GMN TV Sosiedade LAIHA TRANSFORMADOR REZERVA, EDTL HAMATE AHI LORON TOMAK IHA DILI

LAIHA TRANSFORMADOR REZERVA, EDTL HAMATE AHI LORON TOMAK IHA DILI

0 views

[:pt]

Komunidade kapital Dili, liu-liu hirak ne’ebe hela iha ninin hanesan Comoro, Tasi Tolu, Manleu, Bidau no Becora, senti preokupadu tebes  ho fenomena ahi eletrisidade mate iha loron tomak, Kuarta (18/7/2018).

Hahuu kedas husi tuku 08:00 Otl to’o fali tuku 10: 00 kalan Otl, komunidade sira dada iis no halerik tebes tanba eletrisidade mate iha oras barak nia laran.

Hatan ba preokupasaun komunidade no konsumedores EDTL nian ba fenomena ahi mate permanenti iha oras barak nia laran ne’e, Ministru Obras Publikas (MOP), Salvador Soares Pires, hateten,  EDTL hola medidas prevensaun hamate ahi tanba la iha duni rezerva transformador potensia.

Iha Dili laran, Ministru Salvador hateten, transformador potensia rua deit hodi netraliza ahi eletrisidade ba Dili laran tomak no waiknhira atu halo manutensaun tenke hamate duni ahi tanba la iha tranformador rezerva atu substitui tranformador ne’ebe halo hela manutensaun.

“Horseik iha manutensaun ida, tanba preszja halo duni, ita nia power transformation ne’ebe nia megawatt besik 1.5, ita iha power transformation rua, ida maka oli sai, sira identifika tinan hira liu ba, iha loron Tersa ne’e parte EDTL fo sai ona notifikasaun ba publiku katak, iha loron Kuarta hahu tuku 8 to’o tuku 6 lokraik hodi halo manutensaun. Buat ida manutensaun ba power transformation ka transformador potensia ne’ebe ho alta tensaun ne’e la’os buat fasil maibe lori tempu,” hateten Ministru Salvador Pires ba jornalista sira iha nia serbisu fatin, Dili, Kinta (19/7/2018).

“Ida ne’e afetadu no hau rasik tun ba, tanba deit prosesu manutensaun ne’e kleur ne’ebe hau hakarak halo inspeksaun diretamente no hakarak asegura deit katak tekniku EDTL nian kona ba manutensaun ho ajente sira ne’ebe Governu kontrata, entaun hau iha dever atu hare hodi asegura katak prosesu manutensaun ne’e la’o duni no sira atende duni urjentimentu hodi fornse hikas ahi ba ita nia komunidade,” hateten Salvador Pires.

Manutensaun ba transformador potensia ne’e tinan ida dala tolu, maibe tanba deit orsamentu laiha, ne’ebe kleur ona la halo manutensaun to’o tranformador ida husi rua ne’e ku’ak tiha.

“Tuir hau nia hatene tinan ida halo manutensaun ba dala tolu, maibe durante ne’e la halo, tanba laiha orsamentu, maibe hau sei bolu EDTL hodi husu lolos katak halo duni manutensaun periodika ka lae. Tuir relatoriu katak orsamentu ba manutensaun hamutuk US$ 500 mil kada fulan,” esplika Salvador Pires.

Biban ne’e, Ministru Obras Publikas, Salvador Pires husu ba konsumedor elektrisidade hotu pasiensia, tanba foin assume kna’ar fulan ida no ba oin hamutuk ho tekniku EDTL nian asegura hodi fornese energia eletridade, desezu husi Governu maka hakarak povu asesu eletrisidade oras 24 nia laran, no garante katak ba oin mai falhansu sira ne’e sei la akontese tan.

Nia mos dehan tan, ba oin antes atu halo manutensaun ba ekipamentu sira ne’e, EDTL sei fo avizu antes liu husi Media elektronika, no mos SMS husi telemovel. Mia

[:id]

Komunidade kapital Dili, liu-liu hirak ne’ebe hela iha ninin hanesan Comoro, Tasi Tolu, Manleu, Bidau no Becora, senti preokupadu tebes  ho fenomena ahi eletrisidade mate iha loron tomak, Kuarta (18/7/2018).

Hahuu kedas husi tuku 08:00 Otl to’o fali tuku 10: 00 kalan Otl, komunidade sira dada iis no halerik tebes tanba eletrisidade mate iha oras barak nia laran.

Hatan ba preokupasaun komunidade no konsumedores EDTL nian ba fenomena ahi mate permanenti iha oras barak nia laran ne’e, Ministru Obras Publikas (MOP), Salvador Soares Pires, hateten,  EDTL hola medidas prevensaun hamate ahi tanba la iha duni rezerva transformador potensia.

Iha Dili laran, Ministru Salvador hateten, transformador potensia rua deit hodi netraliza ahi eletrisidade ba Dili laran tomak no waiknhira atu halo manutensaun tenke hamate duni ahi tanba la iha tranformador rezerva atu substitui tranformador ne’ebe halo hela manutensaun.

“Horseik iha manutensaun ida, tanba preszja halo duni, ita nia power transformation ne’ebe nia megawatt besik 1.5, ita iha power transformation rua, ida maka oli sai, sira identifika tinan hira liu ba, iha loron Tersa ne’e parte EDTL fo sai ona notifikasaun ba publiku katak, iha loron Kuarta hahu tuku 8 to’o tuku 6 lokraik hodi halo manutensaun. Buat ida manutensaun ba power transformation ka transformador potensia ne’ebe ho alta tensaun ne’e la’os buat fasil maibe lori tempu,” hateten Ministru Salvador Pires ba jornalista sira iha nia serbisu fatin, Dili, Kinta (19/7/2018).

“Ida ne’e afetadu no hau rasik tun ba, tanba deit prosesu manutensaun ne’e kleur ne’ebe hau hakarak halo inspeksaun diretamente no hakarak asegura deit katak tekniku EDTL nian kona ba manutensaun ho ajente sira ne’ebe Governu kontrata, entaun hau iha dever atu hare hodi asegura katak prosesu manutensaun ne’e la’o duni no sira atende duni urjentimentu hodi fornse hikas ahi ba ita nia komunidade,” hateten Salvador Pires.

Manutensaun ba transformador potensia ne’e tinan ida dala tolu, maibe tanba deit orsamentu laiha, ne’ebe kleur ona la halo manutensaun to’o tranformador ida husi rua ne’e ku’ak tiha.

“Tuir hau nia hatene tinan ida halo manutensaun ba dala tolu, maibe durante ne’e la halo, tanba laiha orsamentu, maibe hau sei bolu EDTL hodi husu lolos katak halo duni manutensaun periodika ka lae. Tuir relatoriu katak orsamentu ba manutensaun hamutuk US$ 500 mil kada fulan,” esplika Salvador Pires.

Biban ne’e, Ministru Obras Publikas, Salvador Pires husu ba konsumedor elektrisidade hotu pasiensia, tanba foin assume kna’ar fulan ida no ba oin hamutuk ho tekniku EDTL nian asegura hodi fornese energia eletridade, desezu husi Governu maka hakarak povu asesu eletrisidade oras 24 nia laran, no garante katak ba oin mai falhansu sira ne’e sei la akontese tan.

Nia mos dehan tan, ba oin antes atu halo manutensaun ba ekipamentu sira ne’e, EDTL sei fo avizu antes liu husi Media elektronika, no mos SMS husi telemovel. Mia

[:en]

Komunidade kapital Dili, liu-liu hirak ne’ebe hela iha ninin hanesan Comoro, Tasi Tolu, Manleu, Bidau no Becora, senti preokupadu tebes  ho fenomena ahi eletrisidade mate iha loron tomak, Kuarta (18/7/2018).

Hahuu kedas husi tuku 08:00 Otl to’o fali tuku 10: 00 kalan Otl, komunidade sira dada iis no halerik tebes tanba eletrisidade mate iha oras barak nia laran.

Hatan ba preokupasaun komunidade no konsumedores EDTL nian ba fenomena ahi mate permanenti iha oras barak nia laran ne’e, Ministru Obras Publikas (MOP), Salvador Soares Pires, hateten,  EDTL hola medidas prevensaun hamate ahi tanba la iha duni rezerva transformador potensia.

Iha Dili laran, Ministru Salvador hateten, transformador potensia rua deit hodi netraliza ahi eletrisidade ba Dili laran tomak no waiknhira atu halo manutensaun tenke hamate duni ahi tanba la iha tranformador rezerva atu substitui tranformador ne’ebe halo hela manutensaun.

“Horseik iha manutensaun ida, tanba preszja halo duni, ita nia power transformation ne’ebe nia megawatt besik 1.5, ita iha power transformation rua, ida maka oli sai, sira identifika tinan hira liu ba, iha loron Tersa ne’e parte EDTL fo sai ona notifikasaun ba publiku katak, iha loron Kuarta hahu tuku 8 to’o tuku 6 lokraik hodi halo manutensaun. Buat ida manutensaun ba power transformation ka transformador potensia ne’ebe ho alta tensaun ne’e la’os buat fasil maibe lori tempu,” hateten Ministru Salvador Pires ba jornalista sira iha nia serbisu fatin, Dili, Kinta (19/7/2018).

“Ida ne’e afetadu no hau rasik tun ba, tanba deit prosesu manutensaun ne’e kleur ne’ebe hau hakarak halo inspeksaun diretamente no hakarak asegura deit katak tekniku EDTL nian kona ba manutensaun ho ajente sira ne’ebe Governu kontrata, entaun hau iha dever atu hare hodi asegura katak prosesu manutensaun ne’e la’o duni no sira atende duni urjentimentu hodi fornse hikas ahi ba ita nia komunidade,” hateten Salvador Pires.

Manutensaun ba transformador potensia ne’e tinan ida dala tolu, maibe tanba deit orsamentu laiha, ne’ebe kleur ona la halo manutensaun to’o tranformador ida husi rua ne’e ku’ak tiha.

“Tuir hau nia hatene tinan ida halo manutensaun ba dala tolu, maibe durante ne’e la halo, tanba laiha orsamentu, maibe hau sei bolu EDTL hodi husu lolos katak halo duni manutensaun periodika ka lae. Tuir relatoriu katak orsamentu ba manutensaun hamutuk US$ 500 mil kada fulan,” esplika Salvador Pires.

Biban ne’e, Ministru Obras Publikas, Salvador Pires husu ba konsumedor elektrisidade hotu pasiensia, tanba foin assume kna’ar fulan ida no ba oin hamutuk ho tekniku EDTL nian asegura hodi fornese energia eletridade, desezu husi Governu maka hakarak povu asesu eletrisidade oras 24 nia laran, no garante katak ba oin mai falhansu sira ne’e sei la akontese tan.

Nia mos dehan tan, ba oin antes atu halo manutensaun ba ekipamentu sira ne’e, EDTL sei fo avizu antes liu husi Media elektronika, no mos SMS husi telemovel. Mia

[:tl]

Komunidade kapital Dili, liu-liu hirak ne’ebe hela iha ninin hanesan Comoro, Tasi Tolu, Manleu, Bidau no Becora, senti preokupadu tebes  ho fenomena ahi eletrisidade mate iha loron tomak, Kuarta (18/7/2018).

Hahuu kedas husi tuku 08:00 Otl to’o fali tuku 10: 00 kalan Otl, komunidade sira dada iis no halerik tebes tanba eletrisidade mate iha oras barak nia laran.

Hatan ba preokupasaun komunidade no konsumedores EDTL nian ba fenomena ahi mate permanenti iha oras barak nia laran ne’e, Ministru Obras Publikas (MOP), Salvador Soares Pires, hateten,  EDTL hola medidas prevensaun hamate ahi tanba la iha duni rezerva transformador potensia.

Iha Dili laran, Ministru Salvador hateten, transformador potensia rua deit hodi netraliza ahi eletrisidade ba Dili laran tomak no waiknhira atu halo manutensaun tenke hamate duni ahi tanba la iha tranformador rezerva atu substitui tranformador ne’ebe halo hela manutensaun.

“Horseik iha manutensaun ida, tanba preszja halo duni, ita nia power transformation ne’ebe nia megawatt besik 1.5, ita iha power transformation rua, ida maka oli sai, sira identifika tinan hira liu ba, iha loron Tersa ne’e parte EDTL fo sai ona notifikasaun ba publiku katak, iha loron Kuarta hahu tuku 8 to’o tuku 6 lokraik hodi halo manutensaun. Buat ida manutensaun ba power transformation ka transformador potensia ne’ebe ho alta tensaun ne’e la’os buat fasil maibe lori tempu,” hateten Ministru Salvador Pires ba jornalista sira iha nia serbisu fatin, Dili, Kinta (19/7/2018).

“Ida ne’e afetadu no hau rasik tun ba, tanba deit prosesu manutensaun ne’e kleur ne’ebe hau hakarak halo inspeksaun diretamente no hakarak asegura deit katak tekniku EDTL nian kona ba manutensaun ho ajente sira ne’ebe Governu kontrata, entaun hau iha dever atu hare hodi asegura katak prosesu manutensaun ne’e la’o duni no sira atende duni urjentimentu hodi fornse hikas ahi ba ita nia komunidade,” hateten Salvador Pires.

Manutensaun ba transformador potensia ne’e tinan ida dala tolu, maibe tanba deit orsamentu laiha, ne’ebe kleur ona la halo manutensaun to’o tranformador ida husi rua ne’e ku’ak tiha.

“Tuir hau nia hatene tinan ida halo manutensaun ba dala tolu, maibe durante ne’e la halo, tanba laiha orsamentu, maibe hau sei bolu EDTL hodi husu lolos katak halo duni manutensaun periodika ka lae. Tuir relatoriu katak orsamentu ba manutensaun hamutuk US$ 500 mil kada fulan,” esplika Salvador Pires.

Biban ne’e, Ministru Obras Publikas, Salvador Pires husu ba konsumedor elektrisidade hotu pasiensia, tanba foin assume kna’ar fulan ida no ba oin hamutuk ho tekniku EDTL nian asegura hodi fornese energia eletridade, desezu husi Governu maka hakarak povu asesu eletrisidade oras 24 nia laran, no garante katak ba oin mai falhansu sira ne’e sei la akontese tan.

Nia mos dehan tan, ba oin antes atu halo manutensaun ba ekipamentu sira ne’e, EDTL sei fo avizu antes liu husi Media elektronika, no mos SMS husi telemovel. Mia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PR Lú Olo preokupa instabilidade kontinua mosu iha rai-laran

December 2, 2021
Xefe Estadu Maior Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza...

PN hahú diskute proposta OJE 2022 billiaun 1.675 iha faze jeneralidade

December 2, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) kinta lejislatura, Kua...

PM Taur: Situasaun Tolu Implika PIB TL tun ba Negativu 8

December 2, 2021
[caption id="attachment_43754" align="aligncenter"...

OJE 2022, Governu Prevé Millaun 25 ba Subsídiu FP

December 2, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) Kinta lejislatura, Kua...

KM Aprova Projetu Deliberasaun no Ezonerasaun ba Calisto dos Santos “Coliati”

December 2, 2021
[caption id="attachment_52724" align="aligncenter"...
1 2 3 668

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker