Governu bandu komunidade halo negósiu no hariis iha tanki bee moos Tohumeta

Diretor Jeral Protesaun Sivil, Ismail  da Costa Babo, hateten, Governu bandu komunidade sira halo negósiu no hariis iha tanki bee moos nia laran iha parte Tohumeta neébé sai hanesan bee matan prinsipal hodi fornese bee moos mai kapital Díli.

“Ministériu Obras Públikas liu husi Diresaun Jeral SAS foun dadaun hato’o karta ba Ministro Defeza no Siguransa atu asegura tanki beemoos ne’ebe durante ne’e fornese hela ba ita nia nai ulun sira no diplomata sira husi rai liur inklui komunidade sira hela iha Dili hodi komsumu beemoos ne’e tanba ne’e ohin ami mai tanba hetan orentasaun husi Ministro Defeza no Seguransa atu asegura fatin ne’e nune ema labele mai haris tan  kualker tempu iha fatin ne’e hateten Ismail da Costa Babo ba GMN iha Tohumeta Aileu, Tersa (02/06).

Atu asegura fatin refere hodi komunidade labele haris governu sei tau seguransa iha área tanki beemoos nian hodi tau matan.

“Husi sekretariu Estadu Protesaun Civil sei servisu hamutuk ho Diretor Jeral Agua no Saneamentu no Autoridade Munisipiu Aileu atu monta seguransa iha fatin ne’e no sei halo lutu ba fatin ne’e nune ema labele tama abiru hodi haris no estraga fatin ne’e tanba tanki ne’e hanesan patrimoniu estadu nian neduni ita presisa asegura hodi bandu komunidade sira labele haris no halo negósiu iha fatin ne’e Ismail Babo

Diretor Jeral Agua no Saneamentu Gustavo da Cruz informa Governu no Autoridade Munisípiu Aileu bandu komunidade sira atu labele haris no  halo negósiu iha tanki bo’ot bee moos Tohu Meta.

   “Iha tempu badak tekniku diresaun SAS sei tau lutu haleu fatin refere nune ema labele tama sai iha fatin ne’e”,dehan tan.

Administradór Munisípiu Aileu, João Tilman do Rego, hateten, sira prontu atu koopera ho Governu sentral hodi tau matan ba fatin protejidu ne’e.

Tanki bee moos ne’e konstroi husi povu Japaun  iha tinan 2011 ho orsamentu tokon 202.9500 yen.

Partisipa iha sensibilizasaun ne’e, Diretor Nasional sira husi Autoridade Munisípiu Aileu komunidade no  parte defeza no seguransa.aba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *