GMN TV Sosiedade Sosiedade sivil husu Governu ezekuta OJE ho kuidadu

Sosiedade sivil husu Governu ezekuta OJE ho kuidadu

0 views

[:pt]

Diretor Ezekutivu  Forum ONG Timor-Leste (FONGTIL), Daniel  Santos do Carmo, husu ba membru Governu sira atu ezekuta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2018 ne’e no tinan 2019 mai ho di’ak no mos kuidadu.

Daniel  santos hateten, nu’udar  parseiru governu  ne’ebé mak krítiku fo hanoin ba governu atu  oinsa utiliza orsamentu Jeral Estadu tinan ne’e ba seitor prioridade sira, nune’e tempu ikus labele hamosu malisan rekursu.

“Ita nia orsamentu 95%  ne’e dependensia ba fundu minarai  tanba ne’e mak ita fo hanoin ba malu atu kuidadu didiak atu nune’e ita bele halo levantamentu maibe tenki  kuidadu atu labele akontese malisan rekursu  katak alokasaun sala no la ba nia perioridade to’o ikus mai ita laiha ona osan  no ikus mai saida mak akontese iha ita nia rain”,Daniel Santos do Carmo ba jornalista sira hafoin partisipa enkontru públiku ho tema “Orsamentu  Jeral Estadu ba ne’ebé de’it no oinsa previzaun ba oin, iha salaun enkontru Asosiasaun Hak, Farol, Díli,  Tersa (30/10/2018).

Daniel hateten, nu’udar parseiru krítiku Governu nian liu husi enkontru públiku ne’e atu fo hanoin no rona oinsa perspetiva Governu nian ba alokasaun OJE tinan ne’e.

“Ita hala’o enkontru públiku ida ne’e atu rona perspetiva husi  Governu, sosiedade sivil, no entidade sira seluk kona ba alokasaun orsamentu  jeral tinan 2018,nomos nia previzaun ba oin katak atu haree alokasaun maior parte ne’e ba ne’ebé? ba nesesiedade báziku komunidade nian ka ba ida ne’ebé mak bo’ot liu, no ida mos atu rona perspetiva governu nian kona ba alokasaun OJE tinan ne’e, ba  ida  ne’ebé atu nune’e buat hotu bele la’o tuir nia dalan, tanba nu’udar parseiru krítika Estadu nian, ita tenki ba ho baze de dadus entaun ho dadus  ne’ebé mak ita iha bele konvense ita governante sira hodi bele muda sira nia polítika hodi tau duni seitor produtivu sira nune’e bele diversifika ekonomia iha ita nia rai laran”,Diretor FONGTIL ne’e hateten.

Peskizador La’o Hamutuk, Celestino Gusmão, hateten tuir dadus  proposta orsamentu jeral Estadu tinan tinan 2019 laiha diferensa do’ok ho montante OJe sira tinan hirak uluk   ne’ebé hetan billiaun US$1.3, tanba ne’e governante sira  ne’ebé   ezekuta orsamentu ne’e tenki  aloka ho di’ak no kuidadu  atu nune’e  bele ba to’o iha nia area prioridade  liu-liu area edukasuan saúde no agrikultura.

“Enkontru públiku ida ne’e atu hatudu informasaun, dadus sira hotu  ne’ebé mak ami análiza, no kalkula bazeia ba polítika governu liu husi OJE tinan ne’e  ne’ebé ita nia governu opta, entaun   dadus barak  ne’ebé mak ami uza mai husi 2017 no 2018 maibe ami mos ilustra  previzaun ba oin husi orsamentu 2019  ne’ebé ami hetan informasaun husi diskusaun jornada orsamentu no informasaun husi Konsellu Ministru nian  ne’ebé disidi plafon hamutuk billiaun US$ 1.3. tanba ne’e ba oin ita sei laiha mudansa barak tanba  dadus  ne’ebé mak ami iha despeza de korenti  boot liu fali rendimentu husi investimentu husi fundu”,Celestino hateten.

Hatan ba ne’e, Sekretáriu  Estado Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, promete sei tau iha konsiderasaun preokupasaun no sujestaun sira  ne’ebé mak ONG sira hato’o nune’e bele halo planu no programa  ne’ebé mak di’ak liu iha tinan hirak tuir mai.

“Informasaun sira ka hanoin  ne’ebé mak maluk sosiedade  sivil sira fo ne’e importante tebes, hanesan parseiru estratejia Governu nian,Governu sei uza hanesan  referensia para halo planu, para halo programa, ne’ebé diak liu iha tinan hirak oin mai”,Akara hateten.

Tuir Akara, polítika Governu, mantein nafatin ho fundu dezenvolvimentu kapital umanu hodi nafatin apoia setor saúde no edukasaun nune’e Timor-oan sira  nafatin hetan atensaun tanba Timor-oan mak sei sai autor ba dezenvolvimentu nasaun iha futuru oin mai.

Partisipa iha enkontru públiku ne’e mak hanesan, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, Diretor FONGTIL, Peskixador La’o Hamutuk, reprezentante ONG hotu iha Timor-Leste, inklui reprezentaante estudante Universidade Nasional Timor Lorosa’e.Ola

 [:id]

Diretor Ezekutivu  Forum ONG Timor-Leste (FONGTIL), Daniel  Santos do Carmo, husu ba membru Governu sira atu ezekuta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2018 ne’e no tinan 2019 mai ho di’ak no mos kuidadu.

Daniel  santos hateten, nu’udar  parseiru governu  ne’ebé mak krítiku fo hanoin ba governu atu  oinsa utiliza orsamentu Jeral Estadu tinan ne’e ba seitor prioridade sira, nune’e tempu ikus labele hamosu malisan rekursu.

“Ita nia orsamentu 95%  ne’e dependensia ba fundu minarai  tanba ne’e mak ita fo hanoin ba malu atu kuidadu didiak atu nune’e ita bele halo levantamentu maibe tenki  kuidadu atu labele akontese malisan rekursu  katak alokasaun sala no la ba nia perioridade to’o ikus mai ita laiha ona osan  no ikus mai saida mak akontese iha ita nia rain”,Daniel Santos do Carmo ba jornalista sira hafoin partisipa enkontru públiku ho tema “Orsamentu  Jeral Estadu ba ne’ebé de’it no oinsa previzaun ba oin, iha salaun enkontru Asosiasaun Hak, Farol, Díli,  Tersa (30/10/2018).

Daniel hateten, nu’udar parseiru krítiku Governu nian liu husi enkontru públiku ne’e atu fo hanoin no rona oinsa perspetiva Governu nian ba alokasaun OJE tinan ne’e.

“Ita hala’o enkontru públiku ida ne’e atu rona perspetiva husi  Governu, sosiedade sivil, no entidade sira seluk kona ba alokasaun orsamentu  jeral tinan 2018,nomos nia previzaun ba oin katak atu haree alokasaun maior parte ne’e ba ne’ebé? ba nesesiedade báziku komunidade nian ka ba ida ne’ebé mak bo’ot liu, no ida mos atu rona perspetiva governu nian kona ba alokasaun OJE tinan ne’e, ba  ida  ne’ebé atu nune’e buat hotu bele la’o tuir nia dalan, tanba nu’udar parseiru krítika Estadu nian, ita tenki ba ho baze de dadus entaun ho dadus  ne’ebé mak ita iha bele konvense ita governante sira hodi bele muda sira nia polítika hodi tau duni seitor produtivu sira nune’e bele diversifika ekonomia iha ita nia rai laran”,Diretor FONGTIL ne’e hateten.

Peskizador La’o Hamutuk, Celestino Gusmão, hateten tuir dadus  proposta orsamentu jeral Estadu tinan tinan 2019 laiha diferensa do’ok ho montante OJe sira tinan hirak uluk   ne’ebé hetan billiaun US$1.3, tanba ne’e governante sira  ne’ebé   ezekuta orsamentu ne’e tenki  aloka ho di’ak no kuidadu  atu nune’e  bele ba to’o iha nia area prioridade  liu-liu area edukasuan saúde no agrikultura.

“Enkontru públiku ida ne’e atu hatudu informasaun, dadus sira hotu  ne’ebé mak ami análiza, no kalkula bazeia ba polítika governu liu husi OJE tinan ne’e  ne’ebé ita nia governu opta, entaun   dadus barak  ne’ebé mak ami uza mai husi 2017 no 2018 maibe ami mos ilustra  previzaun ba oin husi orsamentu 2019  ne’ebé ami hetan informasaun husi diskusaun jornada orsamentu no informasaun husi Konsellu Ministru nian  ne’ebé disidi plafon hamutuk billiaun US$ 1.3. tanba ne’e ba oin ita sei laiha mudansa barak tanba  dadus  ne’ebé mak ami iha despeza de korenti  boot liu fali rendimentu husi investimentu husi fundu”,Celestino hateten.

Hatan ba ne’e, Sekretáriu  Estado Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, promete sei tau iha konsiderasaun preokupasaun no sujestaun sira  ne’ebé mak ONG sira hato’o nune’e bele halo planu no programa  ne’ebé mak di’ak liu iha tinan hirak tuir mai.

“Informasaun sira ka hanoin  ne’ebé mak maluk sosiedade  sivil sira fo ne’e importante tebes, hanesan parseiru estratejia Governu nian,Governu sei uza hanesan  referensia para halo planu, para halo programa, ne’ebé diak liu iha tinan hirak oin mai”,Akara hateten.

Tuir Akara, polítika Governu, mantein nafatin ho fundu dezenvolvimentu kapital umanu hodi nafatin apoia setor saúde no edukasaun nune’e Timor-oan sira  nafatin hetan atensaun tanba Timor-oan mak sei sai autor ba dezenvolvimentu nasaun iha futuru oin mai.

Partisipa iha enkontru públiku ne’e mak hanesan, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, Diretor FONGTIL, Peskixador La’o Hamutuk, reprezentante ONG hotu iha Timor-Leste, inklui reprezentaante estudante Universidade Nasional Timor Lorosa’e.Ola

 [:en]

Diretor Ezekutivu  Forum ONG Timor-Leste (FONGTIL), Daniel  Santos do Carmo, husu ba membru Governu sira atu ezekuta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2018 ne’e no tinan 2019 mai ho di’ak no mos kuidadu.

Daniel  santos hateten, nu’udar  parseiru governu  ne’ebé mak krítiku fo hanoin ba governu atu  oinsa utiliza orsamentu Jeral Estadu tinan ne’e ba seitor prioridade sira, nune’e tempu ikus labele hamosu malisan rekursu.

“Ita nia orsamentu 95%  ne’e dependensia ba fundu minarai  tanba ne’e mak ita fo hanoin ba malu atu kuidadu didiak atu nune’e ita bele halo levantamentu maibe tenki  kuidadu atu labele akontese malisan rekursu  katak alokasaun sala no la ba nia perioridade to’o ikus mai ita laiha ona osan  no ikus mai saida mak akontese iha ita nia rain”,Daniel Santos do Carmo ba jornalista sira hafoin partisipa enkontru públiku ho tema “Orsamentu  Jeral Estadu ba ne’ebé de’it no oinsa previzaun ba oin, iha salaun enkontru Asosiasaun Hak, Farol, Díli,  Tersa (30/10/2018).

Daniel hateten, nu’udar parseiru krítiku Governu nian liu husi enkontru públiku ne’e atu fo hanoin no rona oinsa perspetiva Governu nian ba alokasaun OJE tinan ne’e.

“Ita hala’o enkontru públiku ida ne’e atu rona perspetiva husi  Governu, sosiedade sivil, no entidade sira seluk kona ba alokasaun orsamentu  jeral tinan 2018,nomos nia previzaun ba oin katak atu haree alokasaun maior parte ne’e ba ne’ebé? ba nesesiedade báziku komunidade nian ka ba ida ne’ebé mak bo’ot liu, no ida mos atu rona perspetiva governu nian kona ba alokasaun OJE tinan ne’e, ba  ida  ne’ebé atu nune’e buat hotu bele la’o tuir nia dalan, tanba nu’udar parseiru krítika Estadu nian, ita tenki ba ho baze de dadus entaun ho dadus  ne’ebé mak ita iha bele konvense ita governante sira hodi bele muda sira nia polítika hodi tau duni seitor produtivu sira nune’e bele diversifika ekonomia iha ita nia rai laran”,Diretor FONGTIL ne’e hateten.

Peskizador La’o Hamutuk, Celestino Gusmão, hateten tuir dadus  proposta orsamentu jeral Estadu tinan tinan 2019 laiha diferensa do’ok ho montante OJe sira tinan hirak uluk   ne’ebé hetan billiaun US$1.3, tanba ne’e governante sira  ne’ebé   ezekuta orsamentu ne’e tenki  aloka ho di’ak no kuidadu  atu nune’e  bele ba to’o iha nia area prioridade  liu-liu area edukasuan saúde no agrikultura.

“Enkontru públiku ida ne’e atu hatudu informasaun, dadus sira hotu  ne’ebé mak ami análiza, no kalkula bazeia ba polítika governu liu husi OJE tinan ne’e  ne’ebé ita nia governu opta, entaun   dadus barak  ne’ebé mak ami uza mai husi 2017 no 2018 maibe ami mos ilustra  previzaun ba oin husi orsamentu 2019  ne’ebé ami hetan informasaun husi diskusaun jornada orsamentu no informasaun husi Konsellu Ministru nian  ne’ebé disidi plafon hamutuk billiaun US$ 1.3. tanba ne’e ba oin ita sei laiha mudansa barak tanba  dadus  ne’ebé mak ami iha despeza de korenti  boot liu fali rendimentu husi investimentu husi fundu”,Celestino hateten.

Hatan ba ne’e, Sekretáriu  Estado Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, promete sei tau iha konsiderasaun preokupasaun no sujestaun sira  ne’ebé mak ONG sira hato’o nune’e bele halo planu no programa  ne’ebé mak di’ak liu iha tinan hirak tuir mai.

“Informasaun sira ka hanoin  ne’ebé mak maluk sosiedade  sivil sira fo ne’e importante tebes, hanesan parseiru estratejia Governu nian,Governu sei uza hanesan  referensia para halo planu, para halo programa, ne’ebé diak liu iha tinan hirak oin mai”,Akara hateten.

Tuir Akara, polítika Governu, mantein nafatin ho fundu dezenvolvimentu kapital umanu hodi nafatin apoia setor saúde no edukasaun nune’e Timor-oan sira  nafatin hetan atensaun tanba Timor-oan mak sei sai autor ba dezenvolvimentu nasaun iha futuru oin mai.

Partisipa iha enkontru públiku ne’e mak hanesan, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, Diretor FONGTIL, Peskixador La’o Hamutuk, reprezentante ONG hotu iha Timor-Leste, inklui reprezentaante estudante Universidade Nasional Timor Lorosa’e.Ola

 [:tl]

Diretor Ezekutivu  Forum ONG Timor-Leste (FONGTIL), Daniel  Santos do Carmo, husu ba membru Governu sira atu ezekuta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2018 ne’e no tinan 2019 mai ho di’ak no mos kuidadu.

Daniel  santos hateten, nu’udar  parseiru governu  ne’ebé mak krítiku fo hanoin ba governu atu  oinsa utiliza orsamentu Jeral Estadu tinan ne’e ba seitor prioridade sira, nune’e tempu ikus labele hamosu malisan rekursu.

“Ita nia orsamentu 95%  ne’e dependensia ba fundu minarai  tanba ne’e mak ita fo hanoin ba malu atu kuidadu didiak atu nune’e ita bele halo levantamentu maibe tenki  kuidadu atu labele akontese malisan rekursu  katak alokasaun sala no la ba nia perioridade to’o ikus mai ita laiha ona osan  no ikus mai saida mak akontese iha ita nia rain”,Daniel Santos do Carmo ba jornalista sira hafoin partisipa enkontru públiku ho tema “Orsamentu  Jeral Estadu ba ne’ebé de’it no oinsa previzaun ba oin, iha salaun enkontru Asosiasaun Hak, Farol, Díli,  Tersa (30/10/2018).

Daniel hateten, nu’udar parseiru krítiku Governu nian liu husi enkontru públiku ne’e atu fo hanoin no rona oinsa perspetiva Governu nian ba alokasaun OJE tinan ne’e.

“Ita hala’o enkontru públiku ida ne’e atu rona perspetiva husi  Governu, sosiedade sivil, no entidade sira seluk kona ba alokasaun orsamentu  jeral tinan 2018,nomos nia previzaun ba oin katak atu haree alokasaun maior parte ne’e ba ne’ebé? ba nesesiedade báziku komunidade nian ka ba ida ne’ebé mak bo’ot liu, no ida mos atu rona perspetiva governu nian kona ba alokasaun OJE tinan ne’e, ba  ida  ne’ebé atu nune’e buat hotu bele la’o tuir nia dalan, tanba nu’udar parseiru krítika Estadu nian, ita tenki ba ho baze de dadus entaun ho dadus  ne’ebé mak ita iha bele konvense ita governante sira hodi bele muda sira nia polítika hodi tau duni seitor produtivu sira nune’e bele diversifika ekonomia iha ita nia rai laran”,Diretor FONGTIL ne’e hateten.

Peskizador La’o Hamutuk, Celestino Gusmão, hateten tuir dadus  proposta orsamentu jeral Estadu tinan tinan 2019 laiha diferensa do’ok ho montante OJe sira tinan hirak uluk   ne’ebé hetan billiaun US$1.3, tanba ne’e governante sira  ne’ebé   ezekuta orsamentu ne’e tenki  aloka ho di’ak no kuidadu  atu nune’e  bele ba to’o iha nia area prioridade  liu-liu area edukasuan saúde no agrikultura.

“Enkontru públiku ida ne’e atu hatudu informasaun, dadus sira hotu  ne’ebé mak ami análiza, no kalkula bazeia ba polítika governu liu husi OJE tinan ne’e  ne’ebé ita nia governu opta, entaun   dadus barak  ne’ebé mak ami uza mai husi 2017 no 2018 maibe ami mos ilustra  previzaun ba oin husi orsamentu 2019  ne’ebé ami hetan informasaun husi diskusaun jornada orsamentu no informasaun husi Konsellu Ministru nian  ne’ebé disidi plafon hamutuk billiaun US$ 1.3. tanba ne’e ba oin ita sei laiha mudansa barak tanba  dadus  ne’ebé mak ami iha despeza de korenti  boot liu fali rendimentu husi investimentu husi fundu”,Celestino hateten.

Hatan ba ne’e, Sekretáriu  Estado Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, promete sei tau iha konsiderasaun preokupasaun no sujestaun sira  ne’ebé mak ONG sira hato’o nune’e bele halo planu no programa  ne’ebé mak di’ak liu iha tinan hirak tuir mai.

“Informasaun sira ka hanoin  ne’ebé mak maluk sosiedade  sivil sira fo ne’e importante tebes, hanesan parseiru estratejia Governu nian,Governu sei uza hanesan  referensia para halo planu, para halo programa, ne’ebé diak liu iha tinan hirak oin mai”,Akara hateten.

Tuir Akara, polítika Governu, mantein nafatin ho fundu dezenvolvimentu kapital umanu hodi nafatin apoia setor saúde no edukasaun nune’e Timor-oan sira  nafatin hetan atensaun tanba Timor-oan mak sei sai autor ba dezenvolvimentu nasaun iha futuru oin mai.

Partisipa iha enkontru públiku ne’e mak hanesan, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio Akara, Diretor FONGTIL, Peskixador La’o Hamutuk, reprezentante ONG hotu iha Timor-Leste, inklui reprezentaante estudante Universidade Nasional Timor Lorosa’e.Ola

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

SEFOPE sei hamenus númeru dezempregu iha rai-laran

June 29, 2022
Sekretaria Estadu Formasaun Profísional no Empr...

AJAR apresia TR deside Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...

Xanana hasoru malu ho SekJer ONU no PM Portugal iha Lisboa

June 29, 2022
Reprezetante Espesial Prezidente Repúblika Ti...

AJAR: Polítiku sira halo lei benefisia liu ba an rasik, doque povu kiik

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...

Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál, PN la konkorda desizaun TR

June 29, 2022
Prezidente Komisaun A, Deputadu Joaquim dos Sant...
1 2 3 741

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker