PM Taur halo tinan ba 62, Husu Timor-oan sira servisu maka’as

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, iha Kuarta (10/10), aumenta tan tinan ida ba 62. Ho anversáriu ba 62 ne’e, PM Taur, nafatin husu ba Timor-oan sira atu servisu maka’as ba dezenvolvimentu nasaun, basá nasaun ne’e konkista ho terus, la’os ema fo de’it iha bandeiza.

Iha aniversáriu PM Taur nian ba 62 ne’e, hetan prezenti surpreza husi funsionáriu Gabinete Primeiru Ministru (GPM) no Eskola Ensinu Báziku Vilaverde Dili.

Funsionáriu GPM  prepara prezenti surpreza hirak ne’e, antes tuku nen dadersan OTL, PM Taur to’o iha Palásiu Governu. Bainhira Xefi Governu ne’e to’o iha Palásiu Governu iha tuku nen dadersan, antes atu sa’e eskada, PM Taur hakfodak hodi hapara nia hakat, tanba ema barak hein ona iha eskada atu sa’e ba Palásiu leten.

Haree tiha situasaun ne’e, PM Taur dehan, nia la espera katak, funsionáriu GPM sira bele hader sedu hodi prepara buat sira ne’e ba nia.

“Ha’u lori ha’u nia família nia naran, no ha’u-nia naran rasik, agradese ba imi-nia jestu, ha’u hanoin primeira vez ha’u simu imi hotu iha fatin ida ne’e, depois ha’u sai Primeiru Ministru”,katak PM Taur.

Hafoin simu tiha liafuan parabens no kaer liman ho funsionáriu GPM sira, PM Taur hateten, nia iha mehi ida ba Timor-Leste katak, foin sa’e sira tenki orgullu ba sira-nia nasaun hodi servisu.

“Hein katak imi bele hatutan, tanba ami-nia idade ba dadauk ona. Ita-nia nasaun ema nunka fó ba ita iha bandeiza, ita-nia nasaun lori mate no terus mak sosa. Tanba ne’e ami maun Xanana, Ramos Horta, Mari no ami sira ne’e hotu ne’ebé katuas, ami-nia juventude hanesan imi fó tiha ba ita-nia nasaun, ami hakarak imi orgullu”,relata Xefi Governu ne’e.

PM Taur dehan, funsionáriu sira ne’ebé servisu iha Palásiu Governu ne’e, iha responsabilidade bo’ot, tanba maske Primeiru Ministru troka malu, maibé imi kontinua hala’o nafatin servisu iha Palásiu Governu.

“Imi iha misaun ida todan los, no buat hotu ne’ebé todan, ita konsege karik ita halo ho domin, no ita-nia hakarak katak, ha’u fó ha’u-nia buat di’ak hotu ba nasaun”,tenik PM Taur.cos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *