GMN TV Sosiedade Deskonfia mosu familiarizmu Kandidatu traballador Australia hato’o keixa ba SEJT

Deskonfia mosu familiarizmu Kandidatu traballador Australia hato’o keixa ba SEJT

0 views

[:pt]

Kandidatu  Trabalhadora ba Austrália  hato’o  Keixa  ba  Sekretariu  Estadu Juventude  no Trabalho, Segunda (04/6), tamba  deskonfia mosu familiarizmu  iha prosesu  selesaun.

Maria  Guterres, Kandidatu trabalhadora, hato’o keixa  ba  Sekretariu Estadu Juventude  no Trabalho  Nivio Magalhães, tanba hein desde tinan 2013 too agora naran seidauk sai, maski prienxe ona kriteriu hotu husi SEPFOPE .

Kandidatu Trabalhadora relata katak, nia frekeunte ona kursu iha  sentru  formasaun  Becora  atu ba servisu iha Australia desde 2013, maibe to’o agora kontratu seidauk iha.

Alénde  teste ne’ebe  Maria Guterres  pasa ona mak hanesan teste eskrita , entrevista no  teste saúde. Maria mós naran tama ona iha lista kinur  atu  ba  servisu  iha area  agrikultura maibe to’o ohin loron seidauk bolu atu ba servisu iha Australia.

“Hau  tuir teste  liu ona  desde  iha tinan 2013  ,maibe  to’o  agora  hau nia kontratu laiha  ,hau  la hatene  ,tamba saida  ,maibe  na realidade  hau liu ona teste  eskrita, entrevista, no saúde  no hau nia naran tama ona  iha lista kinur  atu ba  servisu  iha Australia  ,maibe  ami sira liu la  ba servisu ami hakfodak  balun tama mai  la tuir formasaun ,la tuir teste  hirak ne’e hotu  ,maibe  ami hakfodak  sir aba para ona iha Australia ,tamba sira iha diresaun  selesaun hili  sira nia alin,maun, dala ruma troka  ema sira ne’ebe liu ona  nia naran ho sira nia laen no fen sira mós iha ona” hatete  Kandidatu  Trabalhadora ba Austrália  Maria  Guterres  ba JN-Diario iha  sentru formasaun Tibar Dili, hafoin hasoru malu ho SEJT Nivio Magalhães.

Prekupasaun kandidatu Trabalhador nee, Sekretariu Estadu  Juventude  No Trabalho  Nivio  Magalhães, hateten , sei buka  tuir  hodi hatene  ninia  problema.

Governante nee Sekretaria Estadu Juventude No Trabalho sei la tolera  ema  balun  iha  diresaun  uza  sistema familiarizmu  iha prosesu selesaun , maibe  oportunidade  ba servisu  iha  rai liur   tenke nakloke  ba  Timor  oan hotu.

“Hau ohin simu keixa ne’e ona husi trabalhadora  ne’e  no hau foti ona nia naran  nune’e hau sei ba buka tuir  ninia  problema no dezafiu  ne’e  saida  mak  buat sira  ne’e   akontese, maibe  hau hatene  ona  katak, Sekretariu Estadu Juventude  no Trabalho  sei la tolera  sistema  familiarismu  ou KKN  ,tamba  oportunidade  ne’e  loke ba  Timor  oan hotu liu-liu  povu  kbi’it laek sira nia oan  ne’ebe  tun mai husi foho hodi tuir  formasaun  ne’e” SEJT Nivio Magalhães,dehan.

Antes ne’e , Sekretariu Estadu Juventude No Trabalho Nivio Magalhães, hateten, molok atu halo dezlokasaun ba kandidatu trabalhador sira ba Australia , sei tau prioridade ba kandidatu sira ne’ebe pasa ona teste iha tinan 2013.tos

[:id]

Kandidatu  Trabalhadora ba Austrália  hato’o  Keixa  ba  Sekretariu  Estadu Juventude  no Trabalho, Segunda (04/6), tamba  deskonfia mosu familiarizmu  iha prosesu  selesaun.

Maria  Guterres, Kandidatu trabalhadora, hato’o keixa  ba  Sekretariu Estadu Juventude  no Trabalho  Nivio Magalhães, tanba hein desde tinan 2013 too agora naran seidauk sai, maski prienxe ona kriteriu hotu husi SEPFOPE .

Kandidatu Trabalhadora relata katak, nia frekeunte ona kursu iha  sentru  formasaun  Becora  atu ba servisu iha Australia desde 2013, maibe to’o agora kontratu seidauk iha.

Alénde  teste ne’ebe  Maria Guterres  pasa ona mak hanesan teste eskrita , entrevista no  teste saúde. Maria mós naran tama ona iha lista kinur  atu  ba  servisu  iha area  agrikultura maibe to’o ohin loron seidauk bolu atu ba servisu iha Australia.

“Hau  tuir teste  liu ona  desde  iha tinan 2013  ,maibe  to’o  agora  hau nia kontratu laiha  ,hau  la hatene  ,tamba saida  ,maibe  na realidade  hau liu ona teste  eskrita, entrevista, no saúde  no hau nia naran tama ona  iha lista kinur  atu ba  servisu  iha Australia  ,maibe  ami sira liu la  ba servisu ami hakfodak  balun tama mai  la tuir formasaun ,la tuir teste  hirak ne’e hotu  ,maibe  ami hakfodak  sir aba para ona iha Australia ,tamba sira iha diresaun  selesaun hili  sira nia alin,maun, dala ruma troka  ema sira ne’ebe liu ona  nia naran ho sira nia laen no fen sira mós iha ona” hatete  Kandidatu  Trabalhadora ba Austrália  Maria  Guterres  ba JN-Diario iha  sentru formasaun Tibar Dili, hafoin hasoru malu ho SEJT Nivio Magalhães.

Prekupasaun kandidatu Trabalhador nee, Sekretariu Estadu  Juventude  No Trabalho  Nivio  Magalhães, hateten , sei buka  tuir  hodi hatene  ninia  problema.

Governante nee Sekretaria Estadu Juventude No Trabalho sei la tolera  ema  balun  iha  diresaun  uza  sistema familiarizmu  iha prosesu selesaun , maibe  oportunidade  ba servisu  iha  rai liur   tenke nakloke  ba  Timor  oan hotu.

“Hau ohin simu keixa ne’e ona husi trabalhadora  ne’e  no hau foti ona nia naran  nune’e hau sei ba buka tuir  ninia  problema no dezafiu  ne’e  saida  mak  buat sira  ne’e   akontese, maibe  hau hatene  ona  katak, Sekretariu Estadu Juventude  no Trabalho  sei la tolera  sistema  familiarismu  ou KKN  ,tamba  oportunidade  ne’e  loke ba  Timor  oan hotu liu-liu  povu  kbi’it laek sira nia oan  ne’ebe  tun mai husi foho hodi tuir  formasaun  ne’e” SEJT Nivio Magalhães,dehan.

Antes ne’e , Sekretariu Estadu Juventude No Trabalho Nivio Magalhães, hateten, molok atu halo dezlokasaun ba kandidatu trabalhador sira ba Australia , sei tau prioridade ba kandidatu sira ne’ebe pasa ona teste iha tinan 2013.tos

[:en]

Kandidatu  Trabalhadora ba Austrália  hato’o  Keixa  ba  Sekretariu  Estadu Juventude  no Trabalho, Segunda (04/6), tamba  deskonfia mosu familiarizmu  iha prosesu  selesaun.

Maria  Guterres, Kandidatu trabalhadora, hato’o keixa  ba  Sekretariu Estadu Juventude  no Trabalho  Nivio Magalhães, tanba hein desde tinan 2013 too agora naran seidauk sai, maski prienxe ona kriteriu hotu husi SEPFOPE .

Kandidatu Trabalhadora relata katak, nia frekeunte ona kursu iha  sentru  formasaun  Becora  atu ba servisu iha Australia desde 2013, maibe to’o agora kontratu seidauk iha.

Alénde  teste ne’ebe  Maria Guterres  pasa ona mak hanesan teste eskrita , entrevista no  teste saúde. Maria mós naran tama ona iha lista kinur  atu  ba  servisu  iha area  agrikultura maibe to’o ohin loron seidauk bolu atu ba servisu iha Australia.

“Hau  tuir teste  liu ona  desde  iha tinan 2013  ,maibe  to’o  agora  hau nia kontratu laiha  ,hau  la hatene  ,tamba saida  ,maibe  na realidade  hau liu ona teste  eskrita, entrevista, no saúde  no hau nia naran tama ona  iha lista kinur  atu ba  servisu  iha Australia  ,maibe  ami sira liu la  ba servisu ami hakfodak  balun tama mai  la tuir formasaun ,la tuir teste  hirak ne’e hotu  ,maibe  ami hakfodak  sir aba para ona iha Australia ,tamba sira iha diresaun  selesaun hili  sira nia alin,maun, dala ruma troka  ema sira ne’ebe liu ona  nia naran ho sira nia laen no fen sira mós iha ona” hatete  Kandidatu  Trabalhadora ba Austrália  Maria  Guterres  ba JN-Diario iha  sentru formasaun Tibar Dili, hafoin hasoru malu ho SEJT Nivio Magalhães.

Prekupasaun kandidatu Trabalhador nee, Sekretariu Estadu  Juventude  No Trabalho  Nivio  Magalhães, hateten , sei buka  tuir  hodi hatene  ninia  problema.

Governante nee Sekretaria Estadu Juventude No Trabalho sei la tolera  ema  balun  iha  diresaun  uza  sistema familiarizmu  iha prosesu selesaun , maibe  oportunidade  ba servisu  iha  rai liur   tenke nakloke  ba  Timor  oan hotu.

“Hau ohin simu keixa ne’e ona husi trabalhadora  ne’e  no hau foti ona nia naran  nune’e hau sei ba buka tuir  ninia  problema no dezafiu  ne’e  saida  mak  buat sira  ne’e   akontese, maibe  hau hatene  ona  katak, Sekretariu Estadu Juventude  no Trabalho  sei la tolera  sistema  familiarismu  ou KKN  ,tamba  oportunidade  ne’e  loke ba  Timor  oan hotu liu-liu  povu  kbi’it laek sira nia oan  ne’ebe  tun mai husi foho hodi tuir  formasaun  ne’e” SEJT Nivio Magalhães,dehan.

Antes ne’e , Sekretariu Estadu Juventude No Trabalho Nivio Magalhães, hateten, molok atu halo dezlokasaun ba kandidatu trabalhador sira ba Australia , sei tau prioridade ba kandidatu sira ne’ebe pasa ona teste iha tinan 2013.tos

[:tl]

Kandidatu  Trabalhadora ba Austrália  hato’o  Keixa  ba  Sekretariu  Estadu Juventude  no Trabalho, Segunda (04/6), tamba  deskonfia mosu familiarizmu  iha prosesu  selesaun.

Maria  Guterres, Kandidatu trabalhadora, hato’o keixa  ba  Sekretariu Estadu Juventude  no Trabalho  Nivio Magalhães, tanba hein desde tinan 2013 too agora naran seidauk sai, maski prienxe ona kriteriu hotu husi SEPFOPE .

Kandidatu Trabalhadora relata katak, nia frekeunte ona kursu iha  sentru  formasaun  Becora  atu ba servisu iha Australia desde 2013, maibe to’o agora kontratu seidauk iha.

Alénde  teste ne’ebe  Maria Guterres  pasa ona mak hanesan teste eskrita , entrevista no  teste saúde. Maria mós naran tama ona iha lista kinur  atu  ba  servisu  iha area  agrikultura maibe to’o ohin loron seidauk bolu atu ba servisu iha Australia.

“Hau  tuir teste  liu ona  desde  iha tinan 2013  ,maibe  to’o  agora  hau nia kontratu laiha  ,hau  la hatene  ,tamba saida  ,maibe  na realidade  hau liu ona teste  eskrita, entrevista, no saúde  no hau nia naran tama ona  iha lista kinur  atu ba  servisu  iha Australia  ,maibe  ami sira liu la  ba servisu ami hakfodak  balun tama mai  la tuir formasaun ,la tuir teste  hirak ne’e hotu  ,maibe  ami hakfodak  sir aba para ona iha Australia ,tamba sira iha diresaun  selesaun hili  sira nia alin,maun, dala ruma troka  ema sira ne’ebe liu ona  nia naran ho sira nia laen no fen sira mós iha ona” hatete  Kandidatu  Trabalhadora ba Austrália  Maria  Guterres  ba JN-Diario iha  sentru formasaun Tibar Dili, hafoin hasoru malu ho SEJT Nivio Magalhães.

Prekupasaun kandidatu Trabalhador nee, Sekretariu Estadu  Juventude  No Trabalho  Nivio  Magalhães, hateten , sei buka  tuir  hodi hatene  ninia  problema.

Governante nee Sekretaria Estadu Juventude No Trabalho sei la tolera  ema  balun  iha  diresaun  uza  sistema familiarizmu  iha prosesu selesaun , maibe  oportunidade  ba servisu  iha  rai liur   tenke nakloke  ba  Timor  oan hotu.

“Hau ohin simu keixa ne’e ona husi trabalhadora  ne’e  no hau foti ona nia naran  nune’e hau sei ba buka tuir  ninia  problema no dezafiu  ne’e  saida  mak  buat sira  ne’e   akontese, maibe  hau hatene  ona  katak, Sekretariu Estadu Juventude  no Trabalho  sei la tolera  sistema  familiarismu  ou KKN  ,tamba  oportunidade  ne’e  loke ba  Timor  oan hotu liu-liu  povu  kbi’it laek sira nia oan  ne’ebe  tun mai husi foho hodi tuir  formasaun  ne’e” SEJT Nivio Magalhães,dehan.

Antes ne’e , Sekretariu Estadu Juventude No Trabalho Nivio Magalhães, hateten, molok atu halo dezlokasaun ba kandidatu trabalhador sira ba Australia , sei tau prioridade ba kandidatu sira ne’ebe pasa ona teste iha tinan 2013.tos

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker