GMN TV Sosiedade Xanana husu juventude Leorema labele hamoe Nicolau Lobato

Xanana husu juventude Leorema labele hamoe Nicolau Lobato

0 views

[:pt]

Líder karismátiku, Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba juventude Leorema sira atu labele hamoe Saudozu Nicolau Lobato. Tanba ne’e kuandu iha problema ruma tur koalia ba malu hodi rezolve, la’os baku malu ka oho malu.

Ba juventude sira ne’ebé iha Suku Leorema, Xanana husu atu tuur hakmatek no labele kria violensia, nune’e labele halo moe saudozu Nicolau Lobato nia rai moris fatin.

“Ha’u kontente teb-tebes mai Nicolau Lobato nia rai hodi hasoru imi. Foin dadauk ne’e imi baku malu, oho malu iha ne’e joven sira, imi hamoe ita hotu. Husu ba imi fó domin ba malu, labele tan akontese iha rai ida ne’e, imi halo tan dala ida, imi hamoe Nicolau Lobato ne’ebé tanis hela iha ne’eba bainhira imi baku malu, oho malu iha ne’e. imi labele fó ezemplu a’at ba povu tomak. Iha rai ida ne’e, imi tenke temi nafatin Nicolau hodi haree ba imi-nia dalan, no problema entre imi tur koalia ba malu, la’os baku malu oho malu”,dehan Xanana hafoin vizita suku leorema,munisípiu Liquiça, Sábadu (13/6/2020).

Xanana dehan, durante tinan barak nia laran katuas no ferik sakrifika-an terus hodi hetan ukun rasik-an, tanba ne’e, Xanana husu ba juventude Leorema atu labele halo problema.

“Ha’u kontente tanba mai hasoru terus nain sira ne’ebé sei moris hodi dehan katak ita fó valór ba Nicolau Lobato. Ha’u mai koalia ho imi ho imi nia fuan, imi nia laran, kria domin ba malu, domin ba rai ida ne’e”,dehan tan Xanana.

Hafoin hasoru malu ho komunidade no juventude Leorema, Xanana mos halo vizita sede suku, eskola no postu seguransa husi Unidade Espesial Polísia, eskola no kapela iha suku refere.Nes

Líder karismátiku, Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba juventude Leorema sira atu labele hamoe Saudozu Nicolau Lobato. Tanba ne’e kuandu iha problema ruma tur koalia ba malu hodi rezolve, la’os baku malu ka oho malu.

Ba juventude sira ne’ebé iha Suku Leorema, Xanana husu atu tuur hakmatek no labele kria violensia, nune’e labele halo moe saudozu Nicolau Lobato nia rai moris fatin.

“Ha’u kontente teb-tebes mai Nicolau Lobato nia rai hodi hasoru imi. Foin dadauk ne’e imi baku malu, oho malu iha ne’e joven sira, imi hamoe ita hotu. Husu ba imi fó domin ba malu, labele tan akontese iha rai ida ne’e, imi halo tan dala ida, imi hamoe Nicolau Lobato ne’ebé tanis hela iha ne’eba bainhira imi baku malu, oho malu iha ne’e. imi labele fó ezemplu a’at ba povu tomak. Iha rai ida ne’e, imi tenke temi nafatin Nicolau hodi haree ba imi-nia dalan, no problema entre imi tur koalia ba malu, la’os baku malu oho malu”,dehan Xanana hafoin vizita suku leorema,munisípiu Liquiça, Sábadu (14/6/2020).

Xanana dehan, durante tinan barak nia laran katuas no ferik sakrifika-an terus hodi hetan ukun rasik-an, tanba ne’e, Xanana husu ba juventude Leorema atu labele halo problema.

“Ha’u kontente tanba mai hasoru terus nain sira ne’ebé sei moris hodi dehan katak ita fó valór ba Nicolau Lobato. Ha’u mai koalia ho imi ho imi nia fuan, imi nia laran, kria domin ba malu, domin ba rai ida ne’e”,dehan tan Xanana.

Hafoin hasoru malu ho komunidade no juventude Leorema, Xanana mos halo vizita sede suku, eskola no postu seguransa husi Unidade Espesial Polísia, eskola no kapela iha suku refere.Nes

[:id]

Líder karismátiku, Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba juventude Leorema sira atu labele hamoe Saudozu Nicolau Lobato. Tanba ne’e kuandu iha problema ruma tur koalia ba malu hodi rezolve, la’os baku malu ka oho malu.

Ba juventude sira ne’ebé iha Suku Leorema, Xanana husu atu tuur hakmatek no labele kria violensia, nune’e labele halo moe saudozu Nicolau Lobato nia rai moris fatin.

“Ha’u kontente teb-tebes mai Nicolau Lobato nia rai hodi hasoru imi. Foin dadauk ne’e imi baku malu, oho malu iha ne’e joven sira, imi hamoe ita hotu. Husu ba imi fó domin ba malu, labele tan akontese iha rai ida ne’e, imi halo tan dala ida, imi hamoe Nicolau Lobato ne’ebé tanis hela iha ne’eba bainhira imi baku malu, oho malu iha ne’e. imi labele fó ezemplu a’at ba povu tomak. Iha rai ida ne’e, imi tenke temi nafatin Nicolau hodi haree ba imi-nia dalan, no problema entre imi tur koalia ba malu, la’os baku malu oho malu”,dehan Xanana hafoin vizita suku leorema,munisípiu Liquiça, Sábadu (13/6/2020).

Xanana dehan, durante tinan barak nia laran katuas no ferik sakrifika-an terus hodi hetan ukun rasik-an, tanba ne’e, Xanana husu ba juventude Leorema atu labele halo problema.

“Ha’u kontente tanba mai hasoru terus nain sira ne’ebé sei moris hodi dehan katak ita fó valór ba Nicolau Lobato. Ha’u mai koalia ho imi ho imi nia fuan, imi nia laran, kria domin ba malu, domin ba rai ida ne’e”,dehan tan Xanana.

Hafoin hasoru malu ho komunidade no juventude Leorema, Xanana mos halo vizita sede suku, eskola no postu seguransa husi Unidade Espesial Polísia, eskola no kapela iha suku refere.Nes

Líder karismátiku, Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba juventude Leorema sira atu labele hamoe Saudozu Nicolau Lobato. Tanba ne’e kuandu iha problema ruma tur koalia ba malu hodi rezolve, la’os baku malu ka oho malu.

Ba juventude sira ne’ebé iha Suku Leorema, Xanana husu atu tuur hakmatek no labele kria violensia, nune’e labele halo moe saudozu Nicolau Lobato nia rai moris fatin.

“Ha’u kontente teb-tebes mai Nicolau Lobato nia rai hodi hasoru imi. Foin dadauk ne’e imi baku malu, oho malu iha ne’e joven sira, imi hamoe ita hotu. Husu ba imi fó domin ba malu, labele tan akontese iha rai ida ne’e, imi halo tan dala ida, imi hamoe Nicolau Lobato ne’ebé tanis hela iha ne’eba bainhira imi baku malu, oho malu iha ne’e. imi labele fó ezemplu a’at ba povu tomak. Iha rai ida ne’e, imi tenke temi nafatin Nicolau hodi haree ba imi-nia dalan, no problema entre imi tur koalia ba malu, la’os baku malu oho malu”,dehan Xanana hafoin vizita suku leorema,munisípiu Liquiça, Sábadu (14/6/2020).

Xanana dehan, durante tinan barak nia laran katuas no ferik sakrifika-an terus hodi hetan ukun rasik-an, tanba ne’e, Xanana husu ba juventude Leorema atu labele halo problema.

“Ha’u kontente tanba mai hasoru terus nain sira ne’ebé sei moris hodi dehan katak ita fó valór ba Nicolau Lobato. Ha’u mai koalia ho imi ho imi nia fuan, imi nia laran, kria domin ba malu, domin ba rai ida ne’e”,dehan tan Xanana.

Hafoin hasoru malu ho komunidade no juventude Leorema, Xanana mos halo vizita sede suku, eskola no postu seguransa husi Unidade Espesial Polísia, eskola no kapela iha suku refere.Nes

[:en]

Líder karismátiku, Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba juventude Leorema sira atu labele hamoe Saudozu Nicolau Lobato. Tanba ne’e kuandu iha problema ruma tur koalia ba malu hodi rezolve, la’os baku malu ka oho malu.

Ba juventude sira ne’ebé iha Suku Leorema, Xanana husu atu tuur hakmatek no labele kria violensia, nune’e labele halo moe saudozu Nicolau Lobato nia rai moris fatin.

“Ha’u kontente teb-tebes mai Nicolau Lobato nia rai hodi hasoru imi. Foin dadauk ne’e imi baku malu, oho malu iha ne’e joven sira, imi hamoe ita hotu. Husu ba imi fó domin ba malu, labele tan akontese iha rai ida ne’e, imi halo tan dala ida, imi hamoe Nicolau Lobato ne’ebé tanis hela iha ne’eba bainhira imi baku malu, oho malu iha ne’e. imi labele fó ezemplu a’at ba povu tomak. Iha rai ida ne’e, imi tenke temi nafatin Nicolau hodi haree ba imi-nia dalan, no problema entre imi tur koalia ba malu, la’os baku malu oho malu”,dehan Xanana hafoin vizita suku leorema,munisípiu Liquiça, Sábadu (13/6/2020).

Xanana dehan, durante tinan barak nia laran katuas no ferik sakrifika-an terus hodi hetan ukun rasik-an, tanba ne’e, Xanana husu ba juventude Leorema atu labele halo problema.

“Ha’u kontente tanba mai hasoru terus nain sira ne’ebé sei moris hodi dehan katak ita fó valór ba Nicolau Lobato. Ha’u mai koalia ho imi ho imi nia fuan, imi nia laran, kria domin ba malu, domin ba rai ida ne’e”,dehan tan Xanana.

Hafoin hasoru malu ho komunidade no juventude Leorema, Xanana mos halo vizita sede suku, eskola no postu seguransa husi Unidade Espesial Polísia, eskola no kapela iha suku refere.Nes

Líder karismátiku, Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba juventude Leorema sira atu labele hamoe Saudozu Nicolau Lobato. Tanba ne’e kuandu iha problema ruma tur koalia ba malu hodi rezolve, la’os baku malu ka oho malu.

Ba juventude sira ne’ebé iha Suku Leorema, Xanana husu atu tuur hakmatek no labele kria violensia, nune’e labele halo moe saudozu Nicolau Lobato nia rai moris fatin.

“Ha’u kontente teb-tebes mai Nicolau Lobato nia rai hodi hasoru imi. Foin dadauk ne’e imi baku malu, oho malu iha ne’e joven sira, imi hamoe ita hotu. Husu ba imi fó domin ba malu, labele tan akontese iha rai ida ne’e, imi halo tan dala ida, imi hamoe Nicolau Lobato ne’ebé tanis hela iha ne’eba bainhira imi baku malu, oho malu iha ne’e. imi labele fó ezemplu a’at ba povu tomak. Iha rai ida ne’e, imi tenke temi nafatin Nicolau hodi haree ba imi-nia dalan, no problema entre imi tur koalia ba malu, la’os baku malu oho malu”,dehan Xanana hafoin vizita suku leorema,munisípiu Liquiça, Sábadu (14/6/2020).

Xanana dehan, durante tinan barak nia laran katuas no ferik sakrifika-an terus hodi hetan ukun rasik-an, tanba ne’e, Xanana husu ba juventude Leorema atu labele halo problema.

“Ha’u kontente tanba mai hasoru terus nain sira ne’ebé sei moris hodi dehan katak ita fó valór ba Nicolau Lobato. Ha’u mai koalia ho imi ho imi nia fuan, imi nia laran, kria domin ba malu, domin ba rai ida ne’e”,dehan tan Xanana.

Hafoin hasoru malu ho komunidade no juventude Leorema, Xanana mos halo vizita sede suku, eskola no postu seguransa husi Unidade Espesial Polísia, eskola no kapela iha suku refere.Nes

[:tl]

Líder karismátiku, Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba juventude Leorema sira atu labele hamoe Saudozu Nicolau Lobato. Tanba ne’e kuandu iha problema ruma tur koalia ba malu hodi rezolve, la’os baku malu ka oho malu.

Ba juventude sira ne’ebé iha Suku Leorema, Xanana husu atu tuur hakmatek no labele kria violensia, nune’e labele halo moe saudozu Nicolau Lobato nia rai moris fatin.

“Ha’u kontente teb-tebes mai Nicolau Lobato nia rai hodi hasoru imi. Foin dadauk ne’e imi baku malu, oho malu iha ne’e joven sira, imi hamoe ita hotu. Husu ba imi fó domin ba malu, labele tan akontese iha rai ida ne’e, imi halo tan dala ida, imi hamoe Nicolau Lobato ne’ebé tanis hela iha ne’eba bainhira imi baku malu, oho malu iha ne’e. imi labele fó ezemplu a’at ba povu tomak. Iha rai ida ne’e, imi tenke temi nafatin Nicolau hodi haree ba imi-nia dalan, no problema entre imi tur koalia ba malu, la’os baku malu oho malu”,dehan Xanana hafoin vizita suku leorema,munisípiu Liquiça, Sábadu (13/6/2020).

Xanana dehan, durante tinan barak nia laran katuas no ferik sakrifika-an terus hodi hetan ukun rasik-an, tanba ne’e, Xanana husu ba juventude Leorema atu labele halo problema.

“Ha’u kontente tanba mai hasoru terus nain sira ne’ebé sei moris hodi dehan katak ita fó valór ba Nicolau Lobato. Ha’u mai koalia ho imi ho imi nia fuan, imi nia laran, kria domin ba malu, domin ba rai ida ne’e”,dehan tan Xanana.

Hafoin hasoru malu ho komunidade no juventude Leorema, Xanana mos halo vizita sede suku, eskola no postu seguransa husi Unidade Espesial Polísia, eskola no kapela iha suku refere.Nes

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Komisaun rekrutamentu publika ona naran kandidatu F-FDTL foun

September 16, 2021
Komisaun rekrutamentu FALINTIL-Forsa Defeza Timo...

PR-PPN la marka prezensa abertura sesaun lejislativa da-haat

September 16, 2021
Kada tinan Parlamentu Nasionál (PN) sempre halo...

CNRT-PD no KHUNTO preokupa OJE 2021 "la folin"

September 16, 2021
Parlamentu Nasionál (PN), liu hosi Bankada opoz...

Promesa barak Governu seidauk realiza

September 15, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) períodu resesu durant...

PM Taur rekuperadu husi COVID-19

September 15, 2021
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, rekuper...
1 2 3 639

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker