GMN TV Sosiedade Garante bee bá bailoron-naruk, PERMATIL konserva Bee Matan no Debu

Garante bee bá bailoron-naruk, PERMATIL konserva Bee Matan no Debu

0 views

[:pt]

Foto:Google

ONG PERMATIL organiza Workshop hodi restaura bee matan no debu, hodi bele garante bee kontinua iha ba bailoron naruk.

Organizasaun Naun Governamental (ONG), Permakultura Timor Lorosa’e  (PERMATIL), organiza workshop ne’e durante loron hát (17 to’o 20 / 12/2019) ne’ebé realiza iha postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro.

Ho filozofia ida katak, Bee mak moris, laiha bee, laiha moris, tanba Bee mak nesesidade esensiál ba kriatura sira inklui biodiversidade.

Tanba ne’e, ONG Permakultura Timor Lorosa’e organiza workshop  hodi halo konservasaun Bee matan Molobelis (Malus Mutin,red) iha Aldeia Anahun, Suku Odomau no Suku Lahomea, Postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro.

Diretur Ezekutivu PERMATIL Eugénio ‘Ego’ Lemos hateten, objetivu prinsipál husi atividade ne’e hodi konserva bee ba bailoron naruk nia laran, tanba iha Timor Leste bainhira tempu bailoron, komunidade sempre halerik ba Bee moos.

 “Iha Timor ne’e tinan-tinan udan, kuandu tempu udan ne’e dalaruma iha fatin balun ne’e ita haree udan barak, balun udan uitoan, mais kuaze udan been sira ne’e ita la salva, bee suli hotu ba mota, suli hotu ba tasi, entaun tempu bailoron ne’e ita bee laiha, entaun será ke timor ita nia populasaun sira konsumu bee matan ho bee rai. agora bee matan ho bee rai mai husi ne’ebé, mai husi ai laran no mai husi debu sira, entaun ne’e mak ita haree durante ita ukun aan to’o agora, ita haree imvestimentu infraestrutura bee ne’e boot, kuaze miliaun ba miliaun, ba halo irigasaun, ba tanke, ba dada pipa no sira seluk, mais ita la tau atensaun iha konservasaun ba bee matan no debu sira, no fim ita nia debu sira sai maran, tanba ema tesi hotu ai, ema sunu, bee matan sira ema halo to’os iha leten, ema sunu rai haleu, entaun bee matan sira ne’e sai maran, ne’e afeta tebtebes ba komunidade sira nia moris loro-loron,” hatete, Direktur Ezekutivu PERMATIL ba JN-Diario, foin lalais ne’e.

Nune’e mos, Xefe Suku Lahomea, Cirilio Mau Leto Lopes hateten, prátika ne’ebé PERMATIL hatudu ne’e, nu’udar ezemplu di’ak ida ba komunidade iha postu administrativu Maliana atu banati tuir nafatin buat ne’ebé PERMATIL implementa.

“Ha’u hanoin ida ne’e mak mehi ne’ebé mak xefi suku ho xefi aldeia, liu-liu komunidade sira nia mehi, PERMATIL hanesan mai halo imajem ida, nia lori imajem ida mai hatur hela, maibé ba futuru presiza xefi do suco, liu-liu xefi do suco na’in 5 ninia hanoin ruma oinsa para atu iha kontinuasaun, dalaruma iha tempu badak foin mak hahú, permatil mai hatudu hela imajem ida, iha tempu badak ami suku hirak ne’ebé mak eziste iha kapitál maliana, ami sei tur hela, oinsa para atu koalia ho administrador postu bele iha kontinuasaun,” dehan, Cirilio Mau Leto Lopes.

Adjuntu Servisu Água no Saneamentu (SAS) Postu Administrativu Maliana agradese ba PERMATIL, tanba durante ne’e sistema bee ne’ebé eziste iha postu administrativu maliana ne’e uza sistema urbana, tanba ne’e liu husi atividade refere bele aumenta volume bee ba komunidade.

“Obrigadu no agradese ba ONG PERMATIL ne’ebé mak iha inisiativa halo programa ida ne’e, liu-liu ba iha oinsa atu restaura ka halo debu ne’ebé maka ho objetivi atu bele konserva fali bee matan hirak ne’ebé maka durante ne’e iha área Galusapuluh nian, tanba tuir esperiensia ne’ebé maka ami iha ho tan tina ida ne’e ita akontese sirkulus bee ne’ebé maka menus tebes, entaun ho atividade ida ne’e ami hato’o obrigadu tanba bele konserva bee matan ne’e hodi nune’e iha tempu tuir mai, tinan tolu haat lima mai ne’e, bele aumenta kuantidade volume bee, liu - liu ba iha kapitál Munisipiu Bobonaro,” dehan, Adjuntu SAS Maliana ne’e.

Atividade konservasaun bee matan ho debu ne’e remata iha loron Sesta (20/12/2019) no tuir planu sei kuda mós ai oan iha fatin refere. Eus

[:id]

Foto:Google

ONG PERMATIL organiza Workshop hodi restaura bee matan no debu, hodi bele garante bee kontinua iha ba bailoron naruk.

Organizasaun Naun Governamental (ONG), Permakultura Timor Lorosa’e  (PERMATIL), organiza workshop ne’e durante loron hát (17 to’o 20 / 12/2019) ne’ebé realiza iha postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro.

Ho filozofia ida katak, Bee mak moris, laiha bee, laiha moris, tanba Bee mak nesesidade esensiál ba kriatura sira inklui biodiversidade.

Tanba ne’e, ONG Permakultura Timor Lorosa’e organiza workshop  hodi halo konservasaun Bee matan Molobelis (Malus Mutin,red) iha Aldeia Anahun, Suku Odomau no Suku Lahomea, Postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro.

Diretur Ezekutivu PERMATIL Eugénio ‘Ego’ Lemos hateten, objetivu prinsipál husi atividade ne’e hodi konserva bee ba bailoron naruk nia laran, tanba iha Timor Leste bainhira tempu bailoron, komunidade sempre halerik ba Bee moos.

 “Iha Timor ne’e tinan-tinan udan, kuandu tempu udan ne’e dalaruma iha fatin balun ne’e ita haree udan barak, balun udan uitoan, mais kuaze udan been sira ne’e ita la salva, bee suli hotu ba mota, suli hotu ba tasi, entaun tempu bailoron ne’e ita bee laiha, entaun será ke timor ita nia populasaun sira konsumu bee matan ho bee rai. agora bee matan ho bee rai mai husi ne’ebé, mai husi ai laran no mai husi debu sira, entaun ne’e mak ita haree durante ita ukun aan to’o agora, ita haree imvestimentu infraestrutura bee ne’e boot, kuaze miliaun ba miliaun, ba halo irigasaun, ba tanke, ba dada pipa no sira seluk, mais ita la tau atensaun iha konservasaun ba bee matan no debu sira, no fim ita nia debu sira sai maran, tanba ema tesi hotu ai, ema sunu, bee matan sira ema halo to’os iha leten, ema sunu rai haleu, entaun bee matan sira ne’e sai maran, ne’e afeta tebtebes ba komunidade sira nia moris loro-loron,” hatete, Direktur Ezekutivu PERMATIL ba JN-Diario, foin lalais ne’e.

Nune’e mos, Xefe Suku Lahomea, Cirilio Mau Leto Lopes hateten, prátika ne’ebé PERMATIL hatudu ne’e, nu’udar ezemplu di’ak ida ba komunidade iha postu administrativu Maliana atu banati tuir nafatin buat ne’ebé PERMATIL implementa.

“Ha’u hanoin ida ne’e mak mehi ne’ebé mak xefi suku ho xefi aldeia, liu-liu komunidade sira nia mehi, PERMATIL hanesan mai halo imajem ida, nia lori imajem ida mai hatur hela, maibé ba futuru presiza xefi do suco, liu-liu xefi do suco na’in 5 ninia hanoin ruma oinsa para atu iha kontinuasaun, dalaruma iha tempu badak foin mak hahú, permatil mai hatudu hela imajem ida, iha tempu badak ami suku hirak ne’ebé mak eziste iha kapitál maliana, ami sei tur hela, oinsa para atu koalia ho administrador postu bele iha kontinuasaun,” dehan, Cirilio Mau Leto Lopes.

Adjuntu Servisu Água no Saneamentu (SAS) Postu Administrativu Maliana agradese ba PERMATIL, tanba durante ne’e sistema bee ne’ebé eziste iha postu administrativu maliana ne’e uza sistema urbana, tanba ne’e liu husi atividade refere bele aumenta volume bee ba komunidade.

“Obrigadu no agradese ba ONG PERMATIL ne’ebé mak iha inisiativa halo programa ida ne’e, liu-liu ba iha oinsa atu restaura ka halo debu ne’ebé maka ho objetivi atu bele konserva fali bee matan hirak ne’ebé maka durante ne’e iha área Galusapuluh nian, tanba tuir esperiensia ne’ebé maka ami iha ho tan tina ida ne’e ita akontese sirkulus bee ne’ebé maka menus tebes, entaun ho atividade ida ne’e ami hato’o obrigadu tanba bele konserva bee matan ne’e hodi nune’e iha tempu tuir mai, tinan tolu haat lima mai ne’e, bele aumenta kuantidade volume bee, liu - liu ba iha kapitál Munisipiu Bobonaro,” dehan, Adjuntu SAS Maliana ne’e.

Atividade konservasaun bee matan ho debu ne’e remata iha loron Sesta (20/12/2019) no tuir planu sei kuda mós ai oan iha fatin refere. Eus

[:en]

Foto:Google

ONG PERMATIL organiza Workshop hodi restaura bee matan no debu, hodi bele garante bee kontinua iha ba bailoron naruk.

Organizasaun Naun Governamental (ONG), Permakultura Timor Lorosa’e  (PERMATIL), organiza workshop ne’e durante loron hát (17 to’o 20 / 12/2019) ne’ebé realiza iha postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro.

Ho filozofia ida katak, Bee mak moris, laiha bee, laiha moris, tanba Bee mak nesesidade esensiál ba kriatura sira inklui biodiversidade.

Tanba ne’e, ONG Permakultura Timor Lorosa’e organiza workshop  hodi halo konservasaun Bee matan Molobelis (Malus Mutin,red) iha Aldeia Anahun, Suku Odomau no Suku Lahomea, Postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro.

Diretur Ezekutivu PERMATIL Eugénio ‘Ego’ Lemos hateten, objetivu prinsipál husi atividade ne’e hodi konserva bee ba bailoron naruk nia laran, tanba iha Timor Leste bainhira tempu bailoron, komunidade sempre halerik ba Bee moos.

 “Iha Timor ne’e tinan-tinan udan, kuandu tempu udan ne’e dalaruma iha fatin balun ne’e ita haree udan barak, balun udan uitoan, mais kuaze udan been sira ne’e ita la salva, bee suli hotu ba mota, suli hotu ba tasi, entaun tempu bailoron ne’e ita bee laiha, entaun será ke timor ita nia populasaun sira konsumu bee matan ho bee rai. agora bee matan ho bee rai mai husi ne’ebé, mai husi ai laran no mai husi debu sira, entaun ne’e mak ita haree durante ita ukun aan to’o agora, ita haree imvestimentu infraestrutura bee ne’e boot, kuaze miliaun ba miliaun, ba halo irigasaun, ba tanke, ba dada pipa no sira seluk, mais ita la tau atensaun iha konservasaun ba bee matan no debu sira, no fim ita nia debu sira sai maran, tanba ema tesi hotu ai, ema sunu, bee matan sira ema halo to’os iha leten, ema sunu rai haleu, entaun bee matan sira ne’e sai maran, ne’e afeta tebtebes ba komunidade sira nia moris loro-loron,” hatete, Direktur Ezekutivu PERMATIL ba JN-Diario, foin lalais ne’e.

Nune’e mos, Xefe Suku Lahomea, Cirilio Mau Leto Lopes hateten, prátika ne’ebé PERMATIL hatudu ne’e, nu’udar ezemplu di’ak ida ba komunidade iha postu administrativu Maliana atu banati tuir nafatin buat ne’ebé PERMATIL implementa.

“Ha’u hanoin ida ne’e mak mehi ne’ebé mak xefi suku ho xefi aldeia, liu-liu komunidade sira nia mehi, PERMATIL hanesan mai halo imajem ida, nia lori imajem ida mai hatur hela, maibé ba futuru presiza xefi do suco, liu-liu xefi do suco na’in 5 ninia hanoin ruma oinsa para atu iha kontinuasaun, dalaruma iha tempu badak foin mak hahú, permatil mai hatudu hela imajem ida, iha tempu badak ami suku hirak ne’ebé mak eziste iha kapitál maliana, ami sei tur hela, oinsa para atu koalia ho administrador postu bele iha kontinuasaun,” dehan, Cirilio Mau Leto Lopes.

Adjuntu Servisu Água no Saneamentu (SAS) Postu Administrativu Maliana agradese ba PERMATIL, tanba durante ne’e sistema bee ne’ebé eziste iha postu administrativu maliana ne’e uza sistema urbana, tanba ne’e liu husi atividade refere bele aumenta volume bee ba komunidade.

“Obrigadu no agradese ba ONG PERMATIL ne’ebé mak iha inisiativa halo programa ida ne’e, liu-liu ba iha oinsa atu restaura ka halo debu ne’ebé maka ho objetivi atu bele konserva fali bee matan hirak ne’ebé maka durante ne’e iha área Galusapuluh nian, tanba tuir esperiensia ne’ebé maka ami iha ho tan tina ida ne’e ita akontese sirkulus bee ne’ebé maka menus tebes, entaun ho atividade ida ne’e ami hato’o obrigadu tanba bele konserva bee matan ne’e hodi nune’e iha tempu tuir mai, tinan tolu haat lima mai ne’e, bele aumenta kuantidade volume bee, liu - liu ba iha kapitál Munisipiu Bobonaro,” dehan, Adjuntu SAS Maliana ne’e.

Atividade konservasaun bee matan ho debu ne’e remata iha loron Sesta (20/12/2019) no tuir planu sei kuda mós ai oan iha fatin refere. Eus

[:tl]

Foto:Google

ONG PERMATIL organiza Workshop hodi restaura bee matan no debu, hodi bele garante bee kontinua iha ba bailoron naruk.

Organizasaun Naun Governamental (ONG), Permakultura Timor Lorosa’e  (PERMATIL), organiza workshop ne’e durante loron hát (17 to’o 20 / 12/2019) ne’ebé realiza iha postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro.

Ho filozofia ida katak, Bee mak moris, laiha bee, laiha moris, tanba Bee mak nesesidade esensiál ba kriatura sira inklui biodiversidade.

Tanba ne’e, ONG Permakultura Timor Lorosa’e organiza workshop  hodi halo konservasaun Bee matan Molobelis (Malus Mutin,red) iha Aldeia Anahun, Suku Odomau no Suku Lahomea, Postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro.

Diretur Ezekutivu PERMATIL Eugénio ‘Ego’ Lemos hateten, objetivu prinsipál husi atividade ne’e hodi konserva bee ba bailoron naruk nia laran, tanba iha Timor Leste bainhira tempu bailoron, komunidade sempre halerik ba Bee moos.

 “Iha Timor ne’e tinan-tinan udan, kuandu tempu udan ne’e dalaruma iha fatin balun ne’e ita haree udan barak, balun udan uitoan, mais kuaze udan been sira ne’e ita la salva, bee suli hotu ba mota, suli hotu ba tasi, entaun tempu bailoron ne’e ita bee laiha, entaun será ke timor ita nia populasaun sira konsumu bee matan ho bee rai. agora bee matan ho bee rai mai husi ne’ebé, mai husi ai laran no mai husi debu sira, entaun ne’e mak ita haree durante ita ukun aan to’o agora, ita haree imvestimentu infraestrutura bee ne’e boot, kuaze miliaun ba miliaun, ba halo irigasaun, ba tanke, ba dada pipa no sira seluk, mais ita la tau atensaun iha konservasaun ba bee matan no debu sira, no fim ita nia debu sira sai maran, tanba ema tesi hotu ai, ema sunu, bee matan sira ema halo to’os iha leten, ema sunu rai haleu, entaun bee matan sira ne’e sai maran, ne’e afeta tebtebes ba komunidade sira nia moris loro-loron,” hatete, Direktur Ezekutivu PERMATIL ba JN-Diario, foin lalais ne’e.

Nune’e mos, Xefe Suku Lahomea, Cirilio Mau Leto Lopes hateten, prátika ne’ebé PERMATIL hatudu ne’e, nu’udar ezemplu di’ak ida ba komunidade iha postu administrativu Maliana atu banati tuir nafatin buat ne’ebé PERMATIL implementa.

“Ha’u hanoin ida ne’e mak mehi ne’ebé mak xefi suku ho xefi aldeia, liu-liu komunidade sira nia mehi, PERMATIL hanesan mai halo imajem ida, nia lori imajem ida mai hatur hela, maibé ba futuru presiza xefi do suco, liu-liu xefi do suco na’in 5 ninia hanoin ruma oinsa para atu iha kontinuasaun, dalaruma iha tempu badak foin mak hahú, permatil mai hatudu hela imajem ida, iha tempu badak ami suku hirak ne’ebé mak eziste iha kapitál maliana, ami sei tur hela, oinsa para atu koalia ho administrador postu bele iha kontinuasaun,” dehan, Cirilio Mau Leto Lopes.

Adjuntu Servisu Água no Saneamentu (SAS) Postu Administrativu Maliana agradese ba PERMATIL, tanba durante ne’e sistema bee ne’ebé eziste iha postu administrativu maliana ne’e uza sistema urbana, tanba ne’e liu husi atividade refere bele aumenta volume bee ba komunidade.

“Obrigadu no agradese ba ONG PERMATIL ne’ebé mak iha inisiativa halo programa ida ne’e, liu-liu ba iha oinsa atu restaura ka halo debu ne’ebé maka ho objetivi atu bele konserva fali bee matan hirak ne’ebé maka durante ne’e iha área Galusapuluh nian, tanba tuir esperiensia ne’ebé maka ami iha ho tan tina ida ne’e ita akontese sirkulus bee ne’ebé maka menus tebes, entaun ho atividade ida ne’e ami hato’o obrigadu tanba bele konserva bee matan ne’e hodi nune’e iha tempu tuir mai, tinan tolu haat lima mai ne’e, bele aumenta kuantidade volume bee, liu - liu ba iha kapitál Munisipiu Bobonaro,” dehan, Adjuntu SAS Maliana ne’e.

Atividade konservasaun bee matan ho debu ne’e remata iha loron Sesta (20/12/2019) no tuir planu sei kuda mós ai oan iha fatin refere. Eus

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PR Lú Olo preokupa instabilidade kontinua mosu iha rai-laran

December 2, 2021
Xefe Estadu Maior Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza...

PN hahú diskute proposta OJE 2022 billiaun 1.675 iha faze jeneralidade

December 2, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) kinta lejislatura, Kua...

PM Taur: Situasaun Tolu Implika PIB TL tun ba Negativu 8

December 2, 2021
[caption id="attachment_43754" align="aligncenter"...

OJE 2022, Governu Prevé Millaun 25 ba Subsídiu FP

December 2, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) Kinta lejislatura, Kua...

KM Aprova Projetu Deliberasaun no Ezonerasaun ba Calisto dos Santos “Coliati”

December 2, 2021
[caption id="attachment_52724" align="aligncenter"...
1 2 3 668

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker