ne’e, tinan sanulu resin povu sei moris ho trauma, tanba ne’e, nia parte sujere ba líder partidu polítiku hotu, atu labele insulta malu de’it iha prosesu kampaña, maibe hato’o de’it programa ne’ebé di’ak ba povu nia moris, no implementa duni, tanba povu ne’e kolen ona no lakoi atu trauma tan ho situasaun tauk sira, no povu hakarak mori haksolok iha nia independensia.

Bainhira povu ne’e trauma bebeik, difisil atu asegura futuru nasaun ba tinan lima-nulu mai, ka rihun lima-nulu mai tan. Ita/Say

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu adia dikusaun ba pedidu reforma Lere Anan Timur

January 20, 2022
Reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha Palásiu Gov...

La atende kontaktu deputadu nian, PPN “hirus” MOP Salvador

January 20, 2022
[caption id="attachment_59069" align="aligncenter"...

CNE seidauk simu lista kandidatura PR

January 19, 2022
[caption id="attachment_59064" align="aligncenter"...

Eis Padre Martinho Gusmão deklara kandidata-an ba PR

January 19, 2022
Eis padre Martinho Germano da Silva Gusmão anú...

Ministru José Agustinho “ameasa” hasai funsionáriu APORTIL 24

January 19, 2022
[caption id="attachment_59043" align="aligncenter"...
1 2 3 683

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker