GMN TV Sosiedade SEKOMS SEI HALO DIAGNÓSTIKA

SEKOMS SEI HALO DIAGNÓSTIKA

0 views

[:pt]

Loron 100 hanesan primeiru teste ba membru governu foun sira iha kada instituisaun kona ba kna’ar ne’ebé mak sira hala’o lor-loron. Iha 100 ida nia laran ne’e, membru Governu sira ida-ida buka atu hadia servisu ne’ebé mak la’o lalos, no adapta an ho instituisaun ne’ebé mak sira hakna’ar an ba.

Nune’e mós hanesan Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, hateten, servisu prioridade ne’ebé mak nia atu halo iha loron 100 ne’e mak, sei halo diagnóstika ba instituisaun ne’e.

 “Ita bele hahú buat ruma iha loron 100 nia laran, maibé nia rezultadu ne’e tenki haree iha tinan lima nia laran. SEKOMS fó prioridade iha loron 100 nia laran ne’e mak, halo enkontru internal ho estaf no Diretor sira, hodi halo diagnostiku oituan, para intende saida mak la’o diak, no saida mak obstaklu para ita bele halo intervensaun. Ita labele elerjia kuandu mudansa ruma akontese, tanba ita haree buat ruma diak ita kontinua, maibé kuandu ladiak, ita tenki prontu atu simu mudansa, ida ne’e mak naran diagnostiku,” relata Merico Akara ba jornalista sira iha Palacio Governu, Segunda (02/07).

Mericio akara hateten, VIII Governu konstitusional ne’e, sei haree ba programa Governu nian ba tinan lima.

Nia haktuir, instiuisaun ida atu la’o ba oin ne’e, makina internal kada instituisaun ne’e, tenki funsiona diak, diretur ho nia membru sira tenki servisu professional, tau interese Estadu no Governu iha oin, no labele iha kor partidu.

“Ita tenki servi ho total, labele hanoin tun sa’e fali. Iha tempu badak sei hasoru mós media nain sira, atu rona sira nia hanoin ka sira nia proposta ba tinan lima ne’e, ita atu halo oinsa, tanba iha VIII Governu ne’e, espiritu kolaborasaun ne’e, ita atu dezenvolve,” relata Mericio Akara.

Nia afirma, prioridade SEKOMS nian seluk ba loron 100 mak, sei haree aspeitu legal sira hanesan lei, atu hatene esforsu saida mak durante ne’e la’o, no la’o to’o iha ne’ebé ona.

“Keta presiza revizaun ruma, ita sei halo iha fulan rua tolu ne’e nia laran, para ba oin ne’e servisu tuir baze legal no regulamentu saida mak iha ona,” katak Akara.

Durante loron 100 nia laran ne’e mós, Mericio Akara sei haree kontratu kooperasaun sira ne’ebé mak la’o hela, atu hatene kontratu ne’e halo ho se, hodi hatene nia progresu no dezafiu, hanesan foin lalais Xina mai update kontratu sistema digitalizasaun ba sistema televizaun sira iha Timor Leste.

“Ikus liu mak ita sei haree ita-nia rekursu umanus ne’ebé mak iha, para beban servisu balu keta aumenta karik, ita tenki hakman, tanba polítika ita nia agora ne’e, ita tenki sai fontes principal entre Estadu, Governu ho povu, li-liu sei fó porsaun maka’as ba komunikasaun ba povu iha área rural, para sira mós bele hetan informasaun diak hanesan povu iha kapital Dili,”katak Mericio Akara.cos

[:id]

Loron 100 hanesan primeiru teste ba membru governu foun sira iha kada instituisaun kona ba kna’ar ne’ebé mak sira hala’o lor-loron. Iha 100 ida nia laran ne’e, membru Governu sira ida-ida buka atu hadia servisu ne’ebé mak la’o lalos, no adapta an ho instituisaun ne’ebé mak sira hakna’ar an ba.

Nune’e mós hanesan Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, hateten, servisu prioridade ne’ebé mak nia atu halo iha loron 100 ne’e mak, sei halo diagnóstika ba instituisaun ne’e.

 “Ita bele hahú buat ruma iha loron 100 nia laran, maibé nia rezultadu ne’e tenki haree iha tinan lima nia laran. SEKOMS fó prioridade iha loron 100 nia laran ne’e mak, halo enkontru internal ho estaf no Diretor sira, hodi halo diagnostiku oituan, para intende saida mak la’o diak, no saida mak obstaklu para ita bele halo intervensaun. Ita labele elerjia kuandu mudansa ruma akontese, tanba ita haree buat ruma diak ita kontinua, maibé kuandu ladiak, ita tenki prontu atu simu mudansa, ida ne’e mak naran diagnostiku,” relata Merico Akara ba jornalista sira iha Palacio Governu, Segunda (02/07).

Mericio akara hateten, VIII Governu konstitusional ne’e, sei haree ba programa Governu nian ba tinan lima.

Nia haktuir, instiuisaun ida atu la’o ba oin ne’e, makina internal kada instituisaun ne’e, tenki funsiona diak, diretur ho nia membru sira tenki servisu professional, tau interese Estadu no Governu iha oin, no labele iha kor partidu.

“Ita tenki servi ho total, labele hanoin tun sa’e fali. Iha tempu badak sei hasoru mós media nain sira, atu rona sira nia hanoin ka sira nia proposta ba tinan lima ne’e, ita atu halo oinsa, tanba iha VIII Governu ne’e, espiritu kolaborasaun ne’e, ita atu dezenvolve,” relata Mericio Akara.

Nia afirma, prioridade SEKOMS nian seluk ba loron 100 mak, sei haree aspeitu legal sira hanesan lei, atu hatene esforsu saida mak durante ne’e la’o, no la’o to’o iha ne’ebé ona.

“Keta presiza revizaun ruma, ita sei halo iha fulan rua tolu ne’e nia laran, para ba oin ne’e servisu tuir baze legal no regulamentu saida mak iha ona,” katak Akara.

Durante loron 100 nia laran ne’e mós, Mericio Akara sei haree kontratu kooperasaun sira ne’ebé mak la’o hela, atu hatene kontratu ne’e halo ho se, hodi hatene nia progresu no dezafiu, hanesan foin lalais Xina mai update kontratu sistema digitalizasaun ba sistema televizaun sira iha Timor Leste.

“Ikus liu mak ita sei haree ita-nia rekursu umanus ne’ebé mak iha, para beban servisu balu keta aumenta karik, ita tenki hakman, tanba polítika ita nia agora ne’e, ita tenki sai fontes principal entre Estadu, Governu ho povu, li-liu sei fó porsaun maka’as ba komunikasaun ba povu iha área rural, para sira mós bele hetan informasaun diak hanesan povu iha kapital Dili,”katak Mericio Akara.cos

[:en]

Loron 100 hanesan primeiru teste ba membru governu foun sira iha kada instituisaun kona ba kna’ar ne’ebé mak sira hala’o lor-loron. Iha 100 ida nia laran ne’e, membru Governu sira ida-ida buka atu hadia servisu ne’ebé mak la’o lalos, no adapta an ho instituisaun ne’ebé mak sira hakna’ar an ba.

Nune’e mós hanesan Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, hateten, servisu prioridade ne’ebé mak nia atu halo iha loron 100 ne’e mak, sei halo diagnóstika ba instituisaun ne’e.

 “Ita bele hahú buat ruma iha loron 100 nia laran, maibé nia rezultadu ne’e tenki haree iha tinan lima nia laran. SEKOMS fó prioridade iha loron 100 nia laran ne’e mak, halo enkontru internal ho estaf no Diretor sira, hodi halo diagnostiku oituan, para intende saida mak la’o diak, no saida mak obstaklu para ita bele halo intervensaun. Ita labele elerjia kuandu mudansa ruma akontese, tanba ita haree buat ruma diak ita kontinua, maibé kuandu ladiak, ita tenki prontu atu simu mudansa, ida ne’e mak naran diagnostiku,” relata Merico Akara ba jornalista sira iha Palacio Governu, Segunda (02/07).

Mericio akara hateten, VIII Governu konstitusional ne’e, sei haree ba programa Governu nian ba tinan lima.

Nia haktuir, instiuisaun ida atu la’o ba oin ne’e, makina internal kada instituisaun ne’e, tenki funsiona diak, diretur ho nia membru sira tenki servisu professional, tau interese Estadu no Governu iha oin, no labele iha kor partidu.

“Ita tenki servi ho total, labele hanoin tun sa’e fali. Iha tempu badak sei hasoru mós media nain sira, atu rona sira nia hanoin ka sira nia proposta ba tinan lima ne’e, ita atu halo oinsa, tanba iha VIII Governu ne’e, espiritu kolaborasaun ne’e, ita atu dezenvolve,” relata Mericio Akara.

Nia afirma, prioridade SEKOMS nian seluk ba loron 100 mak, sei haree aspeitu legal sira hanesan lei, atu hatene esforsu saida mak durante ne’e la’o, no la’o to’o iha ne’ebé ona.

“Keta presiza revizaun ruma, ita sei halo iha fulan rua tolu ne’e nia laran, para ba oin ne’e servisu tuir baze legal no regulamentu saida mak iha ona,” katak Akara.

Durante loron 100 nia laran ne’e mós, Mericio Akara sei haree kontratu kooperasaun sira ne’ebé mak la’o hela, atu hatene kontratu ne’e halo ho se, hodi hatene nia progresu no dezafiu, hanesan foin lalais Xina mai update kontratu sistema digitalizasaun ba sistema televizaun sira iha Timor Leste.

“Ikus liu mak ita sei haree ita-nia rekursu umanus ne’ebé mak iha, para beban servisu balu keta aumenta karik, ita tenki hakman, tanba polítika ita nia agora ne’e, ita tenki sai fontes principal entre Estadu, Governu ho povu, li-liu sei fó porsaun maka’as ba komunikasaun ba povu iha área rural, para sira mós bele hetan informasaun diak hanesan povu iha kapital Dili,”katak Mericio Akara.cos

[:tl]

Loron 100 hanesan primeiru teste ba membru governu foun sira iha kada instituisaun kona ba kna’ar ne’ebé mak sira hala’o lor-loron. Iha 100 ida nia laran ne’e, membru Governu sira ida-ida buka atu hadia servisu ne’ebé mak la’o lalos, no adapta an ho instituisaun ne’ebé mak sira hakna’ar an ba.

Nune’e mós hanesan Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, hateten, servisu prioridade ne’ebé mak nia atu halo iha loron 100 ne’e mak, sei halo diagnóstika ba instituisaun ne’e.

“Ita bele hahú buat ruma iha loron 100 nia laran, maibé nia rezultadu ne’e tenki haree iha tinan lima nia laran. SEKOMS fó prioridade iha loron 100 nia laran ne’e mak, halo enkontru internal ho estaf no Diretor sira, hodi halo diagnostiku oituan, para intende saida mak la’o diak, no saida mak obstaklu para ita bele halo intervensaun. Ita labele elerjia kuandu mudansa ruma akontese, tanba ita haree buat ruma diak ita kontinua, maibé kuandu ladiak, ita tenki prontu atu simu mudansa, ida ne’e mak naran diagnostiku,” relata Merico Akara ba jornalista sira iha Palacio Governu, Segunda (02/07).

Mericio akara hateten, VIII Governu konstitusional ne’e, sei haree ba programa Governu nian ba tinan lima.

Nia haktuir, instiuisaun ida atu la’o ba oin ne’e, makina internal kada instituisaun ne’e, tenki funsiona diak, diretur ho nia membru sira tenki servisu professional, tau interese Estadu no Governu iha oin, no labele iha kor partidu.

“Ita tenki servi ho total, labele hanoin tun sa’e fali. Iha tempu badak sei hasoru mós media nain sira, atu rona sira nia hanoin ka sira nia proposta ba tinan lima ne’e, ita atu halo oinsa, tanba iha VIII Governu ne’e, espiritu kolaborasaun ne’e, ita atu dezenvolve,” relata Mericio Akara.

Nia afirma, prioridade SEKOMS nian seluk ba loron 100 mak, sei haree aspeitu legal sira hanesan lei, atu hatene esforsu saida mak durante ne’e la’o, no la’o to’o iha ne’ebé ona.

“Keta presiza revizaun ruma, ita sei halo iha fulan rua tolu ne’e nia laran, para ba oin ne’e servisu tuir baze legal no regulamentu saida mak iha ona,” katak Akara.

Durante loron 100 nia laran ne’e mós, Mericio Akara sei haree kontratu kooperasaun sira ne’ebé mak la’o hela, atu hatene kontratu ne’e halo ho se, hodi hatene nia progresu no dezafiu, hanesan foin lalais Xina mai update kontratu sistema digitalizasaun ba sistema televizaun sira iha Timor Leste.

“Ikus liu mak ita sei haree ita-nia rekursu umanus ne’ebé mak iha, para beban servisu balu keta aumenta karik, ita tenki hakman, tanba polítika ita nia agora ne’e, ita tenki sai fontes principal entre Estadu, Governu ho povu, li-liu sei fó porsaun maka’as ba komunikasaun ba povu iha área rural, para sira mós bele hetan informasaun diak hanesan povu iha kapital Dili,”katak Mericio Akara.cos

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu sei dezenvolve Sentru Agríkola Quinta Shalom Farm Hera

September 20, 2021
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hatete,...

PN haree Governu book-an “maten liu” antisipa dezastre naturais

September 20, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) haree Governu book-an ...

Vizita izolamentu Lahane, PM Taur rekomenda pontu importante tolu

September 20, 2021
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hala’...

Konta deit istória, sai dezafiu ba konstrusaun Estadu

September 19, 2021
Sekretáriu Jerál Partidu Uniaun Demokrata Timo...

CNRT seidauk iha kandidatu ba PR

September 19, 2021
Komisaun Polítika Nasionál (KPN) Partidu CNRT,...
1 2 3 641

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker