GMN TV Diarío GMN hatudu duni kualidade no méritu  Jorge Serrano: GMNTV presiza kritika konstrutivu

GMN hatudu duni kualidade no méritu  Jorge Serrano: GMNTV presiza kritika konstrutivu

0 views

[:pt]

Tinan ida ezistensia GMNTV (Televizaun Grupo Media Nacional no nacional FM), Sesta (15/06/2018), marka istória foun ba Timor-Leste iha area komunikasaun social nian. Kontribuisaun tinan ida GMNTV nian hetan apresiasaun boot husi povu no mos nai ulun sira. exemplu simples, eis Primeiru Ministru VI Governu Konstitusional, atual Ministru Estado no Ministru Saude, Rui Maria de Araujo, hateten, tinan ida ejistensia GMNTV hatudu dunia nia kualidade, meritu no esperitu emprendimentu.

GMNTV lansa direitamente husi Primeiru Ministru tempu neba Rui Maria de Araújo iha loron 15 fulan Juñu tinan 2017.

 “Hakarak aproveita oportunidade ida ne’e atu manifesta orgulho ne’ebe hanesan individu no mos hanesan membro VII Governu Konstitusional iha ba empredimentu boot ida GMN ninian, aproveita mos oportunidade hato’o parabéns ba primeiru aniversario. Uja karik hau nia sapeo hanesan mediku akompanha GMN iha loron nia moris, akompanha nia partu no akompanha iha primeiru ano nia ejistensia liu husi prosesu ne’ebe hatudu kualidade, meritu no hatudu esperito de empreendedorismo ne’ebe boot teb-tebes husi GMN nia prezidensia, to’o mai nia diresaun no xefia to’o funcionário hotu,” hateten Ministru Estado no Ministru Saude, Rui Maria de Araujo iha serimonia komemorasaun aniversariu dahuluk GMNTV no Nasional FM ne’ebe hala’o iha Centro Convenções Dili (CCD).

Rui Maria de Araújo hateten, Timor-oan presiza orgullu ba dezempeñu husi emprendementu boot GMN nian, maske prezidenti GMN rekonhese katak GMN seidauk halo buat hot-hotu, maibe GMN halo buat boot lubuk ida ona durante tinan ida ejistensia.

“Hanesan media televisiva, multimédia, no mos radio iha ita nia País nia laran. Husi perspektiva Governu ninian, ita buka insintiva nafatin iha âmbito liberdade de espresaun no liberdade de asesu ba sidadaun hot-hotu ne’ebe iha iniciativa, vontade diak, hatudu kapasidade atu dudu dezenvolvimentu iha sistema informasaun no asesu informasaun ba ita nia populasaun tomak,” hateten Ministru Rui Maria de Araújo.

Rui Maria de Araújo mos espera GMN bele dezenvolve diak liu tan no sai media numeru um nafatin iha Timor-Leste.

Iha fatin hanesan, Prezidenti Conselho Administrasaun GMN, Jorge Manuel de Araujo Serrano, agradese tebes ba konfiansa povu Timor-Leste nian ne’ebe fo ona ba GMN durante tinan ida ejistensia.

“Hakarak dehan katak, eventu primeiru aniversario GMN nian ne’e, GMN la mesak, ho objetivo katak hakarak agradese povu Timor-Leste tomak nia konfiansa, tanba ne’e iha aktividade kalan hanesan festa popular, festa ida ba povu no telespetadores iha Timor laran tomak no mos malu Timoroan ne’ebe iha liur, hau mos hakarak hateten katak, GMN kalan ne’e hambrik tanba mos apoia husi patrosinu sira hanesan, BNU, TT, Telkomcel, no banku Mandiri,” dehan Jorge Manuel de Araujo Serrano.

Nia hatitan, iha aniversario dahuluk GMN nian ho tema “GMN horseik, ohin no aban”  katak GMN horseik seidauk halo buat boot ida, maibe halo buat balu ona.

 Kritika konstrutiva

Prezidenti Conselho Administrasaun Grupu Media Nacional (GMN), Jorge Manuel de Araújo Serrano, promete ba povu Timor-Leste katak, GMN la’os pertense deit ba nia, maibe pertense mos ba povu Timor-Leste.

“Agradese tebes ba konfiansa, hau orgulho hanesna Timoroan katak halo buat ida ho resposta pozitivu husi malu timoroan no senti katak GMN hot-hotu nian. Tanba ne’e hau hanoin katak, GMN horseik, ohin no aban no iha kalan ne’e hau hakarak afirma katak GMN ita hotu, no ita hotu iha GMN, haraik an husu ba hot-hotu, katak GMN la’os pertense ba hau, pertense ba ita hotu, aplous ne’ebe imi fo, eloziu ne’ebe fo, hau agradese, ba oin hau husu mos sujestoens, kritikas construtivas, atu nune’e GMN labele senti katak GMN labele mesak,” hateten Jorge Manuel de Araujo Serrano.

Biban ne’e, Prezidenti Conselho Administrasaun GMN huus desculpa ba publiku karik durante tinan ida GMN seidauk bele kobre buat balu.

“Husu deskulpa karik iha tinan ida nia laran GMN seidauk halo buat balu, tanba pedidu ba GMN boot teb-tebes, iha Timor laran tomak, husi municipiu to’o aldeia, parte igreja seremonia hakarak GMN nia prejensa, hau husu desculpa tinan ida GMN seidauk bele halo kobertura hotu, tanba tinan ida nia laran GMN hakarak konsolida no haree kbiit to’o iha ne’ebe, maibe hau promete katak GMN sei hakarak atu timoroan tomak iha opiniaun GMN prontu atu fo sai. Moris iha País Demokratiku ida ne’e, hot-hotu nia hanoin importante, tanba ne’e povu nia lian, matan no tilun maka GMN,” hateten Jorge Serrano.

Nia mos aprezenta ekipa tomak ne’ebe durante  ne’e serbisu hodi fo susesu ba programa GMN nian. Maioria ekipa GMN nian mesak timor oan deit no joventude ho talentu kapasidade ida ne’ebe nakonu ho idealismu.

GMN kompostu husi diresaun hanesan, diresaun Informasaun, Tekniku, Produsaun, Multimedia-IT, Radio, Administrasaun Finansas no rekursu umanu.

Aniversario dahuluk GMN-tv no Nacional FM ne’e hala’o mos lansamentu ofesial ba diresaun Multimedia, seremonia ne’e anima husi artista Timoroan hanesan, Marvi, Alda, Gerson de Oliveira, The Kraken band, Galaxy band, Anar band, grupu Lezeaval, grupu Santo António, inklui banda muzika husi Portugal Virgem Suta no seluk tan. mia  

[:id]

Tinan ida ezistensia GMNTV (Televizaun Grupo Media Nacional no nacional FM), Sesta (15/06/2018), marka istória foun ba Timor-Leste iha area komunikasaun social nian. Kontribuisaun tinan ida GMNTV nian hetan apresiasaun boot husi povu no mos nai ulun sira. exemplu simples, eis Primeiru Ministru VI Governu Konstitusional, atual Ministru Estado no Ministru Saude, Rui Maria de Araujo, hateten, tinan ida ejistensia GMNTV hatudu dunia nia kualidade, meritu no esperitu emprendimentu.

GMNTV lansa direitamente husi Primeiru Ministru tempu neba Rui Maria de Araújo iha loron 15 fulan Juñu tinan 2017.

 “Hakarak aproveita oportunidade ida ne’e atu manifesta orgulho ne’ebe hanesan individu no mos hanesan membro VII Governu Konstitusional iha ba empredimentu boot ida GMN ninian, aproveita mos oportunidade hato’o parabéns ba primeiru aniversario. Uja karik hau nia sapeo hanesan mediku akompanha GMN iha loron nia moris, akompanha nia partu no akompanha iha primeiru ano nia ejistensia liu husi prosesu ne’ebe hatudu kualidade, meritu no hatudu esperito de empreendedorismo ne’ebe boot teb-tebes husi GMN nia prezidensia, to’o mai nia diresaun no xefia to’o funcionário hotu,” hateten Ministru Estado no Ministru Saude, Rui Maria de Araujo iha serimonia komemorasaun aniversariu dahuluk GMNTV no Nasional FM ne’ebe hala’o iha Centro Convenções Dili (CCD).

Rui Maria de Araújo hateten, Timor-oan presiza orgullu ba dezempeñu husi emprendementu boot GMN nian, maske prezidenti GMN rekonhese katak GMN seidauk halo buat hot-hotu, maibe GMN halo buat boot lubuk ida ona durante tinan ida ejistensia.

“Hanesan media televisiva, multimédia, no mos radio iha ita nia País nia laran. Husi perspektiva Governu ninian, ita buka insintiva nafatin iha âmbito liberdade de espresaun no liberdade de asesu ba sidadaun hot-hotu ne’ebe iha iniciativa, vontade diak, hatudu kapasidade atu dudu dezenvolvimentu iha sistema informasaun no asesu informasaun ba ita nia populasaun tomak,” hateten Ministru Rui Maria de Araújo.

Rui Maria de Araújo mos espera GMN bele dezenvolve diak liu tan no sai media numeru um nafatin iha Timor-Leste.

Iha fatin hanesan, Prezidenti Conselho Administrasaun GMN, Jorge Manuel de Araujo Serrano, agradese tebes ba konfiansa povu Timor-Leste nian ne’ebe fo ona ba GMN durante tinan ida ejistensia.

“Hakarak dehan katak, eventu primeiru aniversario GMN nian ne’e, GMN la mesak, ho objetivo katak hakarak agradese povu Timor-Leste tomak nia konfiansa, tanba ne’e iha aktividade kalan hanesan festa popular, festa ida ba povu no telespetadores iha Timor laran tomak no mos malu Timoroan ne’ebe iha liur, hau mos hakarak hateten katak, GMN kalan ne’e hambrik tanba mos apoia husi patrosinu sira hanesan, BNU, TT, Telkomcel, no banku Mandiri,” dehan Jorge Manuel de Araujo Serrano.

Nia hatitan, iha aniversario dahuluk GMN nian ho tema “GMN horseik, ohin no aban”  katak GMN horseik seidauk halo buat boot ida, maibe halo buat balu ona.

 Kritika konstrutiva

Prezidenti Conselho Administrasaun Grupu Media Nacional (GMN), Jorge Manuel de Araújo Serrano, promete ba povu Timor-Leste katak, GMN la’os pertense deit ba nia, maibe pertense mos ba povu Timor-Leste.

“Agradese tebes ba konfiansa, hau orgulho hanesna Timoroan katak halo buat ida ho resposta pozitivu husi malu timoroan no senti katak GMN hot-hotu nian. Tanba ne’e hau hanoin katak, GMN horseik, ohin no aban no iha kalan ne’e hau hakarak afirma katak GMN ita hotu, no ita hotu iha GMN, haraik an husu ba hot-hotu, katak GMN la’os pertense ba hau, pertense ba ita hotu, aplous ne’ebe imi fo, eloziu ne’ebe fo, hau agradese, ba oin hau husu mos sujestoens, kritikas construtivas, atu nune’e GMN labele senti katak GMN labele mesak,” hateten Jorge Manuel de Araujo Serrano.

Biban ne’e, Prezidenti Conselho Administrasaun GMN huus desculpa ba publiku karik durante tinan ida GMN seidauk bele kobre buat balu.

“Husu deskulpa karik iha tinan ida nia laran GMN seidauk halo buat balu, tanba pedidu ba GMN boot teb-tebes, iha Timor laran tomak, husi municipiu to’o aldeia, parte igreja seremonia hakarak GMN nia prejensa, hau husu desculpa tinan ida GMN seidauk bele halo kobertura hotu, tanba tinan ida nia laran GMN hakarak konsolida no haree kbiit to’o iha ne’ebe, maibe hau promete katak GMN sei hakarak atu timoroan tomak iha opiniaun GMN prontu atu fo sai. Moris iha País Demokratiku ida ne’e, hot-hotu nia hanoin importante, tanba ne’e povu nia lian, matan no tilun maka GMN,” hateten Jorge Serrano.

Nia mos aprezenta ekipa tomak ne’ebe durante  ne’e serbisu hodi fo susesu ba programa GMN nian. Maioria ekipa GMN nian mesak timor oan deit no joventude ho talentu kapasidade ida ne’ebe nakonu ho idealismu.

GMN kompostu husi diresaun hanesan, diresaun Informasaun, Tekniku, Produsaun, Multimedia-IT, Radio, Administrasaun Finansas no rekursu umanu.

Aniversario dahuluk GMN-tv no Nacional FM ne’e hala’o mos lansamentu ofesial ba diresaun Multimedia, seremonia ne’e anima husi artista Timoroan hanesan, Marvi, Alda, Gerson de Oliveira, The Kraken band, Galaxy band, Anar band, grupu Lezeaval, grupu Santo António, inklui banda muzika husi Portugal Virgem Suta no seluk tan. mia  

[:en]

Tinan ida ezistensia GMNTV (Televizaun Grupo Media Nacional no nacional FM), Sesta (15/06/2018), marka istória foun ba Timor-Leste iha area komunikasaun social nian. Kontribuisaun tinan ida GMNTV nian hetan apresiasaun boot husi povu no mos nai ulun sira. exemplu simples, eis Primeiru Ministru VI Governu Konstitusional, atual Ministru Estado no Ministru Saude, Rui Maria de Araujo, hateten, tinan ida ejistensia GMNTV hatudu dunia nia kualidade, meritu no esperitu emprendimentu.

GMNTV lansa direitamente husi Primeiru Ministru tempu neba Rui Maria de Araújo iha loron 15 fulan Juñu tinan 2017.

 “Hakarak aproveita oportunidade ida ne’e atu manifesta orgulho ne’ebe hanesan individu no mos hanesan membro VII Governu Konstitusional iha ba empredimentu boot ida GMN ninian, aproveita mos oportunidade hato’o parabéns ba primeiru aniversario. Uja karik hau nia sapeo hanesan mediku akompanha GMN iha loron nia moris, akompanha nia partu no akompanha iha primeiru ano nia ejistensia liu husi prosesu ne’ebe hatudu kualidade, meritu no hatudu esperito de empreendedorismo ne’ebe boot teb-tebes husi GMN nia prezidensia, to’o mai nia diresaun no xefia to’o funcionário hotu,” hateten Ministru Estado no Ministru Saude, Rui Maria de Araujo iha serimonia komemorasaun aniversariu dahuluk GMNTV no Nasional FM ne’ebe hala’o iha Centro Convenções Dili (CCD).

Rui Maria de Araújo hateten, Timor-oan presiza orgullu ba dezempeñu husi emprendementu boot GMN nian, maske prezidenti GMN rekonhese katak GMN seidauk halo buat hot-hotu, maibe GMN halo buat boot lubuk ida ona durante tinan ida ejistensia.

“Hanesan media televisiva, multimédia, no mos radio iha ita nia País nia laran. Husi perspektiva Governu ninian, ita buka insintiva nafatin iha âmbito liberdade de espresaun no liberdade de asesu ba sidadaun hot-hotu ne’ebe iha iniciativa, vontade diak, hatudu kapasidade atu dudu dezenvolvimentu iha sistema informasaun no asesu informasaun ba ita nia populasaun tomak,” hateten Ministru Rui Maria de Araújo.

Rui Maria de Araújo mos espera GMN bele dezenvolve diak liu tan no sai media numeru um nafatin iha Timor-Leste.

Iha fatin hanesan, Prezidenti Conselho Administrasaun GMN, Jorge Manuel de Araujo Serrano, agradese tebes ba konfiansa povu Timor-Leste nian ne’ebe fo ona ba GMN durante tinan ida ejistensia.

“Hakarak dehan katak, eventu primeiru aniversario GMN nian ne’e, GMN la mesak, ho objetivo katak hakarak agradese povu Timor-Leste tomak nia konfiansa, tanba ne’e iha aktividade kalan hanesan festa popular, festa ida ba povu no telespetadores iha Timor laran tomak no mos malu Timoroan ne’ebe iha liur, hau mos hakarak hateten katak, GMN kalan ne’e hambrik tanba mos apoia husi patrosinu sira hanesan, BNU, TT, Telkomcel, no banku Mandiri,” dehan Jorge Manuel de Araujo Serrano.

Nia hatitan, iha aniversario dahuluk GMN nian ho tema “GMN horseik, ohin no aban”  katak GMN horseik seidauk halo buat boot ida, maibe halo buat balu ona.

 Kritika konstrutiva

Prezidenti Conselho Administrasaun Grupu Media Nacional (GMN), Jorge Manuel de Araújo Serrano, promete ba povu Timor-Leste katak, GMN la’os pertense deit ba nia, maibe pertense mos ba povu Timor-Leste.

“Agradese tebes ba konfiansa, hau orgulho hanesna Timoroan katak halo buat ida ho resposta pozitivu husi malu timoroan no senti katak GMN hot-hotu nian. Tanba ne’e hau hanoin katak, GMN horseik, ohin no aban no iha kalan ne’e hau hakarak afirma katak GMN ita hotu, no ita hotu iha GMN, haraik an husu ba hot-hotu, katak GMN la’os pertense ba hau, pertense ba ita hotu, aplous ne’ebe imi fo, eloziu ne’ebe fo, hau agradese, ba oin hau husu mos sujestoens, kritikas construtivas, atu nune’e GMN labele senti katak GMN labele mesak,” hateten Jorge Manuel de Araujo Serrano.

Biban ne’e, Prezidenti Conselho Administrasaun GMN huus desculpa ba publiku karik durante tinan ida GMN seidauk bele kobre buat balu.

“Husu deskulpa karik iha tinan ida nia laran GMN seidauk halo buat balu, tanba pedidu ba GMN boot teb-tebes, iha Timor laran tomak, husi municipiu to’o aldeia, parte igreja seremonia hakarak GMN nia prejensa, hau husu desculpa tinan ida GMN seidauk bele halo kobertura hotu, tanba tinan ida nia laran GMN hakarak konsolida no haree kbiit to’o iha ne’ebe, maibe hau promete katak GMN sei hakarak atu timoroan tomak iha opiniaun GMN prontu atu fo sai. Moris iha País Demokratiku ida ne’e, hot-hotu nia hanoin importante, tanba ne’e povu nia lian, matan no tilun maka GMN,” hateten Jorge Serrano.

Nia mos aprezenta ekipa tomak ne’ebe durante  ne’e serbisu hodi fo susesu ba programa GMN nian. Maioria ekipa GMN nian mesak timor oan deit no joventude ho talentu kapasidade ida ne’ebe nakonu ho idealismu.

GMN kompostu husi diresaun hanesan, diresaun Informasaun, Tekniku, Produsaun, Multimedia-IT, Radio, Administrasaun Finansas no rekursu umanu.

Aniversario dahuluk GMN-tv no Nacional FM ne’e hala’o mos lansamentu ofesial ba diresaun Multimedia, seremonia ne’e anima husi artista Timoroan hanesan, Marvi, Alda, Gerson de Oliveira, The Kraken band, Galaxy band, Anar band, grupu Lezeaval, grupu Santo António, inklui banda muzika husi Portugal Virgem Suta no seluk tan. mia  

[:tl]

Tinan ida ezistensia GMNTV (Televizaun Grupo Media Nacional no nacional FM), Sesta (15/06/2018), marka istória foun ba Timor-Leste iha area komunikasaun social nian. Kontribuisaun tinan ida GMNTV nian hetan apresiasaun boot husi povu no mos nai ulun sira. exemplu simples, eis Primeiru Ministru VI Governu Konstitusional, atual Ministru Estado no Ministru Saude, Rui Maria de Araujo, hateten, tinan ida ejistensia GMNTV hatudu dunia nia kualidade, meritu no esperitu emprendimentu.

GMNTV lansa direitamente husi Primeiru Ministru tempu neba Rui Maria de Araújo iha loron 15 fulan Juñu tinan 2017.

 “Hakarak aproveita oportunidade ida ne’e atu manifesta orgulho ne’ebe hanesan individu no mos hanesan membro VII Governu Konstitusional iha ba empredimentu boot ida GMN ninian, aproveita mos oportunidade hato’o parabéns ba primeiru aniversario. Uja karik hau nia sapeo hanesan mediku akompanha GMN iha loron nia moris, akompanha nia partu no akompanha iha primeiru ano nia ejistensia liu husi prosesu ne’ebe hatudu kualidade, meritu no hatudu esperito de empreendedorismo ne’ebe boot teb-tebes husi GMN nia prezidensia, to’o mai nia diresaun no xefia to’o funcionário hotu,” hateten Ministru Estado no Ministru Saude, Rui Maria de Araujo iha serimonia komemorasaun aniversariu dahuluk GMNTV no Nasional FM ne’ebe hala’o iha Centro Convenções Dili (CCD).

Rui Maria de Araújo hateten, Timor-oan presiza orgullu ba dezempeñu husi emprendementu boot GMN nian, maske prezidenti GMN rekonhese katak GMN seidauk halo buat hot-hotu, maibe GMN halo buat boot lubuk ida ona durante tinan ida ejistensia.

“Hanesan media televisiva, multimédia, no mos radio iha ita nia País nia laran. Husi perspektiva Governu ninian, ita buka insintiva nafatin iha âmbito liberdade de espresaun no liberdade de asesu ba sidadaun hot-hotu ne’ebe iha iniciativa, vontade diak, hatudu kapasidade atu dudu dezenvolvimentu iha sistema informasaun no asesu informasaun ba ita nia populasaun tomak,” hateten Ministru Rui Maria de Araújo.

Rui Maria de Araújo mos espera GMN bele dezenvolve diak liu tan no sai media numeru um nafatin iha Timor-Leste.

Iha fatin hanesan, Prezidenti Conselho Administrasaun GMN, Jorge Manuel de Araujo Serrano, agradese tebes ba konfiansa povu Timor-Leste nian ne’ebe fo ona ba GMN durante tinan ida ejistensia.

“Hakarak dehan katak, eventu primeiru aniversario GMN nian ne’e, GMN la mesak, ho objetivo katak hakarak agradese povu Timor-Leste tomak nia konfiansa, tanba ne’e iha aktividade kalan hanesan festa popular, festa ida ba povu no telespetadores iha Timor laran tomak no mos malu Timoroan ne’ebe iha liur, hau mos hakarak hateten katak, GMN kalan ne’e hambrik tanba mos apoia husi patrosinu sira hanesan, BNU, TT, Telkomcel, no banku Mandiri,” dehan Jorge Manuel de Araujo Serrano.

Nia hatitan, iha aniversario dahuluk GMN nian ho tema “GMN horseik, ohin no aban”  katak GMN horseik seidauk halo buat boot ida, maibe halo buat balu ona.

 Kritika konstrutiva

Prezidenti Conselho Administrasaun Grupu Media Nacional (GMN), Jorge Manuel de Araújo Serrano, promete ba povu Timor-Leste katak, GMN la’os pertense deit ba nia, maibe pertense mos ba povu Timor-Leste.

“Agradese tebes ba konfiansa, hau orgulho hanesna Timoroan katak halo buat ida ho resposta pozitivu husi malu timoroan no senti katak GMN hot-hotu nian. Tanba ne’e hau hanoin katak, GMN horseik, ohin no aban no iha kalan ne’e hau hakarak afirma katak GMN ita hotu, no ita hotu iha GMN, haraik an husu ba hot-hotu, katak GMN la’os pertense ba hau, pertense ba ita hotu, aplous ne’ebe imi fo, eloziu ne’ebe fo, hau agradese, ba oin hau husu mos sujestoens, kritikas construtivas, atu nune’e GMN labele senti katak GMN labele mesak,” hateten Jorge Manuel de Araujo Serrano.

Biban ne’e, Prezidenti Conselho Administrasaun GMN huus desculpa ba publiku karik durante tinan ida GMN seidauk bele kobre buat balu.

“Husu deskulpa karik iha tinan ida nia laran GMN seidauk halo buat balu, tanba pedidu ba GMN boot teb-tebes, iha Timor laran tomak, husi municipiu to’o aldeia, parte igreja seremonia hakarak GMN nia prejensa, hau husu desculpa tinan ida GMN seidauk bele halo kobertura hotu, tanba tinan ida nia laran GMN hakarak konsolida no haree kbiit to’o iha ne’ebe, maibe hau promete katak GMN sei hakarak atu timoroan tomak iha opiniaun GMN prontu atu fo sai. Moris iha País Demokratiku ida ne’e, hot-hotu nia hanoin importante, tanba ne’e povu nia lian, matan no tilun maka GMN,” hateten Jorge Serrano.

Nia mos aprezenta ekipa tomak ne’ebe durante  ne’e serbisu hodi fo susesu ba programa GMN nian. Maioria ekipa GMN nian mesak timor oan deit no joventude ho talentu kapasidade ida ne’ebe nakonu ho idealismu.

GMN kompostu husi diresaun hanesan, diresaun Informasaun, Tekniku, Produsaun, Multimedia-IT, Radio, Administrasaun Finansas no rekursu umanu.

Aniversario dahuluk GMN-tv no Nacional FM ne’e hala’o mos lansamentu ofesial ba diresaun Multimedia, seremonia ne’e anima husi artista Timoroan hanesan, Marvi, Alda, Gerson de Oliveira, The Kraken band, Galaxy band, Anar band, grupu Lezeaval, grupu Santo António, inklui banda muzika husi Portugal Virgem Suta no seluk tan. mia  

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker